23-06-2022 17:49 GÜNDEM

HAY­VAN­LAR TELEF CİĞER­LERİMİZ KÜL OLU­YOR

Sebiha ARSLAN : Mar­ma­ris, Ama­zon Köyü Bör­dü­bet mev­ki­in­de­ki or­man­lık alan­da Salı günü (21.06.2022) günü saat 20.00 sı­ra­la­rın­da baş­la­yan yan­gın sön­dür­me ça­lış­ma­la­rı hem ka­ra­dan hem ha­va­dan devam edi­yor.

HAY­VAN­LAR TELEF CİĞER­LERİMİZ KÜL OLU­YOR

Ba­kan­lar Ki­riş­ci ve Soylu'dan yan­gın ye­rin­de açık­la­ma
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu ve Tarım ve Orman Ba­ka­nı Vahit Ki­riş­çi, Mar­ma­ris'teki yan­gın­la il­gi­li dün öğ­le­den sonra yap­tık­la­rı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re de­ğin­di.

Edi­ni­len bil­gi­le­re göre '' Bakan Sü­ley­man Soylu, Mar­ma­ris'teki yan­gı­nın neden çık­tı­ğıy­la il­gi­li, "Bir tes­pi­ti­miz ve kim­lik var, ya­kın­da açık­la­ya­ca­ğız" dedi.
Mar­ma­ris'teki orman yan­gın­la­rı ile mü­ca­de­le­de 3. güne gi­ril­di. Yan­gın­lar­la mü­ca­de­le için ekip­ler se­fer­ber olur­ken, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Vahit Ki­riş­çi ile İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, son du­ru­ma iliş­kin açık­la­ma­la­rı­na devam edi­yor.
Tarım ve Orman Ba­ka­nı Vahit Ki­riş­çi, Per­şem­be günü (dün) akşam üzeri saat 15:00 ci­va­rı yap­tı­ğı açık­la­ma­da "Rüz­gar biraz ar­ta­cak ama dün kadar ol­ma­ya­cak. Ak­şa­ma doğru daha olum­lu ge­liş­me­ler bek­li­yo­ruz. Sön­dür­me ça­lış­ma­sı­na 12 uçak ve 45 he­li­kop­ter ka­tı­lı­yor." dedi.
Ulus­la­ra­ra­sı alan­da hiç­bir yar­dım ta­le­bin­de bu­lun­ma­dık­la­rı­na dik­ka­ti çeken Ki­riş­ci, şöyle devam etti:
"Bizim geç­miş yıl­lar­da yap­tı­ğı­mız gibi dost ve kar­deş ül­ke­ler­den ya­şa­dı­ğı­mız ha­di­se­den ha­re­ket­le bize yar­dım duy­gu­la­rın­dan kay­nak­lı tek­lif de geldi. Bun­la­rın ba­şın­da Katar 3 he­li­kop­te­ri, dost kar­deş Azer­bay­can 1 uçağı tah­sis ede­cek­le­ri tek­li­fi­ni yap­tı­lar. Biz de bunu de­ğer­len­dir­dik. Hem Azer­bay­can hem de Ka­tar­lı dost­la­rı­mı­zı bize gön­der­dik­le­ri he­li­kop­ter­le bir­lik­te hava aracı sa­yı­mız 61'e çık­mış ola­cak. 253 ara­söz sa­ha­da aktif ola­rak kul­la­nı­lı­yor. 21 TOMA em­ni­yet­ten, 3 TOMA da jan­dar­ma­dan olmak üzere 24 TOMA va­tan­daş­la­rı­mı­zın can ve mal em­ni­ye­ti­ni sağ­la­mak üzere görev almış du­rum­da."
Orman Genel Mü­dür­lü­ğün­den binin üs­tün­de, AFAD' dan 1600 olmak üzere 2 bin 600'ün üze­rin­de per­so­ne­lin kah­ra­man­ca sa­ha­da ça­lış­tı­ğı­nı ak­ta­ran Ki­riş­ci, ken­di­le­ri­ne des­tek veren sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na da te­şek­kür etti.
Geçen yılki yan­gın­lar­da Muğla ge­ne­lin­de 50 bin 500 hek­tar­lık ala­nın zarar gör­dü­ğü­nü dile ge­ti­ren Ki­riç­ci, yanan alan­la­rın 28 bin 500 hek­tar­lık kıs­mı­nın ken­di­li­ğin­den bir doğal genç­leş­tir­me sü­re­ci­ne dahi edil­di­ği­ni, 510 hek­tar­lık kıs­mın­da da fidan dikme iş­lem­le­ri­ne devam edil­di­ği­ni söy­le­di.
Bir spe­kü­las­yo­na mey­dan ver­me­den yanan alan­lar­da ağaç­lan­dır­ma ve genç­leş­tir­me fa­ali­yet­le­ri­ne devam edi­le­ce­ği­ni bil­di­ren Ki­riş­ci, "İnşal­lah bu yan­gın kont­rol al­tı­na alı­na­cak. Bugün ak­şa­ma doğru, bu ko­nu­da daha olum­lu, somut ge­liş­me­le­rin ola­ca­ğı­nı bek­li­yo­ruz." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Böl­ge­nin tu­rizm açı­sın­dan ül­ke­nin en gözde yer­le­rin­den ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Ki­riş­ci, şun­la­rı kay­det­ti:
"Orman Genel Mü­dür­lü­ğü ola­rak Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar ola­rak tah­si­si­ni ger­çek­leş­tir­di­ği­miz, mev­zu­at açı­sın­da bütün sü­re­ci­ni ta­mam­la­mış ol­du­ğu­muz her türlü tah­sis iş­lem­le­ri­ni de­di­ko­du­ya mahal ver­me­mek için iptal ettik. Bu ko­nu­lar­da her türlü spe­kü­las­yo­na ka­pa­lı ol­du­ğu­mu­zu ifade etmek is­ti­yo­rum. Sa­bah­le­yin, dün ve bugün bu­ra­lar­da ta­ti­li­ni ge­çi­ren tüm va­tan­daş­la­rı­mız­dan da he­lal­lik is­ti­yo­ruz. Çünkü onlar bu­ra­ya ta­til­le­ri­ni ge­çir­mek üzere gel­di­ler ama yan­gın ha­di­se­siy­le bir­lik­te ne­re­dey­se 15-20 sa­ni­ye­de bir hava araç­la­rı­mız ikmal yap­mak üzere üzer­le­rin­den uçuş­lar ger­çek­leş­ti­ri­yor."

TSK EN­VAN­TERİNDE BU­LU­NAN HELİKOP­TER İLK KEZ GÖ­REV­DE!
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, "Gece iti­ba­rıy­la sa­ba­ha kadar kara ça­lış­ma­la­rı­mız devam etti. Bugün, ilk kez TSK en­van­te­rin­de bu­lu­nan bir ke­re­de 7-10 ton su ata­bi­len he­li­kop­ter­ler de görev ba­şın­da­dır. Şunu açık­ça söy­le­mek lazım: Biz ilk yan­gın ve afet­le­ri­mi­zi ya­şa­mı­yo­ruz. Biz geçen sene dün­ya­nın en büyük yan­gın­la­rıy­la karşı kar­şı­ya kal­dık." dedi.


Bu haber 372 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer