06-08-2020 16:57 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN VE KURUM AMİR­LE­RİN­DEN MASKE DE­NE­Tİ­Mİ

Sebiha ARSLAN : İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ile İlçe Emni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan ve be­ra­be­rin­de­ki ekip, Kum­luk Sa­hi­lin­den baş­la­ya­rak ,Yat Li­ma­nı ve Taş­lık Sahil böl­ge­si­ne kadar tüm iş­let­me­le­ri Tek Tek dolaşarak hem vatandaşı hem iş­let­me sa­hip­le­ri­ne ikaz da bu­lun­du­lar.Özel­lik­le Kum­luk Sa­hi­lin­de bu­lu­nan res­ta­urantların ma­sa­la­rın ara­sın­da­ki me­sa­fe ko­nu­sun­da ikaz eden yetkililer iş­let­me sa­hip­le­ri­ne ko­nu­nun has­sa­si­ye­tini an­la­ttı.Gerçekleşen de­ne­tim­de sos­yal me­sa­fe ve maske ku­ra­lı­na uyan va­tan­daş­la­rı teb­rik eden Kay­ma­kam Çoban , mas­ke­yi hiç tak­ma­yan ve düz­gün tak­ma­yan va­tan­daş­la­rı da uyar­dı. Ay­rıca park­ta oy­na­yan ço­cuk­lar­la mu­hab­bet ede­rek ,on­la­ra da sos­yal me­sa­fe ve maske kul­la­nımının ehemmi­yet­ti­ni an­lat­tı.

KAY­MA­KAM ÇOBAN  VE KURUM AMİR­LE­RİN­DEN MASKE DE­NE­Tİ­Mİ

Yeni tip Ko­ro­na virüs (Co­vid-19) sal­gı­nı­nın Tür­ki­ye'de de gö­rül­me­si­nin ar­dın­dan il­gi­li bi­rim­ler­ce alı­nan ka­rar­la­rı sıkı bir şe­kil­de uy­gu­la­yan ve bu sü­reç­te sıkı bir şe­kil­de de­ne­tim yapan  Kay­ma­ka­m Mesut Çoban , Çar­şam­ba (05.08.2020)ak­şa­mı saat 22:00 ile 24:00 arası Kum­luk ,Yat Li­ma­nı ve taş­lık sa­hi­lin­de de­ne­ti­me çıktı. Sos­yal me­sa­fe ve maske ku­ra­lı­na uyum sağ­la­yan va­tan­daş­la­ra te­şek­kür eden
 Kay­ma­kam Çoban, ku­ral­la­ra uyum sağ­lan­dı­ğı tak­dir­de sal­gın sü­re­ci­ni en ba­şa­rı­lı şe­kil­de at­la­tı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Mas­ke­si­ni düz­gün tak­ma­yan ve hiç tak­ma­yan va­tan­daş­la­rı da ku­ral­la­ra uy­ma­sı yö­nün­de uya­rı­lar­da bu­lu­nan Çoban , sal­gın sü­re­cin­de ha­ya­tın bir par­ça­sı olan maske kul­la­nı­mı­nı alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­ril­me­si ve top­lum sağ­lı­ğı için düz­gün bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.
Datça'da sal­gın sü­re­ci­ni en ba­şa­rı­lı şe­kil­de yü­rüt­tük­le­ri­ni ifade eden Çoban ,İlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri­nin ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­tük­le­ri­ni belirtti.

Ay­rıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gün içerisinde hal­kın yoğun ol­du­ğu böl­ge­ler­de  anon­s sistemiyle halka uyarına devam ediyor 


Bu haber 1081 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer