13-06-2019 17:18 GÜNDEM

EL İŞİ GÖZ NUR­LA­RI­NI SERGİLEDİLER, DATÇA HALK EĞİTİM MER­KEZİ MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ’N­DEN YIL SONU SERGİSİ

Sebiha ARSLAN : Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 2018- 2019 Eği­tim- Öğ­re­tim yılı ge­le­nek­sel yıl sonu ser­gi­si dü­zen­len­di.

EL İŞİ GÖZ NUR­LA­RI­NI SERGİLEDİLER, DATÇA HALK EĞİTİM MER­KEZİ MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ’N­DEN YIL SONU SERGİSİ

 


Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda Salı günü saat 17:00' da (11.06.2019) açı­lı­şı ya­pı­lan ser­gi­ye Kay­ma­ka­m Mesut Çoban, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ,Gar­ni­zon Ko­mu­tan Erdim Fahri Zeren, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan,İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan,İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut, kur­si­yer­ler ve ka­ba­la­lık bir da­vet­li top­lu­lu­ğu­ ka­tı­ldı.El emeği  göz nuru olan sergide ahşap bo­ya­ma­dan se­ra­mi­ğe, su ka­ba­ğı iş­le­me­ci­li­ğin­den iğne oya­la­rı­na,bez bebeklere kadar pek çok ürün iz­le­yi­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­ldu. Halk oyun­la­rı kur­si­yer­le­ri­nin folk­lor gös­te­ri­si ise renkli görüntülerle renk kattı. Datça Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dü­rü Tülay De­mir­ci Bo­ğe­te­mür, açı­lış­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da özet­le ; mes­le­ki, tek­nik, sos­yal ve kül­tü­rel kurs­lar­da her yaş­tan kur­si­ye­re bilgi ve be­ce­ri ka­zan­dır­ma im­ka­nı sağ­lan­dı­ğı­nı, bu eği­tim - öğ­re­tim yı­lın­da açı­lan 108 ayrı kursa 2 bin 388 kur­si­ye­rin ka­tıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Su ka­ba­ğı iş­le­me­ci­li­ği ve se­ra­mik kurs­la­rı­na ka­tı­lan kur­si­yer­le­rin ürün­le­ri büyük il­giy­le iz­len­di. Ser­gi­nin bir diğer ilgi çeken kö­şe­si ise se­ra­mik kur­si­yer­le­rin eser­le­ri­nin yer al­dı­ğı stant oldu.
30 ile 60 yaş arası ba­yan­lar­dan olu­şan Halk oyun­la­rı kurs­la­rı­na ka­tı­lan kur­si­yer­le­rin folk­lor gös­te­ri­si ise büyük be­ğe­ni ile iz­len­di. Halk oyun­la­rı kurs­la­rı­na ka­tı­lan kur­si­yer­le­re ser­ti­fi­ka­la­rı Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ve be­ra­be­rin­de­ki diğer pro­to­kol üye­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ril­di. Günün en eğ­len­ce­li bö­lü­mü ise, Betçe Müzik Grubu'nun mini kon­se­rin­de ya­şan­dı. Gün­lük kı­ya­fet­le­riy­le sah­ne­ye çıkan her yaş­tan ka­dın-er­kek 20 ki­şi­lik grup hem yö­re­nin tür­kü­le­ri­ni ses­len­dir­di hem de Ege ha­va­la­rı eş­li­ğin­de piste çıkıp oy­na­ya­rak, şen­li­ğe renk kattı. Kay­ma­ka­m Mesut Çoban ve be­ra­be­rin­de­ki diğer pro­to­kol üye­le­ri, ser­gi­yi ge­ze­rek tek tek bilgi aldı, ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­kil­di.


Bu haber 742 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer