05-10-2017 11:42 GÜNDEM

ECE­VİT’İN YAT­MAK İS­TE­Dİ­Ğİ DATÇA CE­ZA­EVİ KA­MU­LAŞ­TI­RI­LI­YOR

Tür­ki­ye'nin en küçük ve deniz man­za­ra­lı ce­za­evi ola­rak bi­li­nen ve 2001'de ka­pa­tı­lan, Datça'daki ta­ri­hi ce­za­evi ka­mu­laş­tı­rı­lı­yor. Ce­za­evi, ta­di­lat ya­pı­la­rak de­mok­ra­si mü­ze­si ha­li­ne ge­ti­ri­lecek. Ya­nın­da­ki yeşil alan da Sı­nır­sız­lık Mey­da­nı ola­rak dü­zen­le­necek.

ECE­VİT’İN YAT­MAK İS­TE­Dİ­Ğİ DATÇA CE­ZA­EVİ KA­MU­LAŞ­TI­RI­LI­YOR

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, ka­mu­laş­tır­ma da­va­sı­nın so­nuç­lan­ma­sıy­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­ra baş­la­ya­cak­la­rı­nı ve ta­ri­hi bi­na­nın ha­ra­be ha­lin­den kur­ta­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.Ce­za­evi ya­kı­nın­da­ki çınar ağa­cı­nın et­ra­fı­na da çevre dü­zen­le­me­si ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­ten Uçar, "Ta­di­la­tın ar­dın­dan bu­ra­sı De­mok­ra­si Mü­ze­si'ne dö­nüş­tü­rü­lecek, çe­şit­li et­kin­lik­ler, top­lan­tı ve se­mi­ner­ler ya­pı­la­bi­lecek" dedi.
Datça Ce­za­evi, 1900'lü yıl­la­rın ba­şın­da inşa edil­di. 8 mah­kum ka­pa­si­te­li ce­za­evi "Tür­ki­ye'nin en küçük ce­za­evi ve deniz man­za­ra­lı ce­za­evi" ola­rak bi­lin­di.
12 Eylül'ün ar­dın­dan tu­tuk­la­nan Bü­lent Ece­vit, ce­za­sı­nı bu­ra­da çek­mek is­te­di. Bunun üze­ri­ne Rah­şan Ece­vit eşine yakın ola­bil­mek için Datça'ya ge­le­rek, ön­ce­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şener Tok­can'ın aile­si­ne ait Tok­can Pan­si­yon'u ki­ra­la­dı. Sı­kı­yö­ne­tim Ko­mu­tan­lı­ğı izin ver­me­yin­ce Ece­vit'in bu ar­zu­su ger­çek­leş­me­di.iha


Bu haber 437 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer