21-02-2020 12:10 GÜNDEM

DATÇA'LI JU­DO­CU­LAR GÖĞ­SÜ­MÜ­ZÜ KA­BART­MA­YA DEVAM EDİYOR !

Sebiha ARSLAN : Genç­lik Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü­nün fa­ali­yet prog­ra­mın­da yer alan Ana­do­lu Yıl­dız­lar Ligi ,De­niz­li Grup mü­sa­ba­ka­la­rına Datça'dan katılan Tuğra Çoban ve Arda Kanan ,ilçemize madalya ile dönerken, Mart ayında Ba­lı­ke­sir ilin­de ya­pı­la­cak olan Ya­rı­ fi­nal­le­re de ka­tıl­ma hakkı ka­zan­dılar.

DATÇA'LI JU­DO­CU­LAR GÖĞ­SÜ­MÜ­ZÜ KA­BART­MA­YA DEVAM EDİYOR !

 

08-09 Şubat  ta­rih­le­rin­de düzenlenen Ana­do­lu Yıl­dız­lar Ligi ,De­niz­li Grup mü­sa­ba­ka­la­rına , 34 Ki­log­ram­da Kazım Yıl­maz Orta Öğ­re­tim Okulu 7/F sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Tuğra Çoban, 38 Ki­log­ram­da ise yine Kazım Yıl­maz Orta Öğ­re­tim Okulu 8/C sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Arda Kanan katılarak Muğla ve Datça'yı  başarı ile temsil ederek madalya ile döndüler.

Ant­re­nör Osman Ismak gazetemize yaptığı açıklamada ''
3 etap­tan olu­şan Ana­do­lu Yıl­dız­lar Li­gi­nin 1. Eta­bın­da 34 Ki­log­ram­da ta­ta­mi (Judo Min­de­ri)'ye çıkan Tuğra Çoban sı­ra­sıy­la;
Bi­le­cik, Kü­tah­ya ili spor­cu­la­rı­nı ye­ne­rek ya­rı­fi­na­le yük­sel­di. Yarı fi­nal­de şans­sız bir şe­kil­de Ma­ni­sa ili spor­cu­su­na ye­nil­di. 3.lük ma­çın­da Afyon Ka­ra­hi­sar ili spor­cu­su­nu ye­ne­rek 3. Lük ma­dal­ya­sı­nın sa­hi­bi ol­du.
38 ki­log­ram­da ta­ta­mi­ye çıkan Arda Kanan ise sı­ra­sıy­la;
Kü­tah­ya, Uşak ili spor­cu­la­rı­nı ye­ne­rek ya­rı­fi­na­le yük­sel­di. Yarı fi­nal­de Bi­le­cik ili spor­cu­su­na şans­sız bir şe­kil­de ye­nil­di. 3.lük ma­çın­da Ma­ni­sa ili spor­cu­su­nu ye­ne­rek 3.lük ma­dal­ya­sı­nın sa­hi­bi ol­du..
Bu so­nuç­lar­la Muğla ili­nin sı­ra­la­ma­da 6. ol­ma­sın­da büyük pay sa­hi­bi olan Datça Judo Ta­kı­mı 07-08 Mart ta­rih­le­rin­de Ba­lı­ke­sir ilin­de ya­pı­la­cak olan Ya­rı­fi­nal­le­re ka­tıl­ma hakkı ka­zan­dı. De­re­ce­ye giren spor­cu­la­rı­ma, maddi ma­ne­vi hiç­bir des­te­ği­ni esir­ge­me­yen Judo ta­kı­mı­mı­zın de­ğer­li aile­le­ri­ne ve mü­sa­ba­ka­lar­dan hemen önce kar­şı­mı­za çıkan Li­sans prob­le­mi­nin çö­zül­me­sin­de yar­dım­cı olan Genç­lik Spor İlçe Mü­dü­rü­müz Reşit Sinan bey ve Spor Uz­ma­nı Canan ha­nı­ma te­şek­kür ede­rim. Yak­la­şık 3 ay önce spor­cu­la­rı­mı fi­zik­sel ve psi­ko­lo­jik açı­dan bu mü­sa­ba­ka­ya ha­zır­la­ma­ya baş­la­dım. Elde edi­len ba­şa­rı ile ant­ren­man prog­ra­mı­mı­zın ne kadar et­ki­li ol­du­ğu­nu gös­ter­miş ol­du­lar. Ça­lış­ma­la­rı­mı­za hız kes­me­den devam ede­ce­ğiz. Önü­müz­de­ki ay Ba­lı­ke­sir ilin­de ya­pı­la­cak olan Ya­rı­fi­nal­ler­de 1. ola­bil­me­le­ri için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­rek Datça'mızın göğ­sü­nü ka­bart­ma­ya devam ede­ce­ğiz.” dedi.


Bu haber 1666 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer