01-01-1970 03:00 YAŞAM

HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ KURSLAR AÇIYOR

İş-kur ve Halk eği­tim mü­dür­lü­ğün­den İlçe­miz ba­yan­la­rı­na yeni mes­lek kurs­la­rı dü­zen­le­necek.

HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  YENİ KURSLAR AÇIYOR

Dün öğ­len­so­nu gibi İlçe­miz halk eği­tim mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre İlçe­miz ka­dın­la­rı­na Mes­lek edin­me kap­sa­mı adı al­tın­da Oyun­cak Bebek ya­pı­mı kurs­la­rı ve­ri­le­cek­tir, şek­lin­de bir açık­la­ma­da bu­lu­nul­du. 

Bu gibi kurs­la­rın İlçe­miz ve Ül­ke­miz için çok önem­li ol­du­ğu Üre­ten,ça­lı­şan,genç ve di­na­mik bir kadın top­lu­lu­ğu bu ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ni be­lir­le­ye­cek­tir.?Kadın eli­nin değ­di­ği her iş te­miz­dir,şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lu­nul­du. 
Daha ön­ce­le­ri de Ka­dın­la­ra özel eği­tim kurs­la­rı dü­zen­le­yen İlçe­miz halk eği­tim mü­dür­lü­ğü Kursa ka­tı­lan ba­yan­lar için İş-kur ta­ra­fın­dan gün­lük 20 tl. cep harç­lı­ğı ve­ri­le­ce­ği­ni bil­dir­di.?
Ka­tı­lım şart­la­rı­na göre kursa 

ka­tıl­mak is­te­yen ba­yan­la­rın si­gor­ta­sı­nın ol­ma­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.?
Bu kurs­la­rın ba­yan­la­rı­mız için hem hobi hem de zaman ge­çi­re­bi­le­cek­le­ri bir iş ola­rak gün­lük çok za­man­la­rı­nı al­ma­dan ke­yif­le ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.?

Edi­ni­len bil­gi­le­re göre 18 Mart Çar­şam­ba günü baş­la­ya­cak olan kur­sun 9 gün sü­re­ce­ği ve 27 Mart Cuma günü son bu­la­ca­ğı bil­di­ril­di.?
Kurs­la­rın hafta içi her gün saat sabah 09:00'da baş­la­ya­ca­ğı ve 7 saat sü­rey­le 16:00 (04:00) gibi sa­at­ler ara­sın­da ya­pı­la­ca­ğı bil­di­ril­di.?
Kursa ka­tıl­mak is­te­yen Ba­yan­lar için (712 30 20) no' lu te­le­fon nu­ma­ra­sın­dan ara­ya­rak bilgi edi­ne­bi­le­cek­le­ri ve ka­tı­lım sa­yı­sı­nın 12 kişi ola­rak be­lir­len­di­ği be­lir­til­di.


Bu haber 1649 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer