05-10-2017 11:42 GÜNDEM

ECE­VİT’İN YAT­MAK İS­TE­Dİ­Ğİ DATÇA CE­ZA­EVİ KA­MU­LAŞ­TI­RI­LI­YOR

Tür­ki­ye'nin en küçük ve deniz man­za­ra­lı ce­za­evi ola­rak bi­li­nen ve 2001'de ka­pa­tı­lan, Datça'daki ta­ri­hi ce­za­evi ka­mu­laş­tı­rı­lı­yor. Ce­za­evi, ta­di­lat ya­pı­la­rak de­mok­ra­si mü­ze­si ha­li­ne ge­ti­ri­lecek. Ya­nın­da­ki yeşil alan da Sı­nır­sız­lık Mey­da­nı ola­rak dü­zen­le­necek.

ECE­VİT’İN YAT­MAK İS­TE­Dİ­Ğİ DATÇA CE­ZA­EVİ KA­MU­LAŞ­TI­RI­LI­YOR

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, ka­mu­laş­tır­ma da­va­sı­nın so­nuç­lan­ma­sıy­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­ra baş­la­ya­cak­la­rı­nı ve ta­ri­hi bi­na­nın ha­ra­be ha­lin­den kur­ta­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.Ce­za­evi ya­kı­nın­da­ki çınar ağa­cı­nın et­ra­fı­na da çevre dü­zen­le­me­si ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­ten Uçar, "Ta­di­la­tın ar­dın­dan bu­ra­sı De­mok­ra­si Mü­ze­si'ne dö­nüş­tü­rü­lecek, çe­şit­li et­kin­lik­ler, top­lan­tı ve se­mi­ner­ler ya­pı­la­bi­lecek" dedi.
Datça Ce­za­evi, 1900'lü yıl­la­rın ba­şın­da inşa edil­di. 8 mah­kum ka­pa­si­te­li ce­za­evi "Tür­ki­ye'nin en küçük ce­za­evi ve deniz man­za­ra­lı ce­za­evi" ola­rak bi­lin­di.
12 Eylül'ün ar­dın­dan tu­tuk­la­nan Bü­lent Ece­vit, ce­za­sı­nı bu­ra­da çek­mek is­te­di. Bunun üze­ri­ne Rah­şan Ece­vit eşine yakın ola­bil­mek için Datça'ya ge­le­rek, ön­ce­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şener Tok­can'ın aile­si­ne ait Tok­can Pan­si­yon'u ki­ra­la­dı. Sı­kı­yö­ne­tim Ko­mu­tan­lı­ğı izin ver­me­yin­ce Ece­vit'in bu ar­zu­su ger­çek­leş­me­di.iha


Bu haber 53 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam