11-10-2017 12:26 GÜNDEM

DATÇA'DA MHP'DEN 22 İS­Tİ­FA

İlçemizde, ara­la­rın­da par­ti­nin eski ku­ru­cu­la­rı ve yö­ne­ti­ci­le­rin de bu­lun­du­ğu 22 kişi, MHP'den is­ti­fa etti.

DATÇA'DA MHP'DEN 22 İS­Tİ­FA

Datça Ad­li­ye bi­na­sı­na gelen 22 kişi, İlçe Seçim Ku­ru­lu'na MHP'den is­ti­fa di­lek­çe­le­ri­ni verdi. Par­ti­li­ler, ar­dın­dan her­han­gi bir açık­la­ma yap­ma­dan da­ğıl­dı. MHP'nin 21 ve 23'üncü dönem Muğla Mil­let­ve­ki­li Metin Ergun da par­ti­den is­ti­fa için ad­li­ye­ye ge­len­le­re des­tek oldu.

An­ka­ra'da ya­şa­yan Ergun, si­ya­si par­ti­le­ri va­tan­daş­la­rın kurup, va­tan­daş­la­rın ka­pat­tı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, "Tür­ki­ye'de yeni bir si­ya­si par­ti­ye ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu, va­tan­daş­lar, dav­ra­nış­la­rı ve ta­vır­la­rıy­la uzun sü­re­dir belli edi­yor. İki yılı aşkın bir sü­re­dir bu de­ği­şim is­te­ği belli olu­yor.
Bu­yur­gan ve em­re­di­ci üslup; kanun, ana­ya­sa, kural ve ku­rum­sal kül­tü­rü din­len­me­yen, sa­de­ce ve sa­de­ce bir ki­şi­nin ira­de­si­ne bağlı bir dev­let an­la­yı­şı ve dünya ile adım adım kopan iliş­ki­ler, in­sa­nı­mız­da bir ara­yı­şa neden oldu. Ve bu ara­yı­şın ad­re­si son iki yıl­dır Meral Ak­şe­ner'i işa­ret edi­yor.
Biz de si­ya­set­te yeni bir sayfa açmak için, Meral Ak­şe­ner ha­nı­me­fen­di ile bir­lik­te olduk" dedi.dha


Bu haber 913 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer