11-10-2017 12:26 GÜNDEM

DATÇA'DA MHP'DEN 22 İS­Tİ­FA

İlçemizde, ara­la­rın­da par­ti­nin eski ku­ru­cu­la­rı ve yö­ne­ti­ci­le­rin de bu­lun­du­ğu 22 kişi, MHP'den is­ti­fa etti.

DATÇA'DA MHP'DEN 22 İS­Tİ­FA

Datça Ad­li­ye bi­na­sı­na gelen 22 kişi, İlçe Seçim Ku­ru­lu'na MHP'den is­ti­fa di­lek­çe­le­ri­ni verdi. Par­ti­li­ler, ar­dın­dan her­han­gi bir açık­la­ma yap­ma­dan da­ğıl­dı. MHP'nin 21 ve 23'üncü dönem Muğla Mil­let­ve­ki­li Metin Ergun da par­ti­den is­ti­fa için ad­li­ye­ye ge­len­le­re des­tek oldu.

An­ka­ra'da ya­şa­yan Ergun, si­ya­si par­ti­le­ri va­tan­daş­la­rın kurup, va­tan­daş­la­rın ka­pat­tı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, "Tür­ki­ye'de yeni bir si­ya­si par­ti­ye ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu, va­tan­daş­lar, dav­ra­nış­la­rı ve ta­vır­la­rıy­la uzun sü­re­dir belli edi­yor. İki yılı aşkın bir sü­re­dir bu de­ği­şim is­te­ği belli olu­yor.
Bu­yur­gan ve em­re­di­ci üslup; kanun, ana­ya­sa, kural ve ku­rum­sal kül­tü­rü din­len­me­yen, sa­de­ce ve sa­de­ce bir ki­şi­nin ira­de­si­ne bağlı bir dev­let an­la­yı­şı ve dünya ile adım adım kopan iliş­ki­ler, in­sa­nı­mız­da bir ara­yı­şa neden oldu. Ve bu ara­yı­şın ad­re­si son iki yıl­dır Meral Ak­şe­ner'i işa­ret edi­yor.
Biz de si­ya­set­te yeni bir sayfa açmak için, Meral Ak­şe­ner ha­nı­me­fen­di ile bir­lik­te olduk" dedi.dha


Bu haber 101 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam