14-08-2020 12:18 GÜNDEM

DU­AYEN GA­ZE­TECİ VE YAZAR ORHAN KA­RA­VELİ,GA­ZE­TEMİZİ ZİYARET ETTİ

Sebiha ARSLAN : İlçe­miz­de Ku­ru­lu Datça, Aktur Çevre Ko­ru­ma ve Ge­liş­tir­me Der­ne­ği Baş­ka­nı Banu Kı­zı­lay ile eş­le­ri Ali Kı­zı­lay ön­ce­ki gün (12.08.2020 ) ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da be­ra­ber­le­rin­de­ki du­ayen Ga­ze­te­ci ve Ya­zar­lar­dan Orhan Ka­ra­ve­li' yi bi­zim­le ta­nış­tır­dı­lar. 90 ya­şın­da­ki , halen, 70 yıl­lık fikir iş­çi­si Orhan Ka­ra­ve­li ço­cuk­lu­ğun­da ATA­TÜRK ile bir kaç kez be­ra­ber olma şansı ya­ka­la­yan bir Datça hay­ran­lı­sı.

DU­AYEN GA­ZE­TECİ VE YAZAR  ORHAN KA­RA­VELİ,GA­ZE­TEMİZİ ZİYARET ETTİ

Bize ,An­ka­ra' da 5 ya­şın­da bir ço­cuk­ken yü­zü­nü ya­kın­dan gör­mek için ATA­TÜRK 'ün ara­ba­sı­nın önüne çıkıp – at­la­yıp nasıl dur­dur­du­ğu­nu an­lat­tı. Ama en çok ,1937 yı­lın­da 7 ya­şın­da bir ço­cuk­ken o büyük in­san­la nasıl ko­nuş­tu­ğu­nu ……. bu ko­nuş­ma sı­ra­sın­da büyük ATA­TÜRK' ün Orhan'a elini onun saç­la­rı­na so­ka­rak ''senin ne güzel kes­ta­ne rengi saç­la­rın var!'' de­di­ği­ni ga­ze­te­ci ve yazar Orhan Ka­ra­ve­li o anı bir şi­irin­de şöyle an­lat­mış;
              
              '' O'nu Gör­düm
           Gülen Göz­le­ri Mavi
                  Kar­şım­day­dı
                    Koca Gazi
                 O'nu Gör­düm
      Kar­şım­day­dı Bu Kah­ra­man ..

Orhan Ka­ra­ve­li ; ''Her şe­yi­mi­zi borç­lu ol­du­ğu­muz ATA­TÜRK' ü bu ülke in­san­la­rı­nın ,son za­man­lar­da hak­kın­da nasıl kötü söz­ler ya­pa­bil­di­ği­ne ve söy­le­ye­bil­di­ği­ne hay­ret­le ba­kı­yor ve çok üzü­lü­yo­rum'' dedi.
Şu anda Basın Şeref Kartı sa­hi­bi olan ,ender du­ayen ga­ze­te­ci­ler­den Orhan Ka­ra­ve­li­nin ga­ze­te­mi­zi zi­ya­re­tin­den onur duy­duk .
Yılın be­lir­li za­man­la­rı­nı datça' da ge­çi­ren Ka­ra­ve­li ile pek ya­kın­da daha ay­rın­tı­lı bir rö­por­taj ya­pa­ca­ğız .
    Orhan Ka­ra­ve­li Kim­dir ?
1930 yı­lın­da An­ka­ra'da doğdu. Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si'nden sonra İstan­bul Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­si ve Lond­ra Po­li­tek­nik Okulu'nda öğ­re­ni­mi­ni sür­dür­dü. Yeni İstan­bul, Mil­li­yet, Vatan ve Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­le­ri ile çe­şit­li der­gi­ler­de yazdı.
Türk ba­sı­nı­na 50 yılı aşkın süre hiz­met­le­ri ne­de­niy­le 2004'te Bur­han Felek Basın Hiz­met Ödülü'ne değer gö­rül­dü. Basın Şeref Kartı sa­hi­bi. İstan­bul'da ya­şı­yor. Evli, üç çocuk ba­ba­sı.

ESER­LERİ:
Ki­şi­ler ve Kö­şe­ler
Sa­kal­lı Celâl
Tev­fik Fik­ret ve Halûk Ger­çe­ği
Ta­nı­dı­ğım Nâzım Hik­met
Ziya Gö­kalp'i Doğru Ta­nı­mak
Bir An­ka­ra Aile­si­nin Öy­kü­sü
Ali Kemal
Görgü Ta­nı­ğı
Kendi Hey­ke­li­ni Yapan Adam: İlhan Sel­çuk
Ber­lin'in Yal­nız Ka­dın­la­rı
46-99 Şi­ir­ler


Bu haber 1115 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer