23-09-2017 18:29 YAŞAM

DENİZ GEZMİŞLERİN YAK­TI­ĞI “TAM BA­ĞIM­SIZ­LIK” ATEŞİ, BUGÜN DE ÖNÜ­MÜ­ZÜ AY­DIN­LA­TI­YOR

İlçe­miz Vatan Par­ti­si Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı Deniz Gez­miş'in ölüm yıl­dö­nü­mü se­be­biy­le bir basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­di.

DENİZ GEZMİŞLERİN YAK­TI­ĞI “TAM BA­ĞIM­SIZ­LIK”  ATEŞİ, BUGÜN DE ÖNÜ­MÜ­ZÜ AY­DIN­LA­TI­YOR

Va­ta­na Par­ti­si Datça ilçe Datça İlçe Baş­ka­nı Ni­za­met­tin Özben Yap­tı­ğı çık­la­ma­da Şun­la­rı be­lirt­ti:
”Deniz Gez­miş, Yusuf Aslan, Hü­se­yin İnan, üç fi­da­nı­mız, bu top­rak­la­rın ye­tiş­tir­di­ği yiğit kah­ra­man­lar, 6 Mayıs 1972 yı­lın­da NATO'cu ge­ne­ral­le­ri­nin 12 Mart dar­be­si yö­ne­ti­ci­le­ri ta­ra­fın­dan yar­gı­lan­dı ve idam edil­di.

 Amaç yük­se­len halk ha­re­ke­ti­ni, genç­lik ha­re­ke­ti­ni, tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye öz­lem­le­ri­ni kont­rol al­tı­na almak ve on­la­ra göz­da­ğı ver­mek­ti. On­la­rı yar­gı­la­yan mah­ke­me “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı'nın ta­ma­mı­nı; bir kıs­mı­nı tağ­yir, teb­dil veya il­ga­ya ceb­ren te­şeb­büs su­çu­nu iş­le­mek”ten hüküm kurdu. Bugün ba­kı­yo­ruz ki mev­cut ana­ya­sa­ya göre mil­let­ve­ki­li se­çil­miş TBMM men­sup­la­rı, ana­ya­sa­yı tüm­den de­ğiş­tir­me­ye kal­kı­yor­lar ve bunu ale­nen dil­len­di­ri­yor­lar. 

Hatta o kadar ileri gi­di­yor­lar ki ken­di­ne Mec­lis Baş­ka­nı de­ni­len İsmail Kah­ra­man, “la­ik­lik ana­ya­sa­dan kal­dı­rıl­ma­lı­dır” diye fetva ver­mek­te­dir. İsmail Kah­ra­man'ların için­de ol­du­ğu Mec­lis, ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar ana­ya­sa­yı de­ğiş­tir­me­ye­cek­ler fakat Deniz Gez­miş'lerin “tam ba­ğım­sız­lık” öz­le­mi­ni bu ül­ke­nin yurt­se­ver­le­ri, dev­rim­ci­le­ri ha­ya­ta ge­çi­re­cek­ler­dir.

Deniz Gez­miş'lerin “de­mok­ra­tik üni­ver­si­te” ey­lem­le­ri, Sam­sun'dan An­ka­ra'ya Türk bay­rak­la­rıy­la yap­tık­la­rı “Mus­ta­fa Kemal yü­rü­yü­şü” bu­gü­nün genç­le­ri­nin ders al­dı­ğı ve uy­gu­la­dı­ğı ey­lem­le­re dö­nüş­mek­te­dir. Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği'nin 19 Mayıs'ta İstan­bul'da ya­pa­ca­ğı Bi­rin­ci Va­zi­fe Yü­rü­yü­şü, TLB'nin yap­tı­ğı “Mus­ta­fa Kemal'den Deniz'e, tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye” ey­lem­le­ri, AKP hü­kü­me­ti­nin ya­sak­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı milli bay­ram­la­rı yüz­bin­ler­le bir­lik­te kut­la­ma ey­lem­le­ri bu­gü­nün genç­le­ri 68 ku­şa­ğı­nın kah­ra­man­la­rı­nı arat­ma­ya­cak ni­te­lik­te­dir ve önü­müz­de­ki dö­ne­me umut­la bak­ma­mı­za sebep ol­mak­ta­dır.

Deniz Gez­miş, Hü­se­yin İnan
, Yusuf Aslan birer kah­ra­man­dır, Tür­ki­ye'nin vic­da­nı­dır aynı za­man­da em­per­ya­liz­min ül­ke­mi­zi sö­mür­ge ha­li­ne ge­tir­me ça­ba­la­rı­na karşı bir is­yan­dır. 
Türk mil­le­ti­nin bi­lin­ci­ni, er­de­mi­ni, fedai ru­hu­nu tem­sil 

et­mek­te­dir. Mus­ta­fa Kemal'in 1919'larda yak­tı­ğı ba­ğım­sız­lık ate­şi­nin sön­me­si­ni en­gel­le­mek için ken­di­le­ri­ni yak­mış­lar, o ate­şin bu­gün­le­re ve ge­le­ce­ğe ta­şın­ma­sı­na büyük katkı sağ­la­mış­lar­dır.

On­la­rın sön­dür­me­di­ği ba­ğım­sız­lık ate­şiy­le yanan genç­le­ri­miz bugün gö­ğüs­le­ri­ni gere gere tıpkı on­la­rın idam seh­pa­sı­na gi­der­ken söy­le­dik­le­ri gibi “ya­şa­sın tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye” diye hay­kı­ra­bil­mek­te­dir. Ve o genç­ler Deniz'leri hiç unut­ma­dık­la­rı­nı mey­dan­lar­da “İNAN, DENİZ, ASLAN gi­bi­yiz” slo­gan­la­rıy­la gös­te­ri­yor­lar.
Tür­ki­ye'nin vic­dan bi­ri­ki­mi, er­dem­li fe­da­ile­ri­ni dev­rim şe­hi­di ol­ma­la­rı­nın 44. Yı­lın­da saygı, sevgi ve tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye ül­kü­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­recek ol­ma­nın ka­rar­lı­lı­ğıy­la anı­yo­ruz.”dedi.(DATÇA  HABER)


Bu haber 599 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam