02-11-2017 18:33 GÜNDEM

HAYVANLAR TELEF, CİĞERLERİMİZ KÜL OLDU

Geçtiğimiz gün saat 16.20'de iki ayrı nok­ta­da aynı anda baş­la­yan orman yan­gı­nı ekip­le­rin ara­lık­sız ça­lış­ma­sıy­la dün saat 12.30 sı­ra­la­rın­da sön­dü­rül­dü. Sa­bo­taj ih­ti­ma­li üze­ri­ne yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­da 1 kişi gö­zal­tı­na alın­dı.

HAYVANLAR TELEF, CİĞERLERİMİZ KÜL OLDU

il­çe­miz  Kız­lan Ma­hal­le­si'nde de­ni­ze sıfır nok­ta­dan 1 ki­lo­met­re aray­la aynı anda baş­la­yan orman yan­gın­ı Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü ve Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri­nin gece boyu süren yoğun ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu ta­ma­men sön­dü­rül­dü.

Yan­gın böl­ge­si­nin yük­sek ol­ma­sı ve şid­det­li rüz­gar ne­de­niy­le güç­lük­le yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar so­nu­cu kont­rol al­tı­na alı­na­bi­len yan­gın­da can kaybı yaşanmazken, yak­la­şık 50 hek­tar or­man­lık ara­zi­nin zarar gör­dü­ğü ve binlerce hayvanın telef oldu bil­di­ril­di.
Yan­gı­nın 2 nok­ta­dan baş­la­dı­ğı­nın tes­pit edil­me­si üze­ri­ne, jan­dar­ma ekip­le­ri sa­bo­taj ih­ti­ma­li üze­rin­de dur­ma­ya baş­la­dı. Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı'nca olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı­ğı­nı ve 1 ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Böl­ge­de so­ğut­ma ça­lış­ma­larının devam ettiği belirtilen , orman yan­gı­nıy­la il­gi­li jan­dar­ma ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li­nin 28 ya­şın­da­ki A.S. ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
Ge­çi­ci orman iş­çi­si ol­du­ğu be­lir­ti­len A.S.'nin ifa­de­sin­de, yan­gı­nın çıkış ne­de­niy­le il­gi­li her­han­gi bir il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ği be­lir­til­di. Şüp­he­li­nin sor­gu­su­nun sür­dü­ğü bil­di­ril­di.

    (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 2503 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer