02-09-2019 17:52 GÜNDEM

DATÇA'NIN TAVLA ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Sebiha ARSLAN : Datça ' da bir dernek tarafından dü­zen­lenen Ge­le­nek­sel Tavla Tur­nu­va­sı'nın fi­na­lin­de bu sene 2 emek­li ga­ze­te­ci fi­nal­de kar­şı­laş­tı.Turnuvanın şampiyonu ise ga­ze­te­ci­ Şenol Ko­nuk­çu oldu. “Dost­luk, Barış, Kar­deş­lik” te­ma­sıy­la al­tın­cı­sı dü­zen­le­nen tur­nu­va­ya 32 kişi ka­tıl­dı.

DATÇA'NIN TAVLA ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

 


 Datça 'da bir Dernek binasında 25 Ağus­tos Pazar günü dör­der ki­şi­lik grup­lar­la baş­la­yan tur­nu­va 6 gün sürdü. Galip gelen ilk 2 doğ­ru­dan bir üst tura yük­se­lir­ken, mağ­lup­lar ara­sın­da ya­pı­lan maç­lar­da galip gelen de bir üst tura çıktı, mağ­lup olan elen­di. Per­şem­be günü ya­pı­lan kar­şı­laş­ma­lar­da fi­na­list­ler be­lir­len­di. 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı'nın ya­pıl­dı­ğı gün ger­çek­le­şen fi­nal­de Datça'da ya­şa­yan ve aynı dönem Mil­li­yet ga­ze­te­sin­de ça­lı­şan emek­li ga­ze­te­ci­ler Şenol Ko­nuk­çu ile Coş­kun Ye­ni­ay kar­şı­laş­tı. Üç beş üze­rin­den oy­na­nan oyunu 2 ¬– 1 ka­za­nan Şenol Ko­nuk­çu tur­nu­va­nın bi­rin­ci­si oldu. Coş­kun Ye­ni­ay da ikin­ci­lik ku­pa­sı­nı ka­zan­dı. Aynı gün oy­na­nan diğer kar­şı­laş­ma­nın ga­li­bi An­ka­ra'da ça­lı­şıp emek­li ol­duk­tan sonra Datça'ya yer­le­şen Meh­met Atam­türk üçün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi oldu. Emek­li öğ­ret­men Mu­zaf­fer Sı­ra­taş ise dör­dün­cü­lük­te kaldı. Tur­nu­va­nın ama­cı­nın sevgi, barış ve kar­deş­lik ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Der­ne­k yetkilileri bu sa­ye­de Datça'da ya­şa­yan bir­çok in­sa­nın ta­nı­şıp yeni ar­ka­daş­lık­lar ve dost­luk­lar kur­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Tur­nu­va­nın şam­pi­yo­nu Şenol Ko­nuk­çu da, 30 Ağus­tos gibi önem­le bir günde ku­pa­yı ka­zan­ma­nın öne­mi­ne dik­kat çe­ke­rek “He­pi­miz he­ye­can­lı kar­şı­laş­ma­lar ya­şa­dık. Önem­li olan dost­luk­lar, ar­ka­daş­lık­lar ve in­san­lık­tır. Tavla ba­ha­ne, mu­hab­bet güzel olsun” dedi. Tur­nu­va so­nun­da dü­zen­le­nen tö­ren­de, de­re­ce­ye gi­ren­ler ku­pa­la­rı­nı aldı.


Bu haber 697 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer