21-12-2018 17:22 GÜNDEM

ESKİ DATÇA'DA ÇIKAN YANGINDA ,15 ODALI PANSİYON ­KÜL OLDU

Sebiha ARSLAN : Eski Datça ma­hal­le­sin­de dün akşam çıkan yan­gın­da (20.12.2018 Per­şem­be) 15 odalı bir pan­si­yon ta­ma­men kul­la­nıl­maz hale geldi.

ESKİ DATÇA'DA ÇIKAN YANGINDA  ,15 ODALI PANSİYON ­KÜL OLDU

Edi­ni­len bil­gi­ye göre; dün akşam saat 21.00 sı­ra­la­rın­da Eski Datça Ma­hal­le­si Ka­ra­dağ mev­ki­in­de bu­lu­nan, Özge Yenal (32) ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len 15 odalı pan­si­yo­nun mut­fak bö­lü­mün­de henüz be­lir­le­ne­me­yen bir ne­den­le yan­gın çıktı. Ka­pa­lı se­zon­da kim­se­nin bu­lun­ma­dı­ğı pan­si­yon­da çıkan yan­gın, kısa sü­re­de diğer bölüm ve oda­la­ra sıç­ra­dı. Pan­si­yon­dan yük­se­len duman ve alev­le­ri fark eden çevre sa­kin­le­ri du­ru­mu it­fa­iye­ye haber verdi.
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye ekip­le­ri ile Datça İtfa­iye Grubu Amirliği ve Datça Ma­hal­li Arama Kur­tar­ma Gö­nül­lü­le­rinin mü­da­ha­le et­ti­ği yan­gın, yak­la­şık 2 saat süren yoğun ça­lış­ma­nın ar­dın­dan kont­rol al­tı­na alınıp söndürüldü. Tüm bö­lüm­le­ri yanan ve kul­la­nı­la­maz hale gelen ote­lin iş­let­me­ci­si, yan­gı­nı haber alıp iş ye­ri­ne gel­di­ğin­de sinir krizi ge­çir­di. Özge Yenal, sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Datça Dev­let Has­ta­ne­si­ne sevk edil­di. Datça Ma­hal­li Arama Kur­tar­ma Gö­nül­lü­le­ri tem­sil­ci­si Barış Muştu, ken­di­le­ri­ne ula­şan yan­gın ih­ba­rı üze­ri­ne ,olay ye­ri­ne gel­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, " Pan­si­yon gi­ri­şi ve ça­tı­da büyük bir yan­gın mev­cut­tu. İtfa­iye ekip­le­ri ote­lin ön ve arka ta­ra­fın­dan alev­le­re mü­da­ha­le etti. Biz de ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı olduk. Otel­de ciddi hasar mey­da­na geldi. İçe­ri­de ölen ya da ya­ra­la­na­nın ol­ma­ma­sı te­sel­li kay­na­ğı oldu" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bu haber 1837 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer