01-04-2019 20:08 GÜNDEM

FEYZULLAH GÜLADA' DAN DATÇA’YA TEŞEKKÜR

Sebiha ARSLAN - 31 Mart yerel seçimlerinde Datça Belediye Başkanlığına aday olan ve aldığı 5587 oy ile 2' inci sırada yer alan Cumhur İttifakının MHP adayı Feyzullah Gülada seçim sonrası sosyal medya hesabından Datça halkına ve seçim sürecinde destek olan tüm paydaşları ile ku­cak­la­yan herkese teşekkür etti.

FEYZULLAH GÜLADA' DAN DATÇA’YA TEŞEKKÜR

 

Feyzullah Gülada' nın Sosyal Medya hesabından çok kısa sürede yüzlerce beğeni alan ve paylaşım yapılan  açıklaması şu şekilde
De­mok­ra­si­nin te­me­li­ni oluş­tu­ran va­tan­daş­la­rı­mı­zın seçme hak­kı­nı kendi özgür ira­de­le­ri ile kul­lan­dık­la­rı bir se­çi­mi daha ge­ri­de bı­rak­tık. Ha­ya­li­ni kur­du­ğu­muz Datça´yı ya­rat­mak için Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na aday ol­du­ğum süre içe­ri­sin­de biz­le­re des­tek olan, ku­cak­la­yan, Datça ha­ya­li­mi­ze saygı duyan, aynı yolda yü­rü­dü­ğüm yol ar­ka­daş­la­rı­ma, derdi Datça olan ve en önem­li­si git­ti­ği­miz soh­bet et­ti­ği­miz her yerde bir bar­dak çay ile biz­le­ri sa­bır­la, he­ye­can­la din­le­yen bi­zim­le aynı dü­şün­me­se bile si­ya­si ne­za­ket­le biz­le­ri kar­şı­la­yan, güzel mem­le­ke­ti­min güzel in­san­la­rı­na son­suz say­gı­la­rı­mı ve te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yor, hak­la­rı­nı helal et­me­le­ri­ni di­li­yo­rum.
2019 yerel se­çim­le­ri­nin ön­ce­lik­le Datça'mıza daha sonra Muğla´mıza ve Ül­ke­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı diler, gö­re­ve gelen Gür­sel Uçar ve eki­bi­nin Datça´yı, Dat­ça­lı­la­rı ku­cak­la­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum’’yazılı notunu paylaştı.

Yüzlerce yorum alan açıklamaya , yorum yapanlardan en çok beğeni alan   
İlker Özo­da­şık 'ın yorumu şu şekilde  ''Sen değil Datça kay­bet­ti Büyük Baş­kan..
Dat­ça­'yı çağ at­la­ta­cak in­sa­nı kay­bet­ti..
Datça ha­ya­tı­nın yan­lı­şı­nı yaptı far­kın­da değil..
Bun­dan sonra gi­de­ce­ği yolu Datça dü­şün­sün..
Biz sen­den ra­zı­yız Allah 'ta sen­den razı olsun Büyük Baş­ka­nım Fey­zul­lah Gü­la­da

Recep Kurt  isimli vatandaşın yorumunda ''Datça Adam gibi bir adam ta­nı­dı .Bi­lin­çli do­na­nım­lı olan bi­ri­nin neler ya­pa­bi­le­ce­ği ha­tır­la­tıl­dı. Tohum top­ra­ğa düştü ye­şer­di za­man­la mey­ve­si­ni ve­re­cek­tir. Ba­şa­rı varış nok­ta­sı değil bir yol­cu­luk­tur. Epey yol ka­tedil­di .Gö­nül­ler' arası köp­rü­ler oluş­tu­rul­du. Emeği ge­çen­ler­den Allah razı olsun
Mük­re­min Baş­kurt  ise yaptığı yorumda ''Eme­ği­ni­ze yü­re­ği­ni­ze sağ­lık .Siz eli­niz­den ge­le­nin faz­la­sı­nı yap­tı­nız. Öyle bir viz­yon­la, hiz­met­le gel­di­niz ki Datça bun­la­ra hiç alı­şık de­ğil­di ve an­la­ya­ma­dı­lar. Lakin bir ateş yak­tı­nız be­le­di­ye­ci­lik ve hiz­met nasıl olur an­la­mın­da. Bunun kı­vıl­cım­la­rın­dan bile fay­da­lan­sa­lar yeter. Al­la­ha ema­net olun''


Bu haber 653 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer