16-09-2021 18:03 GÜNDEM

HEM KA­Lİ­TE­Lİ HEM DE KE­SİN­Tİ­SİZ HİZ­MET İÇİN, RE­ŞA­Dİ­YE MA­HAL­LESİNİN İÇME SUYU DE­PO­SU YE­Nİ­LE­NECEK

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nin su so­ru­nu­nu çöz­mek için ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor. Bu kap­sam­da böl­ge­de yer alan de­po­nun ye­ri­ne ye­ni­si inşa edi­le­rek böl­ge­ye hem ka­li­te­li hem de ke­sin­ti­siz hiz­met ve­ril­me­si plan­la­nı­yor.

HEM KA­Lİ­TE­Lİ HEM DE KE­SİN­Tİ­SİZ HİZ­MET İÇİN,  RE­ŞA­Dİ­YE MA­HAL­LESİNİN İÇME SUYU DE­PO­SU YE­Nİ­LE­NECEK

Ma­hal­le­de bu­lu­nan ve öm­rü­nü ta­mam­la­mış olan 150 m3'lük su de­po­su ye­ri­ne daha büyük ka­pa­si­te ile yeni bir depo inşa edi­lecek. Ta­mam­lan­dı­ğın­da böl­ge­ye ye­ter­li mik­tar­da su sağ­la­ya­bi­lecek ka­pa­si­te­li içme suyu hiz­me­te su­nu­la­cak. Yıl so­nu­na kadar ta­mam­lan­ma­sı plan­la­nan yeni içme suyu de­po­su sa­ye­sin­de böl­ge­de eski depo ne­de­niy­le ya­şa­nan ke­sin­ti­le­rin önüne ge­çi­le­rek, daha ka­li­te­li ve ke­sin­ti­siz hiz­met sağ­lan­ma­sı he­def­le­ni­yor.
Datça'da bir­çok ça­lış­ma baş­la­tan MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü, kısa va­de­li pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çi­re­rek böl­ge­de uzun va­de­li çö­züm­ler üre­te­cek­le­ri­ni ilet­ti.


Bu haber 223 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer