03-10-2017 10:52 GÜNDEM

DATÇALI AFET GÖNÜLLÜLERİ, İLK TATBİKATLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İlçemiz Cumhuriyet Meydanında Datça Be­le­di­ye­si, Trac Da­toff ve MAGAME iş­bir­li­ği ile ger­çek­le­şen Temel Afet Bi­lin­ci Eği­ti­mi geçtiğimiz gün ya­pıl­dı.

DATÇALI AFET GÖNÜLLÜLERİ, İLK TATBİKATLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

2001 yı­lın­da  İstanbul' da ku­ru­lan ve şuana kadar ülke ge­ne­lin­de 13 ilde ör­güt­le­nen, 'Ma­hal­le Arama Afet Gö­nül­lü­le­ri Acil Mü­da­ha­le Ekibi'  Datça'da yeni bir halka daha ek­len­di. Datça'da yedi günlük  eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­yan 45 afet gö­nül­lü­sü, ilk kur­tar­ma tat­bi­kat­la­rın­da iz­le­yen­ler­den tam not aldı. Tat­bi­ka­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı  Gür­sel Uçar , Belediye Başkan yardımcısı İnci Bilgin ve çok sa­yı­da va­tan­daş büyük bir il­giy­le iz­le­di.

Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'ndaki dört katlı bir otel­de ger­çek­leş­ti­ri­len tat­bi­kat­ta, se­nar­yo ge­re­ği çıkan yan­gın­da ya­ra­la­nan­lar ve içe­ri­de mah­sur ka­lan­la­ra ilk mü­da­ha­le, eğitim gören afet gö­nül­lü­le­rin­ce ya­pıl­dı. Ön­ce­lik­li ola­rak yan­gın­da ya­ra­la­nan­lar bi­na­dan tah­li­ye edi­lir­ken, du­man­dan et­ki­le­ne­rek üst kata çıkan 2 si çocuk 6 kişi için ise ba­şa­rı­lı bir kur­tar­ma ope­ras­yo­nu ger­çek­leş­ti­ril­di. Bi­na­nın te­ra­sın­da mah­sur ka­lan­lar ip­ler­le sar­kı­tı­la­rak kur­ta­rıl­dı. En son MAGAME baş­ka­nı ve Tür­ki­ye Ko­or­di­na­tö­rü Hüseyin Ka­ra­da­yı ça­tı­dan aşa­ğı­ya doğru indi ve iner­ken Türk Bay­ra­ğı açtı. Bu ha­re­ket iz­le­yen­ler­den büyük alkış aldı. Baş­ka­n Ka­ra­da­yı, ma­hal­le acil ekip­le­ri­nin, afet, yan­gın, kaza ve sel gibi olay­la­ra mü­da­ha­le ede­bi­lecek şe­kil­de eği­tim­den ge­çi­ril­dik­le­ri­ni söy­le­di. Datça'da 45 gö­nül­lü­nün eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­dık­la­rı­nı ifade eden Ka­ra­da­yı, "Afet­ler­de ilk sa­at­ler hayat kur­tar­mak  çok önem­li­dir. Pro­fes­yo­nel ekip­ler olay ye­ri­ne ge­le­ne kadar, afet gö­nül­lü­le­ri acil mü­da­ha­le­de bu­lu­na­rak hayat kur­ta­ra­bi­lir­ler" dedi.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar: Afet ko­nu­sun­da be­le­di­ye ola­rak çok has­sas ol­duk­la­rı­nı, her türlü iş­bir­li­ği­ne ve des­te­ğe hazır ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Be­le­di­ye ola­rak bu tür ça­lış­ma­la­rın ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar: ” Si­zin­le be­ra­be­riz. So­nuç­ta sizin kur­tar­dı­ğı­nız her can bizim için, insan için en büyük değer. Kut­lu­yo­rum, kısa sü­re­de iyi bir ekip ku­rul­muş ” dedi.
İlçemiz'de önü­müz­de­ki ay bir eği­tim prog­ra­mı daha ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten Karadayı ''Eği­ti­min ikin­ci aya­ğın­da enkaz, tra­fik ka­za­la­rı ve yan­gın ça­lı­şı­la­cak. Ekip­man­la­rı ile ge­lecek olan Magame ,Datça'da üç ka­tı­lım­cı­yı gö­rev­len­dir­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Datça Be­le­di­ye­si ile iş­bir­li­ği pro­to­ko­lü ger­çek­leş­ti­ri­lecek, bir Arama Kur­tar­ma Ekibi oluş­tu­ru­la­cak, eği­tim ko­or­di­nas­yon mer­ke­zi yeri be­lir­le­necek. .Yan­gın tat­bi­ka­tı son­ra­sı gö­nül­lü ka­tı­lım­cı­la­ra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, ,Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, Magame Baş­ka­nı Hü­se­yin Ka­ra­da­yı ve Magame yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sü­ley­man Uzun Yük­sek Açı Kur­tar­ma Eğitimi Ka­tı­lım­cı Bel­gesini tak­dim et­ti­ler.
                    (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 41 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam