18-01-2020 17:06 GÜNDEM

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜ­DÜ­RÜ­MÜZ AK­BU­LUT'UN TAYİNİ ÇIKTI

Sebiha ARSLAN : 2 yıl­dır Datça'da İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü ola­rak görev yapan Fer­man Ak­bu­lut , Muğla İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atan­dı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜ­DÜ­RÜ­MÜZ AK­BU­LUT'UN TAYİNİ ÇIKTI

Çok kısa za­man­da yap­tı­ğı fa­ali­yet ve okul de­re­ce­le­ri ile Tür­ki­ye ça­pın­da , Muğla ve Datça'nın is­mi­ni gün­dem­de tutan , titiz,öz­ve­ri­li ve di­sip­lin­li ça­lış­ma­sıy­la bi­li­nen Müdür Fer­man Ak­bu­lut, tayin ha­be­ri­ni sos­yal medya he­sa­bın­dan bil­dir­di.Kısa sü­re­de çok sa­yı­da be­ğe­ni ve teb­rik yo­ru­mu alan Müdür Ak­bu­lut'un Datça' dan ay­rı­lı­yor ol­ma­sı , Öğ­ret­men, Öğ­ren­ci ve Ve­li­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yo­rum­lar­da '' Bu haber buruk bir mut­lu­luk oldu.Mü­dü­rü­müz adına çok mut­lu­yuz ama ara­mız­dan ay­rı­lı­yor ol­ma­sı­nın buruk mut­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de­yiz yo­ru­mu ya­pıl­dı.


Fer­man Ak­bu­lut 'un sos­yal medya üze­rin­den yap­tı­ğı açık­la­ma­sı şu şe­kil­de;
2018 yı­lı­nın Şubat ayın­dan iti­ba­ren yü­rüt­mek­te ol­du­ğum, Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vim Muğla İl Milli Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne atan­mam se­be­biy­le bugün iti­ba­riy­le son bul­mak­ta­dır. Görev sürem bo­yun­ca Datça İlçe Milli Mü­dür­lü­ğün­de­ki yö­ne­ti­ci ve per­so­nel ar­ka­daş­la­rım, okul yö­ne­ti­ci­le­rim, öğ­ret­men­ler ve tüm ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rım­la iş bir­li­ği içe­ri­sin­de uyum­lu bir ça­lış­ma or­ta­mı oluş­tur­du­ğu­mu­za ve ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı genç­le­ri­mi­zin eği­ti­mi­ne katkı sağ­la­dı­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Ça­lış­ma­la­rı­mız­da hep ya­nı­mız­da olan ve biz­den des­te­ği­ni hiç esir­ge­me­yen Kay­ma­ka­mı­mız Sayın Mesut Çoban başta olmak üzere tüm Kamu Kurum ve Ku­ru­luş yö­ne­ti­ci ve ça­lı­şan­la­rı­na te­şek­kür ede­rim. Yine bu süre zar­fın­da iş­bir­li­ği için­de ol­du­ğu­muz kişi ve ku­ru­luş­la­rın eği­ti­me kat­kı­la­rı­nın sü­re­ce­ği­ne inan­cım­la her zaman ku­ru­mum adına min­net­tar ka­la­ca­ğı­mı da ek­le­mek is­te­rim. Datça'da ça­lış­ma fır­sa­tı­nı bul­du­ğum her­ke­se ve var­lık­la­rın­dan umut al­dı­ğım öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze veda eder­ken bun­dan sonra da devam edecek yeni ça­lış­ma­lar­da tek­rar kar­şı­laş­mak ve gö­rüş­mek umu­duy­la ,sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Gönül verip gönül al­dı­ğı­mız Datça'ya ve in­sa­nı­na sev­gim son­suz­dur'' yazdı.


Muğla İl Milli Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­lı­ğına atanan ,İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ferman Akbulut'a Datça Haber Gazetesi olarak tebrik eder başarılarının devamını dileriz.


Bu haber 1128 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer