11-10-2018 17:19 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN AYA­ĞI­NIN TO­ZUY­LA,ÖĞ­RENCİLERİN GÜ­VENLİĞİ İÇİN TOP­LAN­TI DÜ­ZEN­LEDİ

Sebiha ARSLAN : İlçemize yeni atanan ve Eylül ayının son haftasında göreve başlayan, Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban Datça'da, okul ön­le­rin­de alı­na­cak ön­lem­le­ri ma­sa­ya ya­tı­ra­rak , ‘’Okul Gü­ven­li­ği’’ bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Ko­ru­yu­cu ve ön­le­yi­ci gü­ven­lik ted­bir­le­ri ile bun­la­rın uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin ger­çek­le­şen top­lan­tı­da, talep ve is­tek­ler kar­şı­lık­lı de­ğer­len­di­ril­di. Çoban top­lan­tı­da alı­nan ka­rar­la­rın not­lar' da ve lafta değil, uy­gu­la­ma­sı ko­nu­sun­da da ta­kip­çi­si ve yap­tı­rı­cı­sı ola­ca­ğız dedi.

KAY­MA­KAM ÇOBAN AYA­ĞI­NIN TO­ZUY­LA,ÖĞ­RENCİLERİN GÜ­VENLİĞİ İÇİN TOP­LAN­TI DÜ­ZEN­LEDİ


9 Ekim Salı günü Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde saat 10:00 da Kay­ma­kam Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şen ” Okul Gü­ven­li­ği ” bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı' na İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Yüz­ba­şı Nec­met­tin Er­do­ğan ,Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Nuray Kabaş, Okul mü­dür­le­ri, Müdür yar­dım­cı­la­rı, Datça Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan, Datça Ma­hal­le Muh­tar­la­rı, Okul aile bir­li­ği baş­kan­la­rı, Datça Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi yet­ki­li­le­ri ve öğ­ren­ci ve­li­le­ri ka­tıl­dı.
Kay­ma­kam Çoban, okul gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da so­run­la­rın tes­pit edil­me­si ama­cıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği top­lan­tı­da kar­şı­lık­lı görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­ma­sı­nın öne­mi­ne dik­kat çe­ke­rek, "Kent gü­ven­lik sis­te­mi ya­kın­ za­man­da dev­re­ye olacak. Okul­la­rı­mız da  bu kent gü­ven­lik sis­te­mi­ne dahil edi­lecek. Okul­la­rı­mı­zın çev­re­sin­de ço­cuk­la­rı­mı­zın ruh­sal ve be­den­sel ge­li­şi­mi et­ki­le­yecek her türlü olum­suz­luk­la­rın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için kont­rol­ler ya­pı­la­cak.Okul kan­tin­le­ri de ön­ce­lik­li gö­rev­le­ri­miz ara­sın­da. Çünkü sağ­lık­sız bir nesil ile hiç­bir he­de­fi­mi­ze ula­şa­ma­yız.Ço­cuk­la­rı­mız ba­şa­rı­lı olsun diye tüm gay­re­ti­mi­zi or­ta­ya ko­yar­ken, sağ­lık­sız bir nesil ile bu ba­şa­rı­nın sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği müm­kün de­ğil­dir. Bu ne­den­le okul­da sa­tı­lan, ye­ni­len ve içi­len kan­tin­de­ki veya okul çev­re­sin­de­ki gıda mad­de­le­riy­le il­gi­li ya­kın­dan il­gi­len­mek du­ru­mun­da­yız.
Ser­vis araç­la­rı­nın de­ne­ti­mi ko­nu­sun­da hiç­bir ma­ze­re­t kabul ede­me­yiz.Öğ­ren­ci aile­le­ri­ne şu sözü ve­ri­yo­ruz; Ço­cuk­la­rı­nı­zı sabah evi­niz­den alıp, sağ salim okula ulaş­tı­ra­ca­ğız, okul­da bil­giy­le do­na­ta­ca­ğız, sos­yal yön­le­ri ile ge­liş­ti­re­ce­ğiz. Akşam da ço­cuk­la­rı­nı­zı size sağ salim tes­lim ede­ce­ğiz. Okul gü­ven­li­ği, ço­cu­ğun evden ay­rı­lıp tek­rar eve dö­nü­şü­ne kadar olan sü­re­ci kap­sı­yor. Bu nok­ta­da ser­vis­le­rin de­ne­ti­mi ko­nu­sun­da za­afi­yet ya da sav­sak­lan­ma­sı gibi bir durum asla ola­maz. Okul­da mey­da­na ge­le­bi­lecek ka­za­la­rın ön­len­me­si nok­ta­sın­da okul ida­re­ci­le­ri­mi­ze ve öğ­ret­men­le­ri­mi­ze büyük görev dü­şü­yor. Her sabah okula gel­di­ği­miz­de okula bakıp, teh­li­ke oluş­tu­ra­bi­lecek ne gibi risk­le­rin ola­bi­le­ce­ği mut­la­ka göz­den ge­çi­ril­me­li­dir. Yer­de­ki bir demir par­ça­sın­dan, gece rüz­gar­da ye­rin­den oy­na­mış ki­re­mi­te kadar çev­re­yi kont­rol et­me­li­dir. Sa­de­ce okul ida­re­ci­le­ri­mi­zin değil; öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ve hatta okul önlerin­den geçen vatandaşlarımızdan da aynı dikkat ve duyarlılığı bekliyoruz

Okul gü­ven­li­ğin­den kas­tı­mız sa­de­ce asa­yiş ba­kı­mın­dan okul gü­ven­li­ği değil, top­ye­kun bir okul ve nesil gü­ven­li­ği­dir.?Or­tak­la­şa al­dı­ğı­mız ka­rar­ ve  not­ların  lafta değil, uy­gu­la­ma­sı ko­nu­sun­da da ta­kip­çi­si ve yap­tı­rı­cı­sı ola­ca­ğız. El birliğiyle çocuklarımız için en uygun koşulları hazırlayacağız.Ger­çek­le­şen top­lan­tı­mı­za ka­tı­lan her­ke­si te­şek­kür edi­yo­rum dedi.


Bu haber 664 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer