14-08-2020 12:16 GÜNDEM

‘’İSTAN­BUL SÖZ­LEŞ­MESİ KIR­MI­ZI ÇİZGİMİZDİR!’’

Sebiha ARSLAN : Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Datça Kadın Kol­la­rı baş­ka­nı Filiz Uyan,CHP Kadın üyeleri ile bir­lik­te 81 İlde eş za­man­lı basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­di.

‘’İSTAN­BUL SÖZ­LEŞ­MESİ KIR­MI­ZI ÇİZGİMİZDİR!’’

 

Çar­şam­ba (12.08.2020) günü saat 11.30 da İlçe  Parti bi­na­sın­da ger­çek­le­şen basın açıklamasında  ko­nu­şan Uyan , İstan­bul Söz­leş­me­si'ni sa­vu­na­rak, "İstan­bul söz­leş­me­si kır­mı­zı çiz­gi­miz­dir" dedi. Ka­dın­la­rın yanı sıra CHP İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt , üye­ler­den Sezai Öz ve Mert Eser de ka­dın­la­ra des­tek ver­mek için ora­day­dı.
Başkan Uyan ,eş zamanlı gerçekleşen basın açıklamasında  şu ifadelere yer verdi ''Tür­ki­ye'de sos­yal dev­le­te ve ada­le­te, ekmek gibi, su gibi bir ih­ti­yaç duy­du­ğu­muz gün­ler­den ge­çi­yo­ruz. Bugün ül­ke­mi­zin her bir kö­şe­si iş­siz­lik, yok­sul­luk, ada­let­siz­lik ve şid­det ile kay­nar­ken, si­ya­si ik­ti­dar yan­gı­na ben­zin dö­kecek kadar kont­ro­lü­nü yi­tir­miş ka­rar­lar alı­yor.
Bunun en akıl almaz ör­ne­ği­ni de, İstan­bul Söz­leş­me­si üze­rin­den ka­dın­la­ra yö­ne­lik baş­la­tı­lan sis­te­ma­tik sal­dı­rı­lar­da gö­rü­yo­ruz. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilan edil­di­ği ta­rih­ten bu yana, ka­dın­lar ola­rak elde et­ti­ği­miz tüm hak­lar bir çır­pı­da eli­miz­den alın­mak is­te­ni­yor.
Ül­ke­miz­de, ka­dın­la­rın hak­la­rı ne yazık ki uzun yıl­lar­dır yal­nız­ca kağıt üze­rin­de var. Biz ka­dın­lar elde et­ti­ği­miz hak­la­rı­mı­zı bugün ha­ya­tın her ala­nın­da ya­şa­mak is­ti­yo­ruz. Erkek ege­men ik­ti­dar ise hu­ku­ken ka­za­nıl­mış hak­la­rı­mı­zı gasp et­ti­ği yet­mi­yor­muş gibi, şimdi de bu hak­la­rı ta­ma­men or­ta­dan kal­dır­mak is­ti­yor.
2011 yı­lın­da im­za­la­nan ve ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­te karşı dev­le­tin at­ma­sı ge­re­ken adım­la­rı temel alan İstan­bul Söz­leş­me­si, bugün tam ola­rak uy­gu­la­nı­yor olsa idi bir­çok kız kar­de­şi­miz ya­şı­yor ola­cak­tı. Bir­çok kadın evde eko­no­mik şid­det gör­me­ye­cek­ti; psi­ko­lo­jik şid­de­te uğ­ra­yıp sus­ma­ya­cak­tı ve hatta bu yüz­den ha­ya­tı­na son ver­me­ye­cek­ti.
İstan­bul Söz­leş­me­si'nin neden biz ka­dın­lar için çok önem­li ol­du­ğu­nu kav­ra­ya­bil­mek için ön­ce­lik­le bu söz­leş­me­nin ne olup ne ol­ma­dı­ğı­nı bizi din­le­yen tüm ka­dın­la­rın ve er­kek­le­rin çok iyi an­la­ma­sı ve çev­re­sin­de­ki­le­re an­lat­ma­sı ge­re­ki­yor. İstan­bul Söz­leş­me­si, ka­dın­la­ra ve kız ço­cuk­la­rı­na yö­ne­lik şid­de­te karşı dev­le­tin yap­ma­sı ge­re­ken­le­ri içe­ren ulus­lar arası hu­ku­ki bir bel­ge­dir.
İstan­bul Söz­leş­me­si'nin 4 temel he­de­fi var­dır.
Bi­rin­ci­si; ka­dı­na karşı şid­de­tin ön­len­me­si için dev­le­tin ted­bir­ler al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret et­mek­te­dir.
İkin­ci­si; eğer ka­dı­na karşı şid­det hala devam edi­yor­sa, ka­dın-er­kek eşit­siz­li­ği sü­rü­yor­sa dev­le­tin ka­dın­la­rın ha­ya­tı­nı ko­ru­mak için etkin adım­lar at­ma­sı­nı is­te­mek­te­dir. Dev­le­te “6284 sa­yı­lı ka­nu­nu uy­gu­la, ka­dın­la­rı aktif ve etkin koru” de­mek­te­dir.
Üçün­cü adım­da ise şid­det ön­le­ne­me­diy­se, ka­dın­la­ra zarar veren er­kek­le­rin adil yar­gı­lan­ma­sı ve ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­mak­ta­dır. Dev­le­te “Etkin ceza sis­te­mi uy­gu­la, ada­le­ti sağla” de­mek­te­dir.
Dör­dün­cü ve son adım­da ise Söz­leş­me dev­le­te ka­dın­la­rın daha güçlü bi­rey­ler ola­bil­me­si, ha­ya­tın her ala­nın­da yer ala­bil­me­si için ça­lış­ma­lar yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni işa­ret et­mek­te­dir.
Özet­le; İstan­bul Söz­leş­me­si, top­lum­sal cin­si­yet eşit­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı­nı ön­gö­ren ve ka­dı­na karşı so­kak­ta ya da evde şid­de­tin ön­len­me­si­ni amaç­la­yan hu­ku­ki bir bel­ge­dir ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti de al­tı­na imza at­tı­ğı bu söz­leş­me­nin ge­rek­le­ri­ni yap­mak zo­run­da­dır.
Bi­ri­le­ri­nin iddia et­ti­ği gibi İstan­bul Söz­leş­me­si yuva yık­mı­yor. Söz­leş­me, bir aile­de şid­det gören kadın varsa er­ke­ğin ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor.
Hiç­bir dine ya da kül­tü­re ay­kı­rı ku­ral­lar­dan bah­set­mi­yor; çünkü tüm ka­dın­la­rın şid­det­ten ko­run­ma­sı­nı amaç­lı­yor.
Söz­leş­me; ka­dın­la­rın be­ya­nı ne­de­niy­le er­kek­le­ri de­lil­siz ola­rak ce­za­lan­dır­mı­yor. Söz­leş­me­ye göre ka­dı­nın be­ya­nıy­la yal­nız­ca kadın için acil ko­ru­ma ted­bir­le­ri alın­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor.
Tür­ki­ye'de bo­şan­ma­lar aile içi şid­det ya da an­laş­maz­lık ne­de­niy­le ger­çek­le­şi­yor; yine bi­ri­le­ri­nin iddia et­ti­ği gibi İstan­bul Söz­leş­me­si'nde bo­şan­ma kav­ra­mı­nın geç­ti­ği ya da ima edil­di­ği tek bir satır yok.
Söz­leş­me top­lu­mu cin­si­yet­siz­leş­tir­mi­yor; ak­si­ne hiç kim­se­nin cin­si­ye­tin­den ötürü ikin­ci sınıf insan mu­ame­le­si gör­me­me­si­ni te­mi­nat al­tı­na alı­yor.Er­kek­ler, İstan­bul Söz­leş­me­si'nden ra­hat­sız değil; eşine, sev­gi­li­si­ne ya da hiç ta­nı­ma­dı­ğı bir ka­dı­na şid­det uy­gu­la­yan, kat­le­den, ta­ciz­ci, te­ca­vüz­cü er­kek­ler ra­hat­sız.Kı­sa­ca­sı; İstan­bul Söz­leş­me­si, rengi, dili, dini, kılık kı­ya­fe­ti, dünya gö­rü­şü ne olur­sa olsun tüm ka­dın­la­rın şid­det gör­me­me­si için var. Ka­dın­la­rın er­kek­ler­le aynı hak­la­ra sahip ola­bil­me­si için var.
Av­ru­pa'da dahi ka­dı­nın sos­yal ve si­ya­sal ha­yat­ta yeri yok­ken; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin aydın ka­dın­la­rı ­ATA­TÜRK ön­der­li­ğin­de dev­rim ni­te­li­ğin­de atı­lım­la­ra imza ata­rak er­kek­ler ile eşit şart­la­ra ka­vuş­muş, hem si­ya­sal hem sos­yal hem de eko­no­mik ha­yat­ta hak­la­rı­nı al­mış­lar­dı.
Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, 1 Ara­lık 1923 yı­lın­da İzmir'de yap­tı­ğı bir ko­nuş­ma­da “Bir top­lum, cins­ler­den yal­nız bi­ri­nin yüz­yı­lı­mı­zın ge­rek­tir­dik­le­ri­ni elde et­me­siy­le ye­ti­nir­se, o top­lum yarı ya­rı­ya za­yıf­la­mış olur. Bizim top­lu­mu­mu­zun uğ­ra­dı­ğı ba­şa­rı­sız­lık­la­rın se­be­bi ka­dın­la­rı­mı­za karşı ihmal ve ku­sur­dur” diyor.
Biz, bu sözün söy­len­di­ği ta­rih­ten 97 yıl sonra ül­ke­miz­de kadın erkek fır­sat eşit­siz­li­ği­ni tar­tı­şı­yo­ruz; İstan­bul Söz­leş­me­si'ne yö­ne­lik sal­dı­rı­lar­la mü­ca­de­le edi­yo­ruz. De­mok­ra­si­yi or­ta­dan kal­dır­mak is­te­yen, Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­ne savaş açan bu erkek ege­men ik­ti­da­ra karşı mü­ca­de­le­miz ar­ta­rak devam edecek ve ka­za­nan mut­la­ka biz ola­ca­ğız.
Kadın mü­ca­de­le­si yal­nız­ca ka­dın­la­rın da mü­ca­de­le­si değil. İstan­bul Söz­leş­me­si'ni sa­vun­mak ve uy­gu­lan­ma­sı­nı talep etmek, ka­dın­lar kadar er­kek­le­rin­de için­de yer al­ma­sı ge­re­ken bir ada­let ve insan hakkı mü­ca­de­le­si­dir.
İstan­bul Söz­leş­me­si'nin ön­gör­dü­ğü hak­lar, en temel insan hak­la­rı­dır ve insan hak­la­rı asla tar­tış­ma­ya açı­la­maz. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Kadın Kol­la­rı ola­rak, ül­ke­miz­de tüm ka­dın­lar hak­la­rı­nı tek tek öğ­re­nip sa­vu­na­na kadar sokak sokak ge­ze­ce­ğiz, an­la­ta­ca­ğız, dert­le­şe­ce­ğiz. Hak­la­rı­mız­dan asla geri adım at­ma­ya­ca­ğız. Ka­dın­la­rın öl­me­ye­ce­ği, öl­dü­rül­me­ye­ce­ği; ha­ya­tın her ala­nın­da daha fazla yer ala­ca­ğı bir ge­le­ce­ği hep bir­lik­te inşa ede­ce­ğiz.
Bugün ne­re­dey­se her gün bir ka­dı­nın öl­dü­rül­dü­ğü, ta­ci­ze, te­ca­vü­ze ya da fark­lı şid­det tür­le­ri­ne maruz kal­dı­ğı ül­ke­miz­de 
İstan­bul Söz­leş­me­si, bizim kır­mı­zı çiz­gi­miz­dir. Bu çiz­gi­yi aşan­la­ra, Söz­leş­me' yi uy­gu­la­mak ye­ri­ne kal­dır­mak is­te­yen­le­re otur­duk­la­rı kol­tuk­la­rı dar ede­ce­ğiz.
Ce­sa­ret biziz, azim biziz, emek biziz, mü­ca­de­le biziz. Biz ka­dın­la­rız; biz her iki ki­şi­den bi­ri­yiz. Bu ül­ke­nin onur­lu ve mutlu ya­rın­la­rı­nın yük­se­le­ce­ği eller, bizim el­le­ri­miz.
İstan­bul Söz­leş­me­si ka­la­cak!
Siz gi­de­cek­si­niz!’’


Bu haber 1031 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer