06-11-2017 13:28 GÜNDEM

HAYVANLARI TELEF,CİĞERLERİMİZİ KÜL EDEN VİCDANSIZ HAİN TUTUKLANDI

Datça Orman İşlet­me Şef­li­ğin' de 3 yıl­dır çalışan ara­zöz şo­fö­rü­ Aykut Sön­mez' İki ayrı nok­ta­dan or­ma­nı ateşe verip yan­gı­nı çı­kar­dık­tan sonra delilleri kaybetmek için ara­cı­nı yı­kat­tı­ğı or­ta­ya çıktı.

HAYVANLARI TELEF,CİĞERLERİMİZİ KÜL EDEN VİCDANSIZ HAİN TUTUKLANDI

İki ayrı nok­ta­da aynı anda baş­la­yan orman yan­gı­nı çı­kar­dı­ğı id­di­asıy­la gö­zal­tı­na alı­nan ara­zöz şo­fö­rü Aykut Sönmez tu­tuk­lan­dı. İzinli ol­du­ğu gün or­ma­nı ateşe veren  şo­fö­rü­n yan­gı­nı çı­kar­dık­tan sonra ara­cı­nı yı­kat­tı­ğı or­ta­ya çıktı.
il­çe­mize bağlı Kız­lan Ma­hal­le­si'nde geçtiğimiz  gün akşam sa­at­le­rin­de 1 ki­lo­met­re aray­la aynı anda baş­la­yan orman yan­gın­la­rı, Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü ve Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri­nin gece boyu süren yoğun ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu sön­dü­rül­müş­tü.
50 hek­tar or­man­lık ala­nın zarar gör­dü­ğü yan­gın­la il­gi­li baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da böl­ge­ye son ola­rak git­ti­ği gö­rü­len mev­sim­lik ara­zöz şo­fö­rü Aykut Sön­mez gö­zal­tı­na alın­mış­tı.
İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğında 2 gün bo­yun­ca sor­gu­la­nan   şo­fö­r Aykut Sön­mez, hak­kın­da­ki suç­la­ma­la­rı red­det­ti. Sön­mez, yan­gı­nın çık­tı­ğı sa­at­ler­de  Dat­ça-Mar­ma­ris yolu üze­rin­de­ki bir akar­ya­kıt is­tas­yo­nun­da bu­lun­du­ğu­nu ve ara­cı­nı yı­ka­mak­la meş­gul ol­du­ğu­nu söyledi. İstas­yon ve çev­re­de­ki gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nı in­ce­le­yen jan­dar­ma ekip­le­ri, Sön­mez'in Kız­lan Ma­hal­le­si yö­nün­den ge­le­rek ara­cın­da­ki ça­mur­la­rı te­miz­le­di­ği­ni fark etti. So­ruş­tur­ma­yı ti­tiz­lik­le yü­rü­ten jan­dar­ma ekip­le­ri, yan­gın böl­ge­sin­de Sön­mez'in ara­cı­na ait las­tik iz­le­ri ve diğer de­lil­le­ri elde etti.

Daha önce aynı suç­tan ser­best kal­mış
Sor­gu­su ta­mam­la­nan Aykut Sön­mez, de­lil­ler­le bir­lik­te Datça Ad­li­ye­si­ne sevk edil­erek , kas­ten orman yak­mak suç­la­ma­sıy­la tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di. Anne ve ba­ba­sı gibi Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğün­' de mev­sim­lik işçi ola­rak ça­lı­şan Sön­mez'in iki ayrı nok­ta­dan or­ma­nı ateşe ver­dik­ten sonra de­lil­le­ri yok etmek için is­tas­yo­na gidip ara­cı­nı yı­kat­tı­ğı be­lir­len­di.Yan­gı­nın çık­tı­ğı gün izin­li olan Aykut Sön­mez'in  yaz ay­la­rın­da il­çe­ye bağlı Eme­cik Ma­hal­le­si ya­kın­la­rın­da çıkan orman yan­gı­nıy­la il­gi­li ola­rak da şüp­he­li ola­rak gö­zal­tı­na alın­dı­ğı ancak mah­ke­me ta­ra­fın­dan ye­ter­li delil bu­lu­na­ma­ma­sı ne­de­niy­le ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı öğrenildi.
 
   (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 4086 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer