01-01-1970 03:00 YAŞAM

İŞKUR VE HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDEN ORTAK EĞİTİM KURSLARI BAŞLADI

Datça Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü İle Muğla İşkur İşbir­li­ğin­de Ka­dın­la­ra Yö­ne­lik Mes­lek Edin­dir­me Kurs­la­rı Kap­sa­mın­da Pike Di­ki­mi Kursu Açıl­dı.

İŞKUR VE HALK EĞİTİM  MERKEZİ'NDEN ORTAK  EĞİTİM KURSLARI BAŞLADI

Kursa Ka­tı­lan Ba­yan­la­ra İşkur Ta­ra­fın­dan Gün­lük 20 Tl Cep Ha-rç­lı­ğı Ve­ri­lecek.?Datça Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğün­den Du­yu­ru­lan Açık­la­ma­ya Göre İlçe­miz Ka­dın­la­rı­nın Hem Bir Mes­lek Hemde Ufak­da Olsa Para Ka­zan­ma­la­rı­na Yar­dım­cı Ola­bil­mek İçin Böyle Bir Kurs Ha­zır­la­ma Pla­nıy­la İşkur'a Baş­vu­rul­muş Ve Ortak Bir Ça­lış­may­la Ev Ha­nım­la­rı­mı­za mak­si­mum 12 kişi olmak şar­tıy­la mes­lek Sa­hi­bi Ola­bil­me İmkanı Ta­nın­mış­tır,Dedi.?

Kurs­lar­da ve­ri­lecek eği­tim­ler­le il­çe­miz ha­nım­la­rı­nın kendi ayak­la­rı­nın üs­tün­de du­ra­bil­me ve ev büt­çe­le­ri­ne ufak da olsa kat­kı­da bu­lun­ma fır­sa­tı ve­ril­miş­tir.Kurs­la­ra ka­tıl­ma­nın çok kolay ol­du­ğu ve ka­tı­la­cak ba­yan­la­rın si­gor­ta­lı ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği bil­di­ril­di.

4 Mart'ta baş­la­ya­cak olan kur­sun 22 gün sü­re­ce­ği ve 26 mart'ta son bu­la­ca­ğı ve hafta içi her gün 09:00 ila 16:00'a kadar sürek kurs­la­rın hız­lan­dı­rıl­mış nakış ve dikiş eği­tim­le­riy­le hiz­me­te gi­re­ce­ği bil­di­ril­di.?

Bu kurs­la­ra baş­vur­mak is­te­yen ha­nım­la­rı­mız veya 7123020 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan Eski Datça halk eği­tim mü­dür­lü­ğü­ne baş­vu­ra­bi­le­cek­le­ri bil­di­ril­di.


Bu haber 2716 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer