29-09-2018 16:06 GÜNDEM

FIRTINAYA KARŞI TEYAKKUZA GEÇİLDİ,DALGA YÜK­SEKLİĞİ 2,5 MET­RE­YE ULA­ŞA­CAK!

Sebiha ARSLAN : Yunanistan üze­rin­den yurda giriş yap­ma­sı bek­le­nen fır­tı­nay­la il­gi­li İtfa­iye ve AFAD başta olmak üzere bir­çok kurum, Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğü'nün fır­tı­na uya­rı­sı üze­ri­ne te­yak­ku­za (uya­nık ve hazır du­ru­ma ) geçti.

FIRTINAYA KARŞI TEYAKKUZA GEÇİLDİ,DALGA YÜK­SEKLİĞİ 2,5 MET­RE­YE ULA­ŞA­CAK!

İtfa­iye ve AFAD' daki tüm izin­ler iptal edil­di. Sa­at­te­ki hızı 120 ki­lo­met­re­ye kadar ulaş­ma­sı bek­le­nen fır­tı­na­dan et­ki­len­me ih­ti­ma­li bu­lu­nan Muğla Datça, Mar­ma­ris,Bod­rum ve diğer il­çe­le­rin­de kır­mı­zı alarm ve­ril­di.
Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğü'nün, Orta Ak­de­niz üze­rin­de olu­şan fır­tı­na­nın, Cu­mar­te­si'yi Pazar'a bağ­la­yan gece saat 01.00 sı­ra­la­rın­da Tür­ki­ye'nin batı kı­yı­la­rı­na ula­şa­ca­ğı uya­rı­sı üze­ri­ne böl­ge­de kır­mı­zı alarm ve­ril­di. Fır­tı­na­nın en çok İzmir'de ve Muğla'nın Mar­ma­ris, Bod­rum, Datça ile Milas il­çe­le­rin­de et­ki­li ola­ca­ğı, rüz­ga­rın hı­zı­nın sa­at­te 120 ki­lo­met­re­ye kadar çı­ka­bi­le­ce­ği, ya­ğı­şın da met­re­ka­re­de 100 ki­log­ra­mın üze­ri­ne çı­ka­bi­le­ce­ği du­yu­rul­du. Fır­tı­na­nın İç Ege'deki De­niz­li'nin bazı il­çe­le­ri­ne kadar ula­şa­bil­me ih­ti­ma­li üze­ri­ne resmi ku­rum­la­ra da acil kodlu uya­rı­lar gön­de­ril­di.
bek­le­nen fır­tı­nay­la il­gi­li kamu ku­rum­la­rı­nın ve be­le­di­ye­le­rin al­dı­ğı ön­lem­le­ri­nin yanı sıra va­tan­daş­lar da özel­lik­le araç­la­rı için kendi ön­lem­le­ri­ni aldı. Muğla ve il­çe­le­rin­de tüm ka­pa­lı oto­park­lar doldu.İzmir­de'de tüm ka­pa­lı oto­park­lar doldu.

DALGA YÜK­SEKLİĞİ 2,5 MET­RE­YE ULA­ŞA­CAK
Me­te­oro­lo­ji 4'üncü Bölge Mü­dür­lü­ğü An­tal­ya Böl­ge­sel Tah­min ve Uyarı Mer­ke­zi, Muğla çev­re­sin­de gece ya­rı­sın­dan sonra yağ­mu­run et­ki­li ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Hava sı­cak­lı­ğı­nın 1 ila 3 de­re­ce aza­la­ca­ğı kay­de­dil­di. Rüz­ga­rın güney ve batı yön­ler­den orta, yağış anın­da kuv­vet­li, gece ya­rı­sın­dan iti­ba­ren Muğla çev­re­le­rin­de Datça ,Bod­rum , Mar­ma­ris ara­sın­da fır­tı­na şek­lin­de ese­ce­ği ifade edil­di. Dalga yük­sek­li­ği­nin 2,5 met­re­ye ula­şa­ca­ğı be­lir­ti­len açık­la­ma­da, ya­şa­na­bi­lecek olum­suz­luk­la­ra karşı dik­kat­li ve ted­bir­li olun­ma­sı is­ten­di.


Bu haber 1438 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer