28-03-2019 20:09 GÜNDEM

‘'GÜ­LÜM­SE DATÇA ,TEK SE­ÇE­NEK VATAN PARTİSİ''

Sebiha ARSLAN : Datça' da tek kadın Be­le­di­ye Baş­kan adayı olan Vatan Par­ti­si adayı Ayfer Özars­lan Datça'yı Rant için değil, üre­tim için yö­net­me­ye ada­yız.'' dedi.

‘'GÜ­LÜM­SE DATÇA ,TEK SE­ÇE­NEK VATAN PARTİSİ''

 

‘'Gü­lüm­se Datça Tek Se­çe­nek Vatan Par­ti­si'' Sloga­nıy­la ve bu se­çim­ler­de ,Datça' nın tek kadın be­le­di­ye baş­kan adayı ol­ma­sıy­la dik­kat çeken Ayfer Özars­lan  yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di.
Datça; Tu­rizm,Tarım ve Hay­van­cı­lık için uygun bir kentimizdir.? Be­le­di­ye Baş­kanı  olduğumuzda , Tarım alan­la­rı­nın be­ton­laş­ma­sı­na karşı çı­ka­cak,ya­pı­laş­ma plan­lı ve ye­rin­de ola­cak­tır. Datça' da Tu­rizm, Datça Tu­rizm açı­sın­dan mavi bir de­ni­ze,doğal koy­la­ra ve Kni­dos gibi antik bir kent' e sahiptir.?Vatan Par­ti­si yö­ne­ti­min­de­ki Datça Be­le­di­ye­si Ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­le­ri ile Tu­riz­mi can­lan­dı­ra­cak­tır. Butik otel­ci­lik ve do­ğa­ya uyum­lu tatil köy­le­ri be­le­di­ye­miz­ce des­tek­le­ne­cek­tir. Be­le­di­ye­miz çay bah­çe­le­ri, yüzme din­len­me te­sis­le­ri aça­cak­tır. Be­le­di­ye­miz iş­siz­le­re iş ola­nak­la­rı ya­ra­ta­cak­tır. Be­le­di­ye­yi Halk­çı Dev­rim­ci an­la­yış­la yö­ne­te­ce­ğiz. Kı­yı­la­rı­mı­zın işgal edil­me­si­ne ve Halka ka­pa­tıl­ma­sı­na dur di­ye­ce­ğiz. Tu­riz­mi yılın bü­tü­nü­ne yay­mak en önem­li he­de­fi­miz­dir. Tu­rizm demek te­miz­lik­tir. Be­le­di­ye­miz daha temiz Datça için halk­la el ele ve­re­cek­tir. Temiz Datça Tu­rist de­mek­tir. Datça'da Tarım ve Hay­van­cı­lık Be­le­di­ye­miz­ce Badem, Zey­tin, Do­ma­tes ,Bal üre­ti­mi ve hay­van­cı­lık des­tek­le­ne­cek­tir. Be­le­di­ye­miz üre­ti­ci bir­lik­le­ri­nin ku­rul­ma­sı­na ön­der­lik edecek, va­r o­lan ko­ope­ra­tif­le­ri can­lan­dı­ra­cak­tır. Pa­ket­le­me te­sis­le­ri ku­ra­cak, ürün­le­rin pazar ağına yar­dım­cı ola­cak­tır. Datça Be­le­di­ye­si köy ürün­le­ri­ni marka ya­pa­cak­tır. Köy­lü­müz ara­cı­la­rın eline mah­kum edil­me­yecek, üre­ti­ci­ye sahip çı­kı­la­cak­tır. Köy­lü­müz, Türk Mil­le­ti­nin efen­di­si ola­cak­tır.
 
Halk­çı Devrimci Belediye Çö­züm­lerimiz,

1- Ba­ğım­sız Tür­ki­ye Milli Be­le­di­ye ! 2-Ma­hal­le Mec­lis­le­riy­le yö­ne­tim !
 3- Üre­ten kent:Üre­ti­ci baş ­ta­cı !
4- İnsan­cıl kent:
Önce va­tan­daş ! 5- Top­lum­cu kent:Önce da­ya­nış­ma,önce el­bir­li­ği ! 6- Özgür kent: Söz hal­kın ! 7- Çağ­daş kent: Ata­türk Dev­ri­mi­nin ışığı / Ay­dın­lan­ma ! 8- Doğal kent: Önce yeşil,önce mavi ! 9- Güzel kent: Sa­nat­çı­nın eli !10-Ka­dın­cıl kent:Ka­dın­lar önde ! 11-Ço­cu­ğun ve genç­li­ğin kenti: Ge­le­ce­ği­mi­ze gü­ven­ce ! 12-En­gel­siz kent:En­gel­li­le­re özen !

Ayfer Özarslan Kimdir?
1954 yı­lın­da Ada­pa­za­rı'nda doğdu. Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si hem­şi­re­lik okulu me­zu­nu.Etimesgut,İzmir,Er­zu­rum, Amas­ya, Mer­zi­fon As­ke­ri Has­ta­ne­si'nde görev yaptı 1989'da Datça Dev­let has­ta­ne­sine tayin oldu. 1996 ya kadar Datçalı­la­ra hiz­met verdi. Osman Pamukoğlu Paşa'nın Hak ve Eşit­lik Par­ti­si Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı'nı üst­len­di .Vatan Par­ti­si­ne ka­tıl­dı.


Bu haber 851 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer