16-09-2019 17:39 GÜNDEM

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI DATÇA'DA HE­YE­CAN DOLU ANLAR YA­ŞA­TTI

Sebiha ARSLAN : 23 ül­ke­den top­lam 192 yerli ve ya­ban­cı medya men­su­bu­nun takip et­ti­ği,FIA Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı (WRC) 11. ya­rı­şı olan Tür­ki­ye Ral­li­si, 19 ül­ke­den 102 spor­cu ka­tı­lı­mıy­la Mar­ma­ris'in ev sa­hip­li­ğin­de Datça, Kız­lan ,İçme­ler, Çe­ti­be­li,Ula,Ye­şil­bel­de,Gökçe ,Çi­çek­li ve Mar­ma­ris etap­la­rıy­la 12 Eylül Per­şem­be günü baş­la­yıp 15 Eylül Pazar günü ödül tö­re­niy­le sona erdi. Ya­rı­şı ka­za­nan Fran­sız Se­bas­ti­en Ogi­er-Ju­li­en Ing­ras­sia ekibi oldu.

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI DATÇA'DA  HE­YE­CAN DOLU ANLAR YA­ŞA­TTI

 

14 Eylül Cu­mar­te­si günü saat 10:08 ile 16:06' da Datça Sarı Liman mev­ki­in­de ve saat 11:06 ile 15:08' de Kız­lan mev­ki­in­de ger­çe­k­le­şen ya­rış­ta ,ne­fes­ler tu­tu­la­rak izlendi. Deniz man­za­ra­lı, iniş çıkış ve at­la­ma par­kur­la­rı ile sert vi­raj­la­rın ol­du­ğu etabı iz­le­me­ye ge­len­ler ara­sın­da , İlçe Kay­ma­kam Mesut Çoban ,Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Fatih Yur­da­kul ,Genç­lik Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan ,İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan ,Liman Baş­ka­nı Sel­cuk Ars­lan , Orman İşlet­me Şefi Saner De­mir­taş,Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Mü­dü­rü Vil­dan Yü­ce­te­pe ve çok sa­yı­da va­tan­daş yeşil ve ma­vi­nin bu­luş­tu­ğu böl­ge­de he­ye­can dolu anlar ya­şa­dı. Özel etap Kız­lan 'ın özel­lik­le ilk ki­lo­met­re­le­rin­de yer alan ve bir­bi­ri­ni takip eden at­la­ma nok­ta­la­rıy­la iz­le­yen­le­re gör­sel bir şölen su­nul­du. Bu etap­ta ya­rış­la­rı takip eden yerli ve ya­ban­cı tu­rist­ler, at­la­ma nok­ta­la­rı ve sert vi­raj­lar­da araç­la­rın sa­vur­du­ğu yoğun toz bu­lu­tun­dan da ka­ça­ma­dı.
Datça ve Ye­şil­bel­de etap­la­rı­nı yine çok sa­yı­da iz­le­yi­ci, özel yat ve tek­ne­ler­den takip etti.
TOS­FED ta­ra­fın­dan Spor Toto, Red Bull, Avis, Grand Ya­zı­cı Ho­tels Mar­ma­ris, TUR­SAB, Go İpra­gaz, Türk Te­le­kom, Auto­Mec­ha­ni­ca, Pi­lot­car, Po­we­rApp, Socar, Autoc­lub, Turk Yatch, Fa­se­lis ve Ahu Hos­pi­tal kat­kı­la­rıy­la dü­zen­le­nen ralli, şam­pi­yo­na ta­ri­hi­nin en unu­tul­maz ya­rış­la­rın­dan bi­ri­ne sahne oldu. Mar­ma­ris ve Datça' nın yem­ye­şil çam or­man­la­rı ve mas­ma­vi de­ni­zi tüm gü­zel­li­ği ile 155 ül­ke­de­ki TV ya­yın­la­rıy­la dün­ya­ya ula­şır­ken, 4 gün bo­yun­ca 986 ki­lo­met­re­lik par­kur­da 17 özel etap­ta dün­ya­ca ünlü pi­lot­la­rı ve bin­ler­ce tu­ris­ti mi­sa­fir etti.

23 ül­ke­den top­lam 192 yerli ve ya­ban­cı medya men­su­bu­nun takip et­ti­ği ya­rı­şı ka­za­nan Fran­sız Se­bas­ti­en Ogier - Ju­li­en Ing­ras­sia ekibi oldu. Cit­ron Total WRT ta­kı­mı adına ya­rı­şan Red Bull spor­cu­su Ogier, paha bi­çi­le­mez bir zafer elde et­me­si­nin ar­dın­dan elde et­ti­ği pu­an­lar­la şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si­ne geri dön­me­yi ba­şar­dı. 6 kez Dünya Ralli Şam­pi­yo­nu olan Fran­sız sü­rü­cü, top­lam­da 34.7 sa­ni­ye­lik fark­la za­fe­ri­ne ula­şır­ken, ka­ri­ye­ri­nin 47. WRC za­fe­ri­ni elde etmiş oldu.
As­ra­pan ser­vis park­ta dü­zen­le­nen ka­pa­nış se­re­mo­ni­si ve ödül tö­re­nin­de Ogi­er- Ing­ras­sia eki­bi­ne T.C. Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Dr. Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu, ikin­ci olan Esa­pek­ka Lap­pi-Jan­ne Ferm eki­bi­ne FIA Baş­ka­nı Jean Todt ve üçün­cü sı­ra­da fi­ni­şe ulaş­ma­yı ba­şa­ran Nor­veç­li And­re­as Mik­kel­sen-An­ders Ja­eger eki­bi­ne de Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek ödül­le­ri­ni tak­dim et­ti­ler. Mar­ka­lar Ku­pa­sı'nda bi­rin­ci­li­ği ka­za­nan Cit­ro­en Sport Takım Di­rek­tö­rü Pi­er­re Budar ise ku­pa­sı­nı Tür­ki­ye Oto­mo­bil Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu (TOS­FED) Onur­sal Baş­ka­nı Ser­kan Ya­zı­cı verdi.

Eren Üç­ler­top­ra­ğı'ndan te­şek­kür
Ya­rı­şın ar­dın­dan bir açık­la­ma yapan TOS­FED Baş­ka­nı Eren Üç­ler­top­ra­ğı, “Bu or­ga­ni­zas­yo­nu ger­çek­leş­tir­me­miz­de Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın büyük des­tek­le­ri başta olmak üzere, T.C. Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu Spor Genel Mü­dü­rü­müz Sayın Meh­met Bay­kan ve Spor Toto Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı süreç bo­yun­ca her türlü des­te­ği sağ­la­dı­lar. Muğla Va­li­li­ği, Mar­ma­ris Kay­ma­kam­lı­ğı, Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü, Orman Genel Mü­dür­lü­ğü, Jan­dar­ma ve Em­ni­yet Genel Mü­dür­lük­le­ri, Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve Mar­ma­ris Ti­ca­ret Odası or­ga­ni­zas­yo­nun en iyi şe­kil­de ya­pı­la­bil­me­si için tüm im­kan­la­rı­nı se­fer­ber et­ti­ler. Büyük ve ba­şa­rı­lı ekip ça­lış­ma­sıy­la 155 ül­ke­de ya­pı­lan canlı ya­yın­lar­la mil­yon­lar­ca insan ta­ra­fın­dan takip edi­len or­ga­ni­zas­yo­nu­muz ara­cı­lı­ğıy­la ül­ke­mi­zin gü­zel­lik­le­ri­ni tüm Dün­ya­ya ta­nıt­ma­nın gu­ru­ruy­la; ka­tı­lan spor­cu­la­ra, yerli ya­ban­cı medya men­sup­la­rı­na, görev alan ve or­ga­ni­zas­yo­nun ku­sur­suz bir şe­kil­de ger­çek­leş­me­sin­de büyük emeği bu­lu­nan 1000 kadar gö­nül­lü­le­ri­miz ile Mar­ma­ris hal­kı­na yü­rek­ten te­şek­kür edi­yo­ruz” dedi.

Tür­ki­ye Ral­li­si kap­sa­mın­da ko­şu­lan 2019 Tür­ki­ye Ralli Şam­pi­yo­na­sı'nın 5.?ya­rı­şı­nı ise Skoda Fabia R5 ile ya­rı­şan Burak Çu­ku­ro­va-Ve­dat Bos­tan­cı ekibi ka­zan­dı. Bora Man­ye­ra-Cem Çer­kez'in ikin­ci sı­ra­yı elde et­ti­ği ulu­sal klas­ma­nın üçün­cü­lü­ğü­nü ise Murat Bos­tan­cı-Onur Va­tan­se­ver elde etti.

2019 Tür­ki­ye Ral­li­si Genel Klas­ma­nı
1. Sébas­ti­en Ogier (FRA)/Ju­li­en Ing­ras­sia (FRA) Cit­ron C3 WRC - 3h 50min 12.1sec
2. Esa­pek­ka Lappi (FIN)/Janne Ferm (FIN) Cit­ron C3 WRC - 3h 50min 46.8sec
3. And­re­as Mik­kel­sen (NOR)/An­ders Ja­eger (NOR) Hyun­dai i20 Coupe WRC - 3h 51min 16.6sec
4. Teemu Su­ni­nen (FIN)/Jarmo Leh­ti­nen (FIN) Ford Fi­es­ta WRC - 3h 51min 47.2sec
5. Dani Sordo (ESP)/Car­los del Bar­rio (ESP) Hyun­dai i20 Coupe WRC - 3h 52min 38.0sec
6. Ja­ri-Mat­ti Lat­va­la (FIN)/Mi­ik­ka Ant­ti­la (FIN) To­yo­ta Yaris WRC - 3h 53min 11.2sec
7. Kris Meeke (GBR)/Se­bas­ti­an Mars­hall (GBR) To­yo­ta Yaris WRC - 3h 54min 05.4sec
8. Thi­erry Ne­uvil­le (BEL)/Ni­co­las Gil­so­ul (BEL) Hyun­dai i20 Coupe WRC - 3h 56min 46.9sec
9. Pon­tus Ti­de­mand (SWE)/Ola Flene (NOR) Ford Fi­es­ta WRC - 3h 57min 35.0sec
10. Gus Gre­ens­mith (GBR)/El­li­ott Ed­mond­son (GBR) Ford Fi­es­ta R5 (WRC 2 Pro) - 4h 05min 30.8sec
11. Jan Ko­peck (CZE)Pavel Dres­ler (CZE) koda Fabia R5 Evo (WRC 2 Pro) - 4hr 06min 00.2sec
12. Ka­je­tan Ka­je­ta­no­wicz (POL)/Ma­ci­ej Szc­ze­pa­ni­ak (POL) koda Fabia R5 (WRC 2) - 4hr 06min 00.4sec


Bu haber 721 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer