23-09-2017 18:26 YAŞAM

GE­LE­NEK­SEL KAZIM YIL­MAZ İLKO­KU­LU KER­MESİ

İlçe­miz­de ge­le­nek­sel­le­şe­rek her yıl Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu'nda dü­zen­le­nen ker­mes bu yıl da ger­çek­leş­ti­ril­di.

GE­LE­NEK­SEL KAZIM YIL­MAZ İLKO­KU­LU KER­MESİ

Geç­ti­ği­miz hafta sonu Cu­mar­te­si günü Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu'nda her yıl dü­zen­len­di­ği gibi bu yılda ker­mes dü­zen­len­di. 
Kazım Yıl­maz İlko­kul yö­ne­ti­mi ve okul aile bir­li­ği ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len, öğ­ren­ci aile­le­ri­nin ve öğ­ret­men­le­rin des­tek­le­ri ile ger­çek­le­şen ker­mes­te öğ­ren­ci­ler çe­şit­li gös­te­ri­ler ser­gi­le­ye­rek iz­le­yen­le­rin be­ğe­ni­si­ni top­la­dı.

 Öğ­ren­ci­le­rin ser­gi­le­di­ği gös­te­ri­ler­de; folk­lor, dans,ya­rış­ma­lar, koro ve müzik din­le­ti­le­ri yer alı­yor­du. 

Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu'nun bah­çe­si­nin bir kısmı ker­mes ürün­le­ri­nin sa­tıl­dı­ğı tez­gah­la­ra ay­rı­lır­ken diğer kısmı ise gös­te­ri­le­rin ya­pıl­ma­sı için ay­rıl­mış­tı. 

Ker­mes­te yer alan ürün­le­rin çoğu öğ­ren­ci aile­le­ri­nin ev­le­rin­de ha­zır­la­dı­ğı ürün­ler­den olu­şu­yor­du. Bir masa da el emeği yi­ye­cek­ler yer alır­ken diğer ma­sa­lar da oyun­cak­lar, kı­ya­fet­ler, ta­kı­lar ve koz­me­tik eş­ya­la­rı yer alı­yor­du. 

Cu­mar­te­si günü ku­ru­lan halk pa­za­rı­na gelen va­tan­daş­lar Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu'nun bah­çe­sin­de ki tez­gah­la­ra da uğ­ra­ma­dan geç­mi­yor­du. Ge­le­nek­sel­le­şe­rek her yıl Mayıs ayı­nın ilk haf­ta­sı dü­zen­le­nen ker­me­se il­çe­miz Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ab­dul­ka­dir Sol­maz, Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fedai Akın, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­ler ve aile­le­ri, çok sa­yı­da va­tan­daş yer alı­yor­du. 

Ser­gi­le­dik­le­ri gös­te­ri ile en­gel­li­ler haf­ta­sı­na de­ği­nen öğ­ren­ci­ler tak­di­re şayan bir şe­kil­de alkış yağ­mu­ru­na tu­tul­du­lar. 
Kötü hava şart­la­rı­na rağ­men devam eden ker­mes saat 16:00 ci­va­rın­da sona er-di.(DATÇA  HABER)


Bu haber 3367 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam