19-09-2017 11:38 GÜNDEM

2017-2018 EĞİ­TİM ÖĞ­RE­TİM YILI BAŞ­LA­DI

İlçemiz'de 2017-2018 Eği­tim ve Öğ­re­tim yılı dün dü­zen­le­nen çe­şit­li et­kin­lik ve dü­zen­le­nen tö­ren­ ile baş­la­dı.

2017-2018 EĞİ­TİM ÖĞ­RE­TİM YILI BAŞ­LA­DI

Tören ve et­kin­lik­ler sabah saat 9.30 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'ndaki Ata­türk Anıtı' na Milli Eği­tim  Mü­dür­lü­ğü' nün Çe­lenk'i su­nulmasıyla başladı. Tö­re­ne İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü, pro­to­kol üye­le­ri okul mü­dür­le­ri, öğ­ret­men , öğ­ren­ci­ler ve hal­kın ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin Ku­ru­cu­su Büyük Önder Mus­ta­fa Kemal ATATÜRK silah ar­ka­daş­la­rı ve Ede­bi­ya­ta in­ti­kal etmiş tüm Şe­hit­ öğretmenlerimizin ma­ne­vi hu­zu­run­da bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu aka­bin­de Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu müzik Öğ­ret­me­ni Erşan Ergün yö­ne­ti­min­de İstik­lal  Marşımız okun­ma­sıy­la Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'ndaki  çelenk sunma töreni sona erdi.

Açılış ve kut­la­ma prog­ra­mı için Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen et­kin­lik ise Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ve pro­to­kol üye­le­ri, öğ­ret­men, öğ­ren­ciler, veliler ve hal­kın ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti. Et­kin­lik Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sı ile baş­la­dı. İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü ve­ki­li Er­do­ğan' Başar'ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Kazım Yıl­maz il­ko­kul 4. Sınıf öğ­ren­ci­si Aley­na Uçar ''İstik­lal Marşı'nı'' okudu. 3.C sı­nı­fın­dan Can­sın Uzar ise  ''Açıldı Oku­lu­muz'' adlı şi­iri­ni seslendirdi. 4.B sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­rin­den Do­lu­nay Gökçe ''İl­köğ­re­tim Haf­ta­sı Kutlu Olsun'' adlı şi­iri­ni okudu.

Et­kin­lik Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu Yaz Okulu Öğ­ren­ci­le­ri­nin ve Halk Eği­tim Mer­ke­zi'nin ça­lış­ma­la­rı ile yü­rü­tü­len Resim ve Se­ra­mik ser­gi­si açı­lı­şı ile devam etti.
 Kay­ma­kam Vehbi Bakır ve pro­to­kol üye­le­ri Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu öğ­ren­ci­le­rin­den ana­sı­nı­fı ve 1. Sınıf öğ­ren­ci­le­ri ile  tek tek soh­bet edip Hoş gel­din hediyelerinin ve­ril­me­si ile et­kin­lik sona erdi.

   (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 1626 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer