14-09-2017 13:44 YAŞAM

GENÇLERİN MESLEK SEÇİMİ İLE İLGİLİ KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlçe­miz­de bu­lu­nan Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde ön­ce­ki gün genç­le­rin mes­lek se­çi­mi ko­nu­sun­da öğ­ret­men ve ebe­veyn iş­bir­li­ği­nin önemi hak­kın­da bil­gi­len­dir­me kon­fe­ran­sı dü­zen­len­di.

GENÇLERİN MESLEK SEÇİMİ İLE İLGİLİ  KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Datça Kay­ma­kam­lı­ğı, Datça Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Datça Be­le­di­ye­si ön­cü­lü­ğün­de ön­ce­ki gün Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde dü­zen­le­nen kon­fe­ran­sa ka­tı­lım sa­yı­sı ol­duk­ça azdı. 

Sunum ve or­ga­ni­zas­yo­nu­nun Suna Güler'e ait olan kon­fe­rans­ta Umut Kısa ve Şirin Ay­dı­ner dü­zen­le­nen prog­ra­ma mi­sa­fir oldu. 

Öğ­ren­ci­lik­te mes­lek se­çi­mi ko­nu­sun­da öğ­ret­men ve ebe­veyn iş­bir­li­ği­nin önemi ve et­ki­si konu alı­nan kon­fe­rans­ta genç­le­re nasıl dav­ra­nış­lar­da bu­lu­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­til­di. 

Ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne ko­nu­şan kon­fe­ran­sı dü­zen­le­yen Suna Güler şun­la­rı be­lirt­ti:

“As­lın­da ifade edecek bir söz bu­la­mı­yo­rum. Datça'da bunun gibi bir boş­luk ol­du­ğu­nu gör­dü­ğüm için böyle bir et­kin­li­ğe kal

­kış­tım ama in­san­lar­dan böyle bir ta­lep­te bu­lun­mak­ta is­te­mi­yor­dum. 

Ama­cı­mız genç­le­ri­mi­zin mes­lek se­çi­mi ko­nu­sun­da reh­ber­lik se­an­sı dü­zen­le­mek­ti. 
Ga­li­ba in­san­la­rın buna ih­ti­yaç­la­rı yok, ka­tı­lım­cı­lar daha çok olsun prog­ram­dan daha çok ya­rar­la­nıl­sın is­ter­dim. 

Okul mü­dür­le­ri bu ko­nu­da bir ek­sik­lik duy­duk­la­rı­nı be­lir­ti­yor­lar­dı. 

Doğru söy­le­mek ge­re­kir­se biraz benim ce­sa­re­tim kı­rıl­dı ka­tı­lım ye­ter­siz­li­ğin­den do­la­yı ben Datça'ya karşı gö­re­vi­mi ye­ri­ne ge­tir­di­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum.” dedi. (DATÇA HABER)


Bu haber 733 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam