12-04-2018 12:35 GÜNDEM

GÜLER YÜCEL HA­YA­TI­NI KİTAP­LAŞ­TIR­DI

Eski Datça'da ya­şa­mı­nı sür­dü­ren Usta şa­ir­ler­den Can Yücel'in eşi Güler Yücel ha­ya­tı­nı yazdı.

GÜLER YÜCEL HA­YA­TI­NI KİTAP­LAŞ­TIR­DI

'Ol­du­ğu Gibi Güler Yücel' isim­li ki­ta­p­ 83 yıl­dır ya­şa­mı­nı sür­dü­ren Güler Yücel'i ve Can Yücel'i anmak is­te­yen her­ke­si eski yıl­la­ra gö­tü­rü­yor.1000 adet basılan kitap 161 sayfadan oluşuyor.Ki­ta­bı 2 yıl önce yaz­ma­ya karar ver­di­ği­ni söy­le­yen Güler Yücel, "Ha­ya­tı­mın, acı ve çile dolu an­la­rı kadar, tatlı ve ke­yif­li an­la­rı da bu ki­tap­ta yer aldı. Ben, 1935'te Fatih'te bir Boş­nak Ma­hal­le­si'nde dün­ya­ya göz­le­ri­mi açtım. Ailem, eski Yu­gos­lav­ya göç­men­le­rin­den­dir. Ki­ta­bı yaz­ma­yı dü­şün­dü­ğün gün­ler­de Rum bir kadın, Eski Datça Ma­hal­le­si'ndeki evime zi­ya­re­te geldi. Evi gör­mek is­ti­yor­du. Yıl­lar önce aile­si­nin bu evde ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di. Eve buyur ettim, çok duy­gu­lan­dı. Ken­di­si­ni te­sel­li eder­ken, benim aile­min de eski Yu­gos­lav­ya'daki ev­le­ri­ni bı­ra­kıp, Tür­ki­ye'ye gel­di­ği­ni an­lat­tım. Kar­şı­lık­lı bir­bi­ri­mi­zi te­sel­li ettik. O zaman bu ki­ta­bı yaz­ma­ya karar ver­dim. Hayat böyle bir şey. Bir yerde bı­ra­kı­yor, bir yerde devam edi­yor. Esas olan de­vam­lı­lık. Ge­le­ce­ğe not düş­mek adına ha­ya­tı­mı ki­tap­laş­tır­dım" dedi.
Anı ki­ta­bı ül­ke­nin en ay­kı­rı şa­ir­le­rin­den bi­riy­le 43 yıl evli kalan ve ondan 3 çocuk dün­ya­ya ge­ti­ren Güler Yücel'in ha­ya­tı­nı an­la­tı­yor. 83 yıl­lık ya­şan­mış­lı­ğı oto­bi­yog­ra­fi ni­te­li­ğin­de­ki ki­tap­ta Güler Yücel'in Eski Datça'da ya­şa­dı­ğı ha­tı­ra­lar, kendi yap­tı­ğı ha­ya­tı­nı konu alan re­sim­ler­den, Can Yücel'in ve 3 ço­cuk­la­rı­nın ol­du­ğu özel fo­toğ­raf ka­re­le­ri bile var. An­ka­ra Bilim, Kül­tür, Eği­tim, Araş­tır­ma, Uy­gu­la­ma, Üre­tim ve İşlet­me Ko­ope­ra­ti­fi Kal­kın­ma Atöl­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ­ve Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ba­sı­lan kitap şim­di­den oku­yu­cu­da merak uyan­dır­dı. Aile­si­nin ve ken­di­si­nin yaşam de­ne­yim­le­ri­ni ak­ta­ran Yücel okur­la­rı­na yal­nız­ca ke­yif­li bir oto­bi­yog­ra­fi sun­mak­la kal­mı­yor, aynı za­man­da ya­şa­mı dolu dolu ya­şa­ya­bil­mek için nasıl kes­kin bir göz­lem­ci olmak ge­rek­ti­ği­ni de öğ­re­ti­yor.
        (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 820 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer