11-06-2018 14:33 GÜNDEM

İLÇE DEKİ HAYIRSEVER VATANDAŞLAR’DAN İFTAR YEMEĞİ

Sebiha ARSLAN : Datça Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan Ra­ma­zan Ayı mü­na­se­be­tiy­le ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rın kat­kı­la­rıy­la Ra­ma­zan Ayı bo­yun­ca iftar ye­me­ği dü­zen­le­nmekte.

İLÇE DEKİ HAYIRSEVER VATANDAŞLAR’DAN İFTAR YEMEĞİ

       
Bol­luk ve be­re­ket ayı olan ''Ra­ma­zan Ayı'' pay­laş­ma­nın, bir­lik, be­ra­ber­li­ğin, sevgi ve hoş­gö­rü duy­gu­la­rı­nın yoğun ola­rak ya­şan­dı­ğı bir ay ol­du­ğu­na dik­kat çeken Cami Ho­ca­sı Sadık Yal­lım ,"Ra­ma­zan ayı top­lum­da bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin daha da art­ma­sı­na ve­si­le ol­mak­ta, top­lu­mun ayrı ayrı ke­sim­le­rin­de bir araya gelen in­san­lar, bir­lik ru­hu­nu oluş­tur­mak­ta­dır­lar. Ra­ma­zan ayı­nın ge­tir­di­ği be­re­ket­le Ra­ma­zan Ayı bo­yun­ca bir araya ge­liyoruz .
Tüm Datça hal­kı­mı­zı İftar Sof­ra­mı­za bek­li­yo­ruz ‘’dedi.  Yallım İftar sof­ra­sı­na ka­tı­lı­mın yoğun ol­ma­sı­na se­vin­di­ği­ni be­lir­te­rek " Ramazan ayı sonlarına yaklaştığımız şu günlerde başlangıcından bu güne ortalama her gün 160 - 170  va­tan­da­şı­mı­zın bu­ra­da bu­lun­ma­sı biz­le­ri onur­lan­dır­mış­tır. Ra­ma­zan'ın ken­di­ne has gü­zel­lik­le­ri­ni va­tan­daş­la­ra ya­şat­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz İftar sof­ra­sında. Da­ve­ti­mi­ze ka­tı­lan tüm mi­sa­fir­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum " ilk 15 gün İskele ma­hal­le­si Bu­xe­rol­les cad­de­sin­de bu­lu­nan Ci­ha­nın Yeri Gök­mer Lo­kan­ta­sın'da ,diğer 15 günlük iftar yemeğimizi yine aynı adreste bulunan  Ka­sa­poğ­lu Halk sof­ra­sı'ndaki, iftar yemeklerimizle Ramazan Ayımızı sonlandıracağız,bu vesileyle tüm müslüman aleminin Datça halkının Ramazan Bayramı  kutlu ve mübarek olsun dedi.


,
  
    


Bu haber 769 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer