04-06-2018 18:34 GÜNDEM

İLÇE GIDA TARIM VE HAY­VAN­CI­LIK MÜ­DÜ­RÜ ŞATIR , MUH­TAR­LAR­LA BİR ARAYA GELDİ

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Mü­dü­rü Bü­lent Şatır , Tarım alan­la­rın­da kul­la­nı­lan zirai ilaç­la­rın boş am­ba­laj­la­rı­nın, ge­li­şi güzel çev­re­ye atı­lıp Datça ve çev­re­sin­de kir­li­li­ğe yol aç­ma­sı­nı ön­le­mek , ke­ne­vir bit­ki­si (uyuş­tu­ru­cu madde) gö­rül­dü­ğün­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri ,orman yan­gın­la­rı ile mü­ca­de­le ve pal­mi­ye ağaç­la­rın­da­ki kır­mı­zı pal­mi­ye bö­ce­ği za­rar­lı­sı için muh­tar­lar­la bir araya ge­le­rek fikir alış ve­ri­şin­de bu­lun­du.

İLÇE GIDA TARIM VE HAY­VAN­CI­LIK MÜ­DÜ­RÜ ŞATIR , MUH­TAR­LAR­LA BİR ARAYA GELDİ

       
İskele Mah. Am­bar­cı Cd. Uslu Pa­sa­jın­da bu­lu­nan İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Mü­dür­lü­ğün­de Cuma günü (01.06.2018) saat 10 :30 da ger­çek­le­şen top­lan­tı­da İlçe mü­dü­rü Bü­lent Şatır Tarım Alan­la­rın­da kul­la­nı­lan zirai ilaç­la­rın boş am­ba­laj­la­rı­nın, ge­li­şi güzel çev­re­ye atı­lıp il­çe­de kir­li­li­ğe yol aç­ma­sı­nı ön­le­mek için ne gibi ön­lem­ler alı­na­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da muh­tar­lar­la fikir alış ve­ri­şin­de bu­lun­du.Şatır muh­tar­la­ra ''Üre­ti­ci­le­rin al­dık­la­rı ilaç­la­rı kul­lan­dık­tan sonra rast­ge­le çev­re­ye at­ma­sı ,daha sonra bu am­ba­laj ve ku­tu­la­rın suya ka­rış­ma­sı ,özel­lik­le yer altı ve yer üstü su­la­rı­nın kir­len­me­si­ne ve buna bağlı ola­rak dogal ha­ya­ta ve biz­le­re zarar ver­mek­te­dir'' dedir.Toplan­tı­nın bir diğer önem­li un­su­ru ise ke­ne­vir bit­ki­si gö­rül­dü­ğün­de 155 POLİS İMDAT,112 ACİL ÇAĞRI MER­KEZİ,veye 156 JAN­DAR­MA İMDAT te­le­fon­la­rı aran­ma­sı ve bilgi ve­ril­me­si için muh­tar­lar­dan ko­nuy­la il­gi­li va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­me­si, da­ğı­tıl­ma­sı için el bro­şü­rü ve­ril­di.
Datça için önem­li doğal un­sur­la­rın­dan biri olan pal­mi­ye ağaç­la­rı­nın kır­mı­zı pal­mi­ye bö­ce­ği za­rar­lı­sı ne­de­niy­le yok olma teh­li­ke­si ile karşı kar­şı­ya bu­lun­du­ğu bil­gi­si' de ve­ri­len top­lan­tı­da
Pal­mi­ye­ler ka­ran­ti­na­ya alı­na­rak, ke­sil­me­si, il­çe­den çı­ka­rıl­ma­sı ve il­çe­ye yeni ağaç gi­riş­le­ri ya­sak­lan­dı. Hava sı­cak­lık­la­rı­nın art­ma­sıy­la bir­lik­te li­te­ra­tür­de­ki adı "Rhync­hop­ho­rus Rer­ru­gi­ne­us" olan kır­mı­zı pal­mi­ye bö­ce­ği­nin böcek ol­mak­tan çık­tı­ğı­nı ve adeta "pal­mi­ye ca­na­va­rı" ha­li­ne gel­di­ği söy­le­yen Şatır '' Yazın bu­da­ma pal­mi­ye bö­cek­le­ri için cez­be­di­ci bir durum or­ta­ya çı­kar­tı­yor. Bu bö­cek­ler 7 ki­lo­met­re kadar gi­de­bi­lir. Ağaç­la­rın içini ta­ma­men oyu­yor. Ağa­cın içini bi­ti­ri­yor. Bu bö­cek­ler­den do­la­yı Datça ve Mar­ma­ris ka­ran­ti­na al­tı­na alın­dı. Hatta pal­mi­ye­le­rin ke­sil­me­si dahi yasak." dedi.

Top­lan­tı ya ka­tı­lan Datça Orman İşlet­me Şefi Saner De­mir­taş orman yan­gın­la­rı ve mü­ca­de­le ile il­gi­li muh­tar­lar­la ko­nu­şup alı­na­bi­lecek önlem ve ted­bir­le­ri de­ğer­len­di­re­rek, muh­tar­lar­dan va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­mek ve orman yan­gın­la­rı­nın ön­len­me­si ko­nu­sun­da des­tek is­te­di.

Top­lan­tı­ya, İlçe Gıda Tarım Mü­dü­rü Bü­lent Şatır, Datça Orman İşlet­me Şefi Saner De­mir­taş,Yazı Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Salih Bora,Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Semih Çu­ka­der,Yaka Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Meh­met Yıl­dı­rım,Kız­lan Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Suat Ka­ra­man,Zi­ra­at mü­hen­di­si Fatma Özmen ve Erkan İren ka­tıl­dı.


Bu haber 1081 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer