11-10-2017 12:26 GÜNDEM

GAZETECİ YURDAKUL , HASTA KEDİSİNE İLAÇ VERMEYE GİTTİĞİ EVİNDE ÖLDÜ

İlçemizde evin­de geçtiğimiz gün ölü ola­rak bu­lu­nan 71 ya­şın­da­ki ga­ze­te­ci-ya­zar Doğan Yur­da­kul'un, bir­lik­te vakit ge­çir­di­ği ar­ka­daş­la­rı­nın ya­nın­dan, hasta ke­di­si­ne ilaç ve­re­ce­ği­ni söy­le­ye­rek ay­rıl­dı­ğı or­ta­ya çıktı.

GAZETECİ YURDAKUL , HASTA KEDİSİNE  İLAÇ VERMEYE GİTTİĞİ EVİNDE ÖLDÜ

Ga­ze­te­ci Doğan Yur­da­kul, Datça'nın Me­su­di­ye Ma­hal­le­si Da­ma­ra­sı Mev­kii'nde bay­ram ta­ti­li­ni ge­çir­di­ği evin­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di.geçtiğimiz gün saat 09.00'da eve te­miz­li­ğe gelen Fatma Şahin ta­ra­fın­dan bu­lu­nan Yur­da­kul'un ce­se­di, Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma çer­çe­ve­sin­de, Muğla Yer­ke­şik Adli Tıp Ku­ru­mu'na otop­si için gön­de­ril­di.

DÜ­ŞE­REK BA­ŞI­NI TA­BU­RE­YE ÇARP­MIŞ

Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan olay ye­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­ya göre, kalp ve yük­sek tan­si­yon ra­hat­sız­lı­ğı ol­du­ğu öğ­re­ni­len Yur­da­kul'un, yal­nız bu­lun­du­ğu bir sı­ra­da evin mut­fak kıs­mın­da be­lir­le­ne­me­yen bir ne­den­le dü­şe­rek ba­şı­nı yerde duran küçük bir ta­bu­re­ye çarp­tı­ğı ve çarp­ma­nın et­ki­siy­le ba­şın­dan yoğun mik­tar­da kan gel­di­ği tes­pit edil­di.

SON OLA­RAK DOST­LA­RIY­LA BE­RA­BERDİ

Doğan Yur­da­kul'un olay­dan önce 15.00 -19.00 sa­at­le­ri ara­sın­da dost­la­rıy­la bir­lik­te ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Da­ma­ra­ra­sı Mev­kii'ndeki evine 4-5 ki­lo­met­re me­sa­fe­de Ova­bü­kü'nde Kamil Erdem'in evin­de bir ar­ka­daş grubu ile uzun süre soh­bet eden Yur­da­kul'un, anı­la­rın­dan ve çe­vi­ri­si­ni ya­pa­ca­ğı yeni bir ki­tap­tan söz et­ti­ği öğ­re­nil­di. Saat 19.00'da ise, evin­de­ki hasta ke­di­ye ilaç ve­re­ce­ği­ni söy­le­ye­rek ar­ka­daş­la­rın­dan izin is­te­yip yan­la­rın­dan ay­rıl­dı­ğı be­lir­til­di.

Evden ay­rıl­ma­dan önce bir ar­ka­da­şı­na ölç­tür­dü­ğü tan­si­yo­nu, 12/7.5 çı­kın­ca ke­yif­le­nen Yur­da­kul, oto­mo­bi­liy­le evine dön­dü­ğü be­lir­til­di.

Doğan Yur­da­kul'un kesin ölüm ne­de­ni­nin otop­si son­ra­sı be­lir­le­ne­ce­ği bil­di­ril­di. Yur­da­kul'un ce­na­ze tö­re­ni, çar­şam­ba günü An­ka­ra'da dü­zen­le­necek.dha


Bu haber 762 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer