27-02-2018 11:57 GÜNDEM

GUR­BET­Çİ GENÇ , DE­NİZ­DE 18 SAATHA­YAT­TA KALMA MÜ­CA­DE­LE­Sİ VERDİ

Al­man­ya'dan tatil için mem­le­ke­ti Datça'ya gelen gur­bet­çi Ozan Uğur de­niz­de 18 saat mah­sur kaldı.Gur­bet­çi genç de­niz­de 18 saat ha­yat­ta kalma mü­ca­de­le­si ver­di­.­

GUR­BET­Çİ GENÇ , DE­NİZ­DE 18 SAATHA­YAT­TA KALMA MÜ­CA­DE­LE­Sİ VERDİ

Datça'dan sü­rük­le­nen Uğur, uzun ara­ma­la­ra rağ­men bu­lu­na­maz­ken Yu­na­nis­tan'ın Simi Adası ya­kın­la­rın­da Türk de­niz­ci­ler ta­ra­fın­dan bu­lu­nan ta­lih­siz genç, Datça'ya ge­ti­ri­le­rek Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri­ne tes­lim edil­di. Gece sa­ba­ha kadar de­niz­de kalan şahsı, kont­rol amaç­lı has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lır­ken şah­sın sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu öğ­re­nil­di.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre, tatil için Al­man­ya'dan Datça'ya gelen Ozan Uğur dün öğlen sa­at­le­rin­de Gül­lük Mev­kii Pe­ri­li Köşk açık­la­rın­da sa­hil­de balık tut­mak is­te­di. Sa­hil­de balık tu­ta­ma­yın­ca Zod­yak bot ile açı­lan Ozan Uğur, akşam hava ka­rar­ma­sı­na rağ­men eve dön­me­yin­ce ya­kın­la­rı merak edip Jan­dar­ma ve Sahil Gü­ven­lik ekip­le­rin­den yar­dım is­te­di­ler. Çev­re­de de­ni­zi gören gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nı in­ce­le­yen ekip­ler Ozan Uğur'n bin­di­ği Zod­yak botun ters akın­tı ve rüz­ga­rın et­ki­si ile dev­ri­lip sü­rük­len­di­ği gö­rül­dü. Bunun üze­ri­ne ekip­ler ha­va­dan ve ka­ra­dan kayıp olan Ozan Uğur'u ara­ma­ya baş­la­dı. Sa­ba­ha sa­at­ler­ce süren ara­ma­lar­dan sonuç ala­ma­yan ekip­ler umudu kes­ti­ği sı­ra­da Ozan Uğur Türk de­niz­ci­ler ta­ra­fın­dan Yu­na­nis­tan Simi Adası ya­kın­la­rın­da sağ salim bu­lun­du.

De­niz­ci­ler tek­ne­le­ri­ne al­dık­la­rı Türk gen­ci­ni Datça'ya ge­ti­re­rek Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri­ne tes­lim etti. Ozan Uğur'un kay­bol­du­ğu ha­be­ri ile büyük üzün­tü ya­şa­yan Datça halkı, gen­cin sağ salim bu­lun­du­ğu­nu öğ­re­nin­ce bu defa büyük se­vinç ya­şa­dı. Gen­cin botu ile bir­lik­te gece sa­ba­ha kadar de­niz­de sü­rük­len­di­ği öğ­re­nil­di. Yak­la­şık 18 saat de­niz­de mah­sur kal­dık­tan sonra kur­ta­rı­lan gen­cin sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu be­lir­til­di.iha


Bu haber 755 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer