28-03-2019 20:18 GÜNDEM

İYİ PARTİ GENEL BAŞ­KA­NI MERAL AK­ŞE­NER ,“DATÇA'YI SİZDEN İSTİYORUM “ DEDİ!

Sebiha ARSLAN : Bir dizi program için 25 – 26 Mart ta­rih­le­rin­de Bod­rum 'a gelen İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner' i Bod­rum - Mi­las Ha­va­ala­nın­da kar­şı­la­yan Datça İYİ Parti Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Le­vent Aslan' ı ,sıcak bir ilgi ile kar­şı­la­yan Ak­şe­ner “ Datça' da ya­pı­lan seçim ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li çok güzel ha­ber­ler al­dı­ğı­nı ve bu ça­lış­ma­la­rın kar­şı­lı­ğı ola­rak Tüm Teş­ki­la­tın ke­net­le­ne­rek se­çi­min mut­lak alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ve seçim ge­ce­si Datça' dan güzel ha­ber­ler almak is­te­di­ği­ni belirterek, Baş­kan Adayı Aslan' a Tüm İlçe teş­ki­la­tı ile ke­net­le­ne­rek siz­den Datça'yı is­ti­yo­rum” dedi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞ­KA­NI MERAL AK­ŞE­NER ,“DATÇA'YI SİZDEN İSTİYORUM “ DEDİ!

‘’FERİBOT KİRA­LA­NABİLSEYDİ MERAL AK­ŞE­NER
DATÇA'LI­LA­RA CUM­HURİYET MEY­DA­NIN­DA HİTAP EDE­CEKTİ!’’
İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner' in 25-26 Mart ta­rih­le­rin­de Muğla ve İlçe­le­ri­ne ya­pa­ca­ğı zi­ya­ret­ler­de Datça'ya da gel­me­si için ,Bodrum - Datça  Feribot seferini gerçekleştiren firmaya talepte bulunduklarını belirten   Datça İyi Parti Kontenjan Meclis Üyesi Adayı Mehmet Altıparmak şu cümleleri söyledi''   14 Mart 2019 ta­ri­hin­de  Bodrum- Datça  Feribot seferini gerçekleştiren firmaya yap­tı­ğı­mız te­le­fon gö­rüş­me­sin­de konu ile il­gi­li e-ma­il at­ma­mız is­ten­di ve aynı gün ve­ri­len ad­re­se e-ma­il atı­la­rak şu cümlelerle “26 Mart Salı günü İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Sayın Meral Ak­şe­ner ve He­ye­ti­nin Datça İYİ Parti Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı­nın Seçim Bü­ro­su­nun zi­ya­re­ti için Bod­rum - Datça arası Fe­ri­bot ki­ra­la­mak is­ti­yo­ruz.  Bu ko­nu­da yet­ki­li bir gö­rev­li ile ir­ti­ba­ta geç­mek is­ti­yo­ruz. Konu hak­kın­da yet­ki­li ar­ka­da­şın gö­rüş­me ya­pa­ca­ğı kişi Meh­met Al­tı­par­mak'ın ile­ti­şim nu­ma­ra­sı 0 542 610 40 40 yakın il­gi­ni­ze şim­di­den te­şek­kür edi­yo­ruz. “şek­lin­de ta­le­bi­mizi iletmiş, mü­ra­ca­at sü­rat­le ya­pıl­mış­tı.Ancak yap­mış ol­du­ğu­muz mü­ra­ca­at ne­ti­ce­siz ka­lın­ca Sayın Genel Baş­ka­nı­mız Meral Ak­şe­ner' in Datça'ya gelme prog­ra­mı iptal edilmek durumunda kaldık.
Bu ko­nu­da tak­di­ri Datça' lı seç­men­le­ri­mi­zin de­ğer­len­dir­me­si­ni is­ti­yo­rum'' diyerek sitemini dile getirdi


Bu haber 513 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer