23-09-2017 18:26 YAŞAM

ENGEL TA­NI­MA­YAN AS­KER­LER

İlçe­miz­de ön­ce­ki gün en­gel­li as­ker­ler için uğur­la­ma ve yemin tö­re­ni ger­çek­leş­ti.

ENGEL TA­NI­MA­YAN AS­KER­LER

Geç­ti­ği­miz hafta kına ge­ce­si ger­çek­le­şen 8 en­gel­li genç için as-ker uğur­la­ma­sı dü­zen­len­di.

 Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda dü­zen­le­nen asker uğur­la­ma tö­re­nin­de ilk ola­rak aziz şe­hit­le­ri­miz için bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu ve ar­dın­dan is­tik­lal marşı okun­du.

İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar'ın ve çok sa­yı­da va­tan­da­şın ka­tıl­dı­ğı asker uğur­la­ma­sın­da Datça Halk Eği­tim Mer­ke­zi Halk Dans­la­rı Top­lu­lu­ğu ta­ra­fın­dan halk oyun­la­rı gös­te­ri­si ger­çek­leş­ti.

 Halk Oyun­la­rı gös­te­ri­si­nin ar­dın­dan engel ta­nı­ma­yan as­ker­ler "en büyük asker bizim asker" slo­gan­la­rı ve al­kış­lar eş­li­ğin­de as­ke­ri araca bi­ne­rek il­çe­miz Hava Radar Mevzi Ko­mu­tan­lı­ğı­na uğur­lan­dı. 
Engel ta­nı­ma­yan as­ker­ler, "Anıl Atıcı, Mert Aslan, Ömer Hakan Ba­ba­can, Zeki Bulan, Yiğit Kıb­rıs­lı, Oğuz­han Polat, İbra­him Vural ve Ömer Eski" için tem­si­li ola­rak il­çe­miz Hava Radar Mevzi Ko­mu­tan­lı­ğı'nda yemin tö­re­ni dü­zen­len­di. Dü­zen­le­nen tö­re­ne il­çe­miz Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ab

­dul­ka­dir Sol­maz, Em­ni­yet Mü­dü­rü Cü­neyt Bilen ve çok sa­yı­da asker ya­kı­nı ka­tıl­dı. 

Engel ta­nı­ma­yan as­ker­ler va­ta­nı ve mil­le­ti için, onu her daim ko­ru­ya­cak­la­rı­na yemin et­ti­ler. 
Duy­gu­sal an­la­rın ya­şan­dı­ğı ve aile­le­rin mut­lu­lu­ğu­nun göz­le­rin­de okun­du­ğu an­lar­da, en-gel ta­nı­ma­yan as­ker­ler­den Oğuz­han Polat'ın an­ne­si Fatma İyi­do­ğan çok mutlu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di; 

"Gönül is­ter­di ki ger­çek an­lam­da as­ker­lik yap­sın, va­ta­ni va­zi­fe­si­ni icra etsin. 
Fakat böy­le­si kıs­met­miş, bu şe­kil­de ol­ma­sı da ayrı bir mut­lu­luk tabi bizim için ço­cuk­lar ve aile­ler için güzel bir anı oldu. 
Biz­ler de bu duy­gu­yu ya­şa­mış olduk hep bir­lik­te." de-di.(DATÇA  HABER)


Bu haber 3244 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam