22-11-2019 11:09 GÜNDEM

İLK VE OR­TA­OKUL ÖĞ­RENCİLERİNDEN KARMA FO­TOĞ­RAF SERGİSİ

Sebiha ARSLAN : Datça Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz ilk ve or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri, 18-22 Kasım ara tatil prog­ra­mı kap­sa­mın­da İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü or­ga­ni­zas­yo­nun­da karma fo­toğ­raf ser­gi­si açtı.

İLK VE OR­TA­OKUL ÖĞ­RENCİLERİNDEN KARMA FO­TOĞ­RAF SERGİSİ

 

Re­şa­di­ye Or­ta­oku­lu Reh­ber öğ­ret­me­ni İsmi­han Güzel'in ön­der­li­ğin­de 2017 yı­lın­da ku­ru­lan Re­şa­di­ye Or­ta­oku­lu Fo­toğ­raf Top­lu­lu­ğu öğ­ren­ci­le­ri­nin çek­ti­ği fo­toğ­raf­lar­dan olu­şan, Çocuk Gö­züy­le Fo­toğ­raf Ser­gi­si'nin açı­lı­şı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan,İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut,Şube Mü­dür­le­ri Er­do­ğan Başar,Lütfü Öz­çı­nar ,öğ­ret­men,veli ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti.
Ser­gi­nin açı­lı­şın­da ko­nuş­ma yapan İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut ''Ara Tatil Prog­ra­mı kap­sa­mın­da ha­zır­la­nan et­kin­lik­le­rin veli, öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­ri­mi­zi bir araya ge­tir­me an­la­mın­da çok fay­da­lı ol­du­ğu ka­na­atin­de­yiz, Sayın Ba­ka­nı­mız Ziya Sel­çuk'un da be­lirt­ti­ği gibi 'Ha­yat­tan bes­len­me­yi ya­şam­dan öğ­ren­me­yi ' des­tek­li­yo­ruz.?Ay­rı­ca bu­gün­kü sergi ile il­gi­li ola­rak fo­toğ­ra­fa il­gi­si olan öğ­ren­ci­le­ri yü­rek­len­di­re­rek bir araya ge­ti­ren öğ­ret­me­ni­miz İsmi­han Güzel'e, çocuk gö­zün­den dün­ya­yı gör­me­mi­zi sağ­la­yan ve içi­mi­zi ay­dın­la­tan çok sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ve on­la­rı ye­tiş­ti­ren de­ğer­li ve­li­le­ri­mi­ze ve ser­gi­nin olu­şum aşa­ma­sın­da des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum '' dedi.
ser­gi­de, 9-14 yaş arası 28 öğ­ren­ci­nin top­lam 50 fo­toğ­ra­fı yer aldı.


Bu haber 681 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer