11-10-2017 12:29 GÜNDEM

İLK 1. DATÇA ALTIN BADEM ÖDÜLLERİ ANFİ TİYATRODA VERİLECEK

İlçe­miz'de bu yıl ilk defa dü­zen­le­necek olan ' 1. Altın Badem Ödül­le­ri'nde sona ge­lin­di. Datça Be­le­di­ye­si ve Say­gın Medya iş­bir­li­ğin­de, kül­tür, sanat ve barış et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da 1. Datça Altın Badem Yaşam Ödül­le­ri 2 Ekim Pa­zar­te­si günü sa­hip­le­ri­ni bu­la­cak.

İLK 1. DATÇA ALTIN BADEM  ÖDÜLLERİ  ANFİ TİYATRODA VERİLECEK

Datça Açık Hava Ti­yat­ro­su'nda halka açık ve üc­ret­siz ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­lecek ödül tö­re­nin­de, sanat, kül­tür, si­ne­ma, te­le­viz­yon , müzik ve iş dün­ya­sı­nın en iyi­le­ri bir araya ge­lecek. Yak­la­şık 30 ka­te­go­ri­de ödül ka­za­nan ünlü isim­ler, 2 Ekim Pa­zar­te­si ak­şa­mı saat 19.00'dan iti­ba­ren Datça Amfi Ti­yat­ro'da ola­cak. Ge­ce­nin su­nu­cu­lu­ğu­nu ise Yavuz Seç­kin üst­le­necek.
Say­gın Medya NDM Ajans ve Datça Be­le­di­ye­si'nin or­tak­la­şa or­ga­ni­ze et­ti­ği '1. Datça Altın Badem Ödül­le­ri'nde ka­za­nan­lar Eylül ayı için­de sos­yal medya he­sap­la­rın­dan açık­la­na­cak. Say­gın Medya Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Say­gın Kurt ve NDM Ajans Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Nedim De­li­baş ge­cey­le il­gi­li ola­rak “Tu­rizm kenti Muğla'nın Datça başta olmak üzere tüm il­çe­le­ri ve Tür­ki­ye adına çok önem­li bir ödül tö­re­ni­ni ül­ke­mi­ze ka­zan­dı­ra­ca­ğız. İhti­ya­cı­mız olan barış ve kar­deş­lik or­ta­mı için bu or­ga­ni­zas­yon önem­li bir rol oy­na­ya­ca­ğı­nı dü­şün­mek­te­yiz" diye ko­nuş­tu.
Datça Altın Badem ödül­le­ri­ni ala­cak sa­nat­çı­lar şu şe­kil­de sı­ra­lan­dı:
1-Yı­lın Al­bü­mü -Ah­met Sel­çuk İlkan
2-Yı­lın Şar­kı­sı Haluk Le­vent- İzmir Marşı
4-Yı­lın Spor Adamı - Sinan Var­dar
5-Yı­lın Fan­te­zi Müzik Sa­nat­çı­sı - Yaşar ipek
6-Yı­lın Man­ke­ni Şeb­nem Sc­ha­fer
7-Yı­lın Ka­rak­ter Oyun­cu­su - Vol­kan Ba­şa­ran
8-Yı­lın Ya­za­rı -Kah­ra­man Taze oğlu
9-Yı­lın İş Adamı - Cü­neyt Asan
10-Yı­lın Ma­ga­zin Der­gi­si - Klass Ma­ga­zin
11-Yıln Erkek Pop Sa­nat­çı­sı -Er­san Er
12-Yı­lın Kadın Pop Sa­nat­çı­sı -Tuğ­ba Özerk
13-Yı­lın Te­le­viz­yon ve Si­ne­ma Oyun­cu­su - Wilma Elles
14-Yı­lın Erkek Si­ne­ma Oyun­cu­su -Sarp Le­ven­toğ­lu
15-Yı­lın Ya­rış­ma Prog­ra­mı - Kendi Düşen Ağ­la­maz (Ertem Şener)
16-Yı­lın Ko­me­di Di­zi­si -Yeni Gelin
17-Yı­lın Kadın Dizi Oyun­cu­su -Bur­cu Kı­rat­lı Aşk ve Mavi
18-Yı­lın Drama Di­zi­si -Kır­gın Çi­çek­ler
19-Yı­lın Dizi Yö­net­me­ni - Hakan Ars­lan Aşk ve Mavi
20-Yı­lın Ma­ga­zin Prog­ra­mı - Pazar Sürp­ri­zi - Show TV
22-Yı­lın Show mani -Meh­met Ali Erbil
23-Yı­lın Genç İş Adamı - Zekai Al­tun­han
24-Yı­lın Ka­li­te ödülü Av­ru­pa Saç Ekim Mer­ke­zi - Meh­met Güçlü
25- Yılın Yapım Şir­ke­ti - NTC Medya Meh­met Yiğit Alp
Onur ödül­le­ri:
26-Te­le­viz­yon Yaşam Boyu Ba­şa­rı Ödülü - Tarık Tar­can
27-Mü­zik Yaşam Boyu Ba­şa­rı Ödülü - Fuat Saka
28-Si­ne­ma Yaşam Boyu Ba­şa­rı Ödülü -Sa­lih Güney
29-Si­ne­ma Yaşam Boyu Ba­şa­rı Ödülü -Banu Alkan
30- Müzik Yaşam Boyu onur ödülü - Bora Gen­cer
31- Müzik Ba­şa­rı ve Onur Ödülü - Barış Manço

   (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 1196 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer