14-09-2017 13:45 YAŞAM

EN­GELLİ AS­KER­LE­RE KINA GECESİ

İlçe­miz­de bir gün­lü­ğü­ne tem­si­li as­ker­lik ya­pa­cak olan 8 en­gel­li gence Kargı Koyu'nda bu­lu­nan Yeşim Res­to­ran'da kına ge­ce­si dü­zen­len­di.

EN­GELLİ AS­KER­LE­RE  KINA GECESİ

İlçe­miz En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği ve en­gel­li asker aile­le­ri­nin or­ga­ni­zas­yo­nuy­la asker yaşı gel­miş 8 en­gel­li gence kına ge­ce­si dü­zen­len­di. 
En­gel­li­ler haf­ta­sı ne­de­ni ile dü­zen­le­nen kına ge­ce­si ön­ce­sin­de adet­le­re uygun bir şe­kil­de Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nden kon­vo­ya baş­la­na­rak bütün ilçe araç­lar ile do­la­şıl­dı. 

Bir­çok ara­cın ka­tıl­dı­ğı kon­vo­yun ar­dın­dan Kargı Koyu'nda bu­lu­nan Yeşim Res­to­ran'da kına ge­ce­si için top­la­nıl­dı. 

Bir gün­lü­ğü­ne tem­si­li ola­rak as­ke­re alı­na­cak en­gel­li genç­le­rin isim­le­ri, “Ömer Hakan Ba­ba­can, Anıl Atıcı, Zeki Bulan, Oğuz­han Polat, İbra­him Vural, Mert Ars­lan, Yiğit Kıb­rıs­lı ve Ömer İşlek” ol­du­ğu be­lir­til­di. 

Dü­zen­le­nen kına ge­ce­si et­kin­li­ğin­de en­gel­li 8 gence asker kı­na­sı ya­kıl­dı daha sonra asker genç­ler canlı müzik eş­li­ğin­de gö­nül­le­rin­ce dans ede­rek eğ­len­di.

 Ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne ko­nu­şan Ömer Hakan Ba­ba­can çok mutlu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di

 “Datça'da ya­şı­yo­rum İstan­bul'dan gel­dim. En­gel­li­le­rin bugün as­ker­lik yap­ma­sı çok güzel bir fikir ve bu fik­rin ger­çek­leş­me­si de güzel bunu he­pi­miz is­te­riz. 

He­pi­ni­zi çok se­vi­yo­rum te­şek­kür edi­yo­rum ben yarın sabah as­ke­re gi­di­yo­rum ve bugün benim doğum günüm.

52 ya­şı­na gi­ri­yo­rum bu benim için en güzel he­di­ye oldu tek­rar çok te­şek­kür ede­rim.” dedi.(DATÇA  HABER)


Bu haber 886 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam