28-06-2018 18:18 GÜNDEM

DATÇA'DA YILIN KONSERİ

Rıza EZER - M.Emin BERBER : Yarın akşam Hı­zır­şah yolu üze­rin­de­ki ta­ri­hi ki­li­se­nin (Hı­zır­şah Kül­tü­re­vi) bü­yü­lü at­mos­fe­ri, son yıl­la­rın en önem­li sanat ola­yı­na ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. Saat 21.00'de baş­la­ya­cak kon­ser ya da din­le­ti, bir sa­nat­çı “da­ya­nış­ma­sı” ve Mus­ta­fa Erol için bir “jü­bi­le” ni­te­li­ği ta­şı­yor... Ya­rın­ki kon­ser son­ra­sın­da Mus­ta­fa Erol, “Yet­me­miş" isim­li şiir ki­ta­bı­nı da im­za­la­ya­cak.

DATÇA'DA YILIN KONSERİ

 

Bu özgün din­le­ti­nin özeti; TRT An­ka­ra Rad­yo­su'nda so­list ola­rak görev yapan Mus­ta­fa Erol'un (Mus Erol) 1977 yı­lın­dan bu yana da­ğar­cı­ğın­da­ki 36 yıl­lık bi­ri­ki­mi di­ye­bi­li­riz... Söz­le­ri, ev­ren­sel ozan­la­rı­mız­dan¸ Bedri Rahmi Eyü­poğ­lu, Ömer Hay­yam, Ha­fız-ı Şi­ra­zi, Ecin Ok­çu­oğ­lu, Sevgi Doğan ve Metin Al­tı­ok'a ait olan bu din­le­ti­yi, Bakü Güzel Sa­nat­lar Üni­ver­si­te­si'nde eği­tim alan, bes­te­ci, söz ya­za­rı, ope­ret ak­ti­vist, yo­rum­cu ve Datça Müzik Top­lu­lu­ğu'nun ku­ru­cu­su ola­rak ta­nı­dı­ğı­mız Şela Ali­eva güzel se­siy­le size ula­şa­cak.Ali­eva ce Erol iki­li­si­ne pi­ya­no­su ile Be­la­rus Mo­gi­lev Ko­le­ji'nde müzik eği­ti­mi alan Misk Üni­ver­si­te­si'nde Sanat Ta­ri­hi oku­yan; pi­ya­nist, mü­zi­ko­log, pi­ya­no eği­tim­ci­si İnna Ya­ku­to­va eşlik edecek. Kon­ser sü­re­sin­ce Şela Ali­eva 7, Mus Erol 4 eser ses­len­di­recek. İnna Ya­ku­to­va ise 1 şarkı ile iki­li­ye des­tek ve­recek..
SELA ALİEVA HAK­KIN­DA
Bu din­le­ti­ye kı­sa­ca bir sa­nat­çı da­ya­nış­ma­sı ve yıl­la­rı TRT'de geçen de­ne­yim­li sa­nat­çı Mus Erol'un bi­ri­ki­mi­ni siz­ler­le pay­laş­ma­sı di­ye­bi­lir­si­niz... Kon­ser­de Şela Ali­eva'yı din­ler­ken, göz­le­ri­ni­zi ka­pat­ma­nı­zı öne­ri­riz. Güzel sa­nat­çı sizi Joan Baez ve Edith Piaf ile bu­luş­tu­ra­cak. Şela'nın sesi ve yo­ru­mun­da, öz­gür­lük ve insan hak­la­rı için ya­zı­lan şar­kı­la­rın vaz­ge­çil­mez sesi olan Joan Baez'i bu­la­cak­sı­nız. Ben­zer cen­de­re­ler­den geçen Ali­eva ve Baez, fa­şiz­me karşı savaş kar­şı­tı du­ruş­la­rı, insan hak­la­rı, şid­det kar­şı­tı, çevre ko­nu­la­rın­da tü­ken­me­yen ak­ti­vist ha­re­ket­le­ri ile kal­bi­niz­de yer tu­ta­cak. Ali­eva'nın Piaf'a ben­zer­li­ği­ni de unut­ma­ya­lım. Ya­şa­mı acı­lar­la dolu olan Ali­eva da, acı­lar­dan bes­le­nen Edith Piaf gibi bir “kal­dı­rım Ser­çe­si” mi­sa­li, yü­re­ği­ni­zin de­rin­lik­le­rin­de kanat çır­pa­cak. Ali­eva'yı din­ler­ken, Edith Piaf'ın şu şöz­le­ri­ni bir kez daha kalp­le­ri­miz­de his­se­de­ce­ğiz: Şöyle diyor Piaf: “Ben hep, her­şe­yi so­nu­na dek, sev­giy­le ya­şa­ma­yı seç­tim. Ölüm benim için ür­kü­tü­cü bir şey değil. Ben ancak, şarkı söy­le­ye­me­di­ğim zaman ölü­rüm. Tüm zor­luk­la­rı sev­giy­le aştım.”
Şela Ali­eva, ya­şa­yan bir Edith Piaf ve gü­nü­müz­de ül­ke­mi­zin Joan Baez'i dir.
Şela Ali­eva'nın dünya ça­pın­da bir sa­nat­çı ol­ma­sı­nın önün­de­ki en büyük engel, O'nun Tür­ki­ye gibi bir ül­ke­de bu işi yap­ma­ya ça­lı­şı­yor ol­ma­sı­dır di­ye­bi­li­rim...
MUS­TA­FA EROL NE DİYOR
Yarın ak­şam­ki din­le­ti­nin dü­zen­le­yi­ci­si Mus­ta­fa Erol'un gö­rü­nen yü­zün­den daha çok gö­rün­me­yen yüzü önem­li bizce... Mü­te­va­zi sa­nat­çı, 150 bes­te­si­nin ol­du­ğu­nu anım­sat­tı­ğı ko­nuş­ma­mız­da özet­le; “Ede­bi­yat­la ya­kın­dan il­gi­li­yim. Şi­ir­le­rin için­de gizli bir müzik var­dır. Ben bir mü­zis­yen ola­rak bunu or­ta­ya çı­kar­ma­ya ça­lış­tım. Bir nok­ta­ya gel­mek, ken­di­mi ka­nıt­la­mak gibi gibi bir he­de­fim yok. Ben kendi ku­ru­mum­da da bunu bir görev ola­rak zaten yıl­lar­ca ya­pı­yor­dum. Şela Hanım, bu eser­le­ri­mi hiç­bir bek­len­ti­si ol­mak­sı­zın sırt­la­ma­yı, ifade et­me­yi göze aldı. Bu benim için çok önem­li. Ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum.”

SA­NAT­ÇI­LA­RI TA­NI­YA­LIM
MUS­TA­FA EROL : An­ka­ra Dev­let Kon­ser­va­tu­arı'nda okudu. TRT An­ka­ra Rad­yo­su Çok Sesli Ko­ro­su'nda ça­lış­tı. Sa­na­ta Saygı Der­ne­ği, Datça Koro Eci ku­ru­cu­su. Ge­zi­ci Sanat Bay­ram­la­rı dü­zen­li­yor.
ŞELA ALİEVA: Bakü Güzel Sa­nat­lar Üni­ver­si­te­si'nde eği­tim aldı. Bes­te­ci, söz ya­za­rı, ope­ret ak­ti­cis­ti, yo­rum­cu. Datça Müzik Top­lu­lu­ğu'nun ku­ru­cu­su.
İNNA YA­KU­TO­VA: Be­la­rus Mo­gi­lev Ko­le­ji'nde müzik eği­ti­mi aldı. Misk Üni­ver­si­te­si'nde Sanat Ta­ri­hi okudu. Pi­ya­nist, mü­zi­ko­log, pi­ya­no eği­tim­ci­si


Bu haber 1002 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer