08-02-2018 17:29 GÜNDEM

ES­NAF S­POR BU SEZON ÇOK FARK­LI 3-1

Datça Esnaf Spor yeni trans­fer­le­ri­nin ka­tıl­ma­sıy­la ,se­zo­nun güçlü ve id­dia­lı­ ta­kı­mı ol­du­ğu­nu ilk ma­çı­nı ka­za­na­rak gös­ter­di.Reşadiye stadyumunda Çam Köy Sporla gerçekleştirdiği maçı 3-1 kazanarak sezona güzel bir başlangıç yaptı.

ES­NAF S­POR BU SEZON ÇOK FARK­LI 3-1

İlçemiz Reşadiye stadında gerçekleşen  maçta, maç bo­yun­ca 1 pe­nal­tı ka­çı­ran 5 to­pu­da di­rek­ten dönen Esnaf Spor, ha­ke­min uzat­ma­la­rı gös­ter­di­ği da­ki­ka­ya 1-1 be­ra­ber­lik­le gir­me­si­ne rağ­men uzat­ma­lar­da at­tı­ğı 2 golle maç­tan galip ay­rıl­ma­sı­nı bildi.

Bu sezon kad­ro­su­na kat­tı­ğı yeni oyun­cu­lar­la şam­pi­yon­luk pa­ro­la­sı ile ilk ma­çı­na çıkan Esnaf Spo­run ilk ya­rı­da üç topu di­rek­ten döndü.

Maç bo­yun­ca ol­duk­ça hırs­lı ve atak fut­bol oy­na­yan esnaf spor buna rağ­men ilk ya­rı­da gol bu­la­ma­dı ve ilk yarı 0-0 be­ra­ber­lik­le so­nuç­lan­dı.Maçın ikin­ci ya­rı­sı­na hızlı giren Esnaf Spor kont­ra bir atak­ta ,Çam Köyün ka­zan­dı­ğı ve at­tı­ğı pe­nal­tı­ya mani ola­ma­ya­rak 0-1 ge­ri­ye düştü.

Buna rağ­men kont­ro­lü elin­den bı­rak­ma­yan ev sa­hi­bi takım hemen golün ar­dın­dan bul­du­ğu pe­nal­tı­yı yeni trans­fe­ri Ümit in aya­ğın­dan ka­çır­ma­sı­nın ar­dın­dan bas­kı­sı­nı iyice art­tı­ran Esnaf Spo­run üst üste iki topu di­rek­ten dö­ner­ken maçı iz­le­yen ta­raf­tar­lar hop otu­rup hop kalk­tı­ ve ni­ha­yet 70. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı için­de­ki kar­ga­şa son­ra­sı esnaf spo­run golü geldi.
90. da­ki­ka­da maç 1-1 ol­ma­sı­na rağ­men üst üste po­zis­yon­lar bulan ev sa­hi­bi takım önce Şamil Aslan ar­dın­dan Sel­çuk Yal­çın' ın at­tı­ğı iki gol ile maçı 3- 1 ka­za­na­rak se­zo­na güzel bir baş­lan­gıç yaptı.
Maç sonu maç ile il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni açık­la­yan baş­kan Atil­la sezer yap­tı­ğı­mız trans­fer­le­rin ne kadar ye­rin­de ol­du­ğu­nu daha ilk maçta gör­dük bun­dan son­ra­ki maç­lar­da tem­po­mu­zu da­ha­ da art­tı­rıp daha güçlü fut­bol oy­na­ya­ca­ğız dedi.

 Baş­kan Sezer ta­kım­da emeği olan her­ke­se te­şek­kür ede­rek haf­ta­ya Pazar günü yine Datça' da Fet­hi­ye beş kaza spor ile oy­na­ya­ca­ğı­mız maçta tüm Datça hal­kı­nı esnaf sporu des­tek­le­me­le­ri için Re­şa­di­ye stad­yu­mu­na bek­li­yo­ruz dedi .
 
   (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 494 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer