26-03-2020 17:00 GÜNDEM

DATÇA'DA VEFA SOS­YAL DES­TEK GRUBU ÇA­LIŞ­MA­LA­RA BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Datça'da Yeni Tip Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da 65 yaş ve üstü ile bazı kro­nik ra­hat­sız­lı­ğı bu­lu­nan va­tan­daş­la­rın zo­run­lu ve acil ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la oluş­tu­ru­lan “Datça Vefa Sos­yal Des­tek Grubu” ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı.

DATÇA'DA VEFA SOS­YAL DES­TEK GRUBU ÇA­LIŞ­MA­LA­RA BAŞ­LA­DI

 


Yeni Tip Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın 21.03.2020 tarih ve 5762 sa­yı­lı Ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da so­ka­ğa çık­ma­la­rı­na kı­sıt­la­ma/ya­sak­la­ma ge­ti­ri­len tek ba­şı­na ya­şa­yan ve/veya her­han­gi bir ya­kı­nı bu­lun­ma­yan 65 yaş ve üzeri ile bazı kro­nik ra­hat­sız­lı­ğı olan va­tan­daş­la­rın zo­run­lu/temel ih­ti­yaç­la­rı Datça Kay­ma­kam­lı­ğı Baş­kan­lı­ğın­da oluş­tu­ru­lan 'Vefa Sos­yal Des­tek Grubu' ile Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ve yerel yö­ne­tim­ler, ara­cı­lı­ğıy­la kar­şı­lan­mak­ta.
Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın risk al­tın­da bu­lu­nan 65 yaş ve üstü ile kro­nik ra­hat­sız­lı­ğı bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı olum­suz et­ki­le­di­ği­ne de­ği­nen Kay­ma­kam Mesut Çoban, yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''Risk al­tın­da bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı­mı­zın ika­met­le­rin­den ay­rıl­ma­ma­la­rı ve evde kal­ma­la­rı ge­rek­li . Evde kal­ma­la­rı­nın sa­de­ce kendi sağ­lık­la­rı için değil, sev­dik­le­ri­nin sağ­lık­la­rı için­de ha­ya­ti de­re­ce­de önem ta­şı­mak­ta­dır.So­ka­ğa çık­ma­sı kı­sıt­la­nan/ya­sak­la­nan 65 yaş ve üzeri ile kro­nik ra­hat­sız­lı­ğı olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın za­ru­ri/temel ih­ti­yaç­la­rı­na olan ta­lep­le­ri­ni 112, 155, 156 çağrı nu­ma­ra­la­rı üze­rin­den ile­te­bi­le­cek­ler­dir. Datça hal­kı­mı­za du­yu­ru­lur.'' dedi.


Bu haber 3587 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer