27-06-2018 18:15 GÜNDEM

DATÇA’NIN 20 YIL SONRAKİ ''ANA­Lİ­TİK ETÜT RA­PO­RU” HAZIRLANDI

Sebiha ARSLAN = Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si, Mi­mar­lık ve Ta­sa­rım Fa­kül­te­si, Şehir ve Bölge Plan­la­ma Bö­lü­mü 3. Sınıf öğ­ren­ci­le­ri, Stüd­yo 5 ve Stüd­yo 6 Pro­je­si ders­le­ri kap­sa­mın­da ,2017-2018 aka­de­mik yı­lın­da, Öğ­re­tim Üye­le­ri Doç. Dr. Oğuz Özbek ve Yrd.?Doç.Dr. Nur Sinem Partigöç'ün yü­rü­tü­cü­lü­ğün­de, Datça Ya­rı­ma­da­sı'na iliş­kin üst ve alt öl­çek­li bölge plan­la­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­yarak Datça ya teşekkür mektubu gönderdi.

DATÇA’NIN  20 YIL SONRAKİ ''ANA­Lİ­TİK ETÜT RA­PO­RU” HAZIRLANDI

 

Doç. Dr. Oğuz Özbek   Yrd.?Doç.Dr. Nur Sinem Partigöç ve Stüd­yo 5 ve 6 Proje Ders­le­ri Yü­rü­tü­cü­le­ri  ''Datça yer­le­şim mer­ke­zi ve Datça Ya­rı­ma­da­sı'nın ge­lecek 20 yıl içe­ri­sin­de sür­dü­rü­le­bi­lir ge­liş­me st­ra­te­ji­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­ma po­tan­si­ye­li olan Stüd­yo 5 ve 6 pro­je­le­ri­nin ha­zır­lan­ma­sın­da­ki yar­dım ve des­tek­le­ri için başta Datça Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar olmak üzere, İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li­ne, diğer be­le­di­ye bi­rim­le­ri­ne, kamu ku­rum­la­rı ve ça­lı­şan­la­rı ile Datça hal­kı­na te­şek­kür ede­riz '' dedi.
 
Gerçekleştirilen çalışmalarını  anlatan mektup ta şu cümleler yazdı;

‘'2017 yılı Güz Dö­ne­mi'nde dü­zen­le­nen ilk tek­nik ge­zi­de Datça yer­le­şim mer­ke­zi ve Datça Ya­rı­ma­da­sı'nın sos­yo - eko­no­mik, kül­tü­rel ve fi­zi­ki yapı ana­liz­le­ri ya­pıl­mış olup; 2018 yılı Bahar Dö­ne­mi'nde dü­zen­le­nen ikin­ci tek­nik ge­zi­de ise Datça yer­le­şim mer­ke­zin­de sorun ve po­tan­si­yel­le­re göre be­lir­le­nen alt böl­ge­ler­de arazi kul­la­nım plan­la­ma­sı­na dönük daha de­tay­lı me­kân­sal ve­ri­ler öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan top­la­mış­tır.
Tek­nik gezi son­ra­sın­da­ki ol­duk­ça yoğun ve kap­sam­lı stüd­yo ça­lış­ma­la­rın­da, Datça yer­le­şim mer­ke­zi­ne iliş­kin ana­liz ve sen­tez ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­mış­tır. Bu ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da, her iki dö­nem­de ya­pı­lan tüm araş­tır­ma­la­rı ve elde edi­len ve­ri­le­ri kap­sa­yan “Muğla – Datça Mer­kez Ana­li­tik Etüt Ra­po­ru” isim­li bir kitap ha­zır­lan­mış­tır. Kay­nak kitap ni­te­li­ği ta­şı­yan bu kitap, me­kân­sal plan­la­ma ça­lış­ma­la­rın­da reh­ber­lik et­me­si ama­cıy­la Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı'na gön­de­ril­miş­tir. Bütün bu ça­lış­ma­la­ra ek ola­rak, öğ­ren­ci­ler Datça Mer­kez'in 20 yıl son­ra­sı­na iliş­kin kes­ti­rim­le­ri ve arazi kul­la­nım ka­rar­la­rı­nı içe­ren plan­la­ma se­nar­yo­la­rı­nı kur­gu­la­mış­lar­dır. Plan­la­ma se­nar­yo­la­rın­da öğ­ren­ci­le­re, ko­ru­ma­cı ve gi­ri­şim­ci olmak üzere iki se­nar­yo se­çe­ne­ği su­nul­muş ve her se­nar­yo al­ter­na­ti­fin­de öğ­ren­ci­ler­den fark­lı ça­lış­ma alan­la­rı­na yö­ne­lik özgün fi­kir­ler ge­liş­tir­me­le­ri is­ten­miş­tir.
Be­lir­le­nen bu alt ça­lış­ma alan­la­rın­da, öğ­ren­ci­ler özgün plan­la­ma se­nar­yo­la­rı ge­liş­tir­miş­ler ve Datça Mer­kez'in 20 yıl son­ra­sı­na iliş­kin 1/5000 öl­çek­li leke ve böl­ge­le­me plan­la­rı ha­zır­la­mış­lar­dır.
Bahar dö­ne­mi­ne ait plan­la­ma ça­lış­ma­la­rı Datça Be­le­di­ye­si İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü'nden Şehir Plan­cı­sı Tuğçe Gök­te­pe'nin ka­tı­lı­mıy­la, Mayıs ayın­da Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si, Mi­mar­lık ve Ta­sa­rım Fa­kül­te­si'nde dü­zen­le­nen final sı­na­vı jü­ri­sin­de su­nul­muş ve ser­gi­len­miş­tir.''


Bu haber 592 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer