13-07-2018 15:57 GÜNDEM

DATÇA'DAKİ OTO­BÜS YAN­GI­NIN­DA BÜYÜK BIR FACİADAN DÖ­NÜL­DÜ .­ KA­PI­LAR AÇIL­MA­YABİLİRDİ!

Sebiha ARSLAN : Mar­ma­ris Datça yolu,Emecik mahallesi Ba­lı­ka­şı­ran ge­çi­di mev­ki­in­de , Datça yö­nü­ne seyir ha­lin­dey­ken alev alıp yanan yolcu oto­bü­sün­de ,büyük bir fa­ci­anın eşi­ğin­den dö­nül­dü­ğü or­ta­ya çıktı. "Eğer 1-2 da­ki­ka daha ge­cik­miş olsaydık, oto­bü­sün ka­pı­la­rı açı­la­ma­ya­bi­lir­di" de­nil­di­ği be­lir­til­di.

DATÇA'DAKİ OTO­BÜS YAN­GI­NIN­DA   BÜYÜK BIR FACİADAN DÖ­NÜL­DÜ .­ KA­PI­LAR AÇIL­MA­YABİLİRDİ!

Per­şem­be günü (12.07.2018) Datça Eme­cik ma­hal­le­si ba­lı­ka­şı­ran mev­ki­in­de, Seyir ha­lin­dey­ken alev alıp yanan yolcu oto­bü­sün­de, fa­ci­anın eşi­ğin­den dö­nül­dü­ğü or­ta­ya çıktı. Hava hor­tum­la­rı­nın yan­ma­ya baş­la­dı­ğı ve Yol­cu­la­rın tah­li­ye­sin­de 1-2 da­ki­ka geç ka­lın­say­dı oto­bü­sün ka­pı­la­rı­nın açı­la­ma­ya­ca­ğı be­lir­til­di. Oto­bü­sün bagaj ka­pak­la­rı­nın da hava hor­tum­la­rı­nın yan­ma­sı ne­de­niy­le açıl­ma­dı­ğı kay­de­dil­di.
İstan­bul'dan Datça'ya git­mek için yola çıkan Ahmet Ulu­de­re (40) yö­ne­ti­min­de­ki, Pa­muk­ka­le­Tu­rizm' e ait 48 FAF 11 pla­ka­lı yolcu oto­bü­sü,seyir ha­lin­dey­ken alev aldı. Yolun sa­ğı­na ya­na­şan Ulu­de­re, oto­büs­te­ki 22 yol­cu­yu tah­li­ye etti. Yol­cu­la­rın tah­li­ye­sin­den kısa süre sonra oto­büs, alev to­pu­na döndü. Alev­ler, ya­kın­da­ki or­man­lık alana sıç­ra­dı. Böl­ge­ye, it­fa­iye ve Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü'ne ait top­lam 12 ara­zöz, 2 he­li­kop­ter ve 47 orman iş­çi­si sevk edi­lip, yan­gın ne­de­niy­le tra­fi­ğe ka­pa­nan yolda yak­la­şık 2 ki­lo­met­re­lik araç kon­vo­yu oluş­muş­tu. Alev­le­re ha­va­dan ve ka­ra­dan mü­da­ha­le edil­di. Bir sa­at­lik çaba so­nu­cun­da alev­ler sön­dü­rü­lür­ken, ta­ma­men yanan oto­büs demir yı­ğı­nı­na döndü. 1 dönüm or­man­lık alan zarar görürken ormanda yaşayan , binlerce belki milyonlarca hayvanda telef oldu. Yol­cu­la­rın ba­gaj­la­rı da ya­na­rak ,başka bir oto­bü­se bin­di­ri­le­rek Datça'ya gön­de­ril­miş, Oto­büs şo­fö­rü Ulu­de­re,de Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alın­mış­tı.
ŞO­FÖ­RÜN İFADESİ YA­ŞA­NAN TEHLİKENİN BO­YU­TU­NU GÖZ­LER ÖNÜNE SERDİ
Hak­kın­da 'mala zarar ver­mek, tak­sir­le yan­gı­na se­be­bi­yet verme, tra­fik gü­ven­li­ği­ni teh­li­ke­ye sokma' suç­la­rın­dan adli işlem baş­la­tı­lan şoför Ahmet Ulu­de­re'nin, Jan­dar­ma­da­ki ifa­de­si, ya­şa­nan teh­li­ke­nin bo­yu­tu­nu göz­ler önüne serdi. Ulu­de­re ifa­de­sin­de, ram­pa­yı çı­kar­ken oto­bü­sün ar­ka­sın­dan duman gel­di­ği­ni fark edip, yolun sa­ğı­na ya­na­şa­rak aracı dur­dur­du­ğu­nu ve hemen ka­pı­la­rı açıp yol­cu­la­rı tah­li­ye et­ti­ği­ni söy­le­di. Bu sı­ra­da bagaj ka­pak­la­rı­nı da açıp eş­ya­la­rı kur­tar­mak is­te­di­ği­ni be­lir­ten Ulu­de­re, hava hor­tu­mu ile ça­lı­şan ka­pak­la­rın, alev­ler­den yanıp iş gör­me­di­ği­ni an­lat­tı. Aynı du­ru­mun oto­bü­sün ka­pı­la­rı için de ge­çer­li ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Ulu­de­re'nin, "Eğer 1-2 da­ki­ka daha ge­cik­miş olsak, belki de oto­bü­sün ka­pı­la­rı da açı­la­ma­ya­bi­lir­di" de­di­ği be­lir­til­di.
Oto­büs şo­fö­rü Ulu­de­re, Jan­dar­ma­da­ki ifa­de­si­nin ar­dın­dan ser­best bı­ra­kıl­dı.


Bu haber 761 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer