13-07-2018 10:44 GÜNDEM

DATÇA’DAKİ CAN DOSTLARIMIZ İÇİN,BAĞIŞ KAMPANYASINA SENDE DESTEK OL!

Sebiha ARSLAN : Duyduk Duymadık Deme! Sokaktaki Can Dostlarımız İçin Sende Destek Ver ! Datça Kent Kon­se­yi Sokak Hay­van­la­rı Ça­lış­ma Grubu ve Datça Hay­van Se­ven­ler Der­ne­ği iş birliğinde, Datça'da yaşayan sokak hayvanları ve barınakta yaşayan , müdahale gerekip tedavi edilmesi gereken ,yiyecek, ilaç , aşılama ,kısırlaştırma ve vb. masrafları ve daha fazla sokak hayvanının acı çekmeden ,aç susuz kalmadan yaşamını sürdürebilmesi için , yardım kampanyası başlatıldı.

DATÇA’DAKİ CAN DOSTLARIMIZ İÇİN,BAĞIŞ KAMPANYASINA SENDE DESTEK OL!


''Damlaya Damlaya Göl'' olur. ( Türk Atasözü) Gelin sizde bu çağrıya destek verip sevimli dostlarımız için ufak ta olsa  bir katkıda bulunun.Ayrıca İlçemizde hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle sokak hayvanları için, kapımızın önüne BİR KAP SU ,BİR KAP YEMEK bırakarak' ta sevimli dostlarımızın yaşamlarına katkıda bulunabilirsiniz.
Datça Kent Kon­se­yi Sokak Hay­van­la­rı  Ça­lış­ma Grubu ve Datça Hay­van Se­ven­ler Der­ne­ği'nin iş birliği ile düzenlediği, sosyal medya hesaplarında 'da  sürekli paylaşım yapılan  ,Bağış Kampanyası ve  Duyur Metni şu şekilde’’

DUYURU KÜÇÜK BİR ABONELİK KAMPANYASI

Mer­ha­ba,
bugün biraz eko­no­mik ha­ber­ler ve­re­ce­ğim size ?
Her­ke­si davet etmek is­te­di­ği­miz, KÜÇÜK bir abo­ne­lik kam­pan­ya­mız var. Aylık 20 TL'den baş­la­ya­rak ba­rı­na­ğı­mız için dü­zen­li ba­ğış­ta bu­lu­na­bi­lir­si­niz. 20 TL, 30 TL... bun­lar bizim için küçük ra­kam­lar değil, çünkü bizim için asıl önem­li olan ba­ğı­şın dü­zen­li ol­ma­sı. Ör­ne­ğin ban­ka­nı­za aylık 30 TL'lik oto­ma­tik ödeme ta­li­ma­tı ve­rir­se­niz, bir son­ra­ki ay için önü­mü­zü gö­re­bil­di­ği­miz, ilaç-te­da­vi vs.. gibi sü­reç­le­ri plan­la­ya­bi­le­ce­ği­miz bir durum ya­ra­tıl­mış olur. Buna sa­hi­den ih­ti­ya­cı­mız var.
AÇIK­LA­YA­LIM, BU PA­RA­LAR NE İÇİN...
Bil­me­yen­ler için söy­le­ye­lim, Datça'daki ba­rı­nak be­le­di­ye­ye ait değil, özel bir ba­rı­nak­tır. Yak­la­şık 20 yıl önce Alman ve İsviç­re­li dost­la­rın (Heinz Ehr­mann) kendi özel gay­ret­le­ri ile kur­duk­la­rı ba­rı­na­ğın en büyük des­tek­çi­si Dat­ca­dogs. (Carla Wink­ler)
Onun dı­şın­da ba­rı­na­ğı­mız, Datça Hay­van­se­ver­ler Der­ne­ği'ne bağış yapan bir avuç hay­van­se­ve­rin des­te­ğiy­le ayak­ta du­ru­yor. Bugün gel­di­ği­miz nok­ta­da Datça Be­le­di­ye­si, büyük des­tek ve­re­rek bize mama sağ­lı­yor. Bunun yanı sıra ih­ti­ya­cı­mız ol­du­ğun­da araç da yol­lu­yor bize Gur­sel Baş­kan ile Inci hanım, va­rol­sun­lar.Ve­te­ri­ner hekim Hakkı Ka­fa­lı, ekst­ra ilaç ve mama yar­dı­mı­nı ki­şi­sel ola­rak yapsa da, ma­ale­sef özel­lik­le tra­fik ka­za­la­rı­nın, kont­rol­süz do­ğum­la­rın, hasta yav­ru­la­rın.. art­tı­ğı bu mev­sim­ler­de eko­no­mik ola­rak bu can­la­ra ye­tiş­mek müm­kün ol­mu­yor. Abo­ne­lik­ler­le; ilaç, ilaç­lı mama, tıbbi sarf mal­ze­me­si, yav­ru­la­ra ek be­sin­ler gibi ih­ti­yaç­la­rı­mı­zı gi­der­mek is­ti­yo­ruz.

MAK­BUZ ME­SE­LESİ...
Banka hesap nu­ma­ra­la­rı­mı­za ya­pa­ca­ğı­nız öde­me­ler bağış ola­rak zaten banka ta­ra­fın­dan ad­lan­dı­rıl­mış, tas­nif edil­miş ola­cak ama elden bağış yap­mak is­te­yen­ler bi­zim­le ile­ti­şi­me ge­çer­ler­se mak­buz kesme yet­ki­si olan ar­ka­daş­la­rı­mız (Ni­lu­fer Çakır Arsoy) on­la­rı zi­ya­ret et­mek­ten mem­nu­ni­yet du­ya­cak­lar­dır.
Durum budur sev­gi­li hay­van­ se­ver­ler, işte banka hesap nu­ma­ra­la­rı­mız, işte 'KÜÇÜK' bir abo­ne­lik kam­pan­ya­sı ?
İş Ban­ka­sı
Hesap Sa­hi­bi: Hay­van­la­rı Se­ven­ler Der­ne­ği
IBAN TR­210006400000136600157632


Bu haber 460 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer