09-09-2019 16:26 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN BAŞ­KAN­LI­ĞIN­DA OKUL GÜ­VENLİĞİ TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : 2019-2020 Eği­tim - Öğ­re­tim yılı "Okul Gü­ven­li­ği Top­lan­tı­sı" Kay­ma­kam Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti.

KAY­MA­KAM ÇOBAN BAŞ­KAN­LI­ĞIN­DA OKUL GÜ­VENLİĞİ TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

 

Datça Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si top­lan­tı sa­lo­nun­da Cuma günü (06.09.2019) saat 10.30 da ger­çek­le­şen top­lan­tı­ya , Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut, Hava Sa­vun­ma Yüz­ba­şı Adem Köse ,Polis Amiri İsmail Sa­rı­ka­ya ,TCSG-26 Ko­mu­ta­nı Onur Ta­ta­roğ­lu , Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan ,Kay­ma­kam­lık Yazı İşleri Mü­dü­rü Yaşar Dur­sun , Okul Mü­dür­le­ri,Öğretmen ve Okul Aile Bir­li­ği Baş­kan­la­rı ka­tıl­dı.
Top­lan­tı­da 2018-2019 Eği­tim - Öğ­re­tim yılı ve­ri­le­ri pay­la­şı­la­rak, okul­la­rın fi­zi­ki du­rum­la­rı ve geç­miş dö­nem­ler­de alı­nan ted­bir ve gü­ven­lik ön­lem­le­ri , 2019-2020 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da okul­lar­da alı­na­cak ek gü­ven­lik ted­bir­le­ri, uyuş­tu­ru­cu madde kul­la­nım­la­rıy­la il­gi­li alı­na­cak ted­bir­ler, ser­vis araç­la­rı­nın de­ne­tim­le­ri ve eği­tim­de ka­li­te­nin art­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ko­nu­lar gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­dı.

Top­lan­tı­da ko­nu­şan Kay­ma­kam Çoban özet­le şu cüm­le­le­ri söy­le­di'' İl­çe­mizin  çe­şit­li yer­le­ri­ne ko­nu­lan Mobese Ka­me­ra­la­rı­mız 7/24 açık.İz­li­yo­r ve  kayıt al­tı­na alı­yo­ruz. Her oku­lu­muz­un da  kendi ka­me­ra sis­tem­le­ri mev­cut . Olumsuz  koşul ve şartta ,çok risk­li bir oku­lu­muz yok. Ama tüm risk­le­ri mi­ni­mi­ze etmek için bu­ra­da­yız.Yıl içer­sin­de okul­da­ki Öğ­ret­men­lerimizden, Ma­hal­le Muh­ta­rları­na , İda­re­ci­den ,sade Va­tan­da­şa kadar her­ke­sin oku­lun gü­ven­li­ği nok­ta­sın­da daha gü­ve­ni­lir hale ge­ti­rile­bil­me­si ko­nu­sun­da gay­ret­le­ri­ni bek­li­yo­ruz.?Yani bir öğ­ret­me­nin okul­da­ki bir olum­suz­lu­ğu gör­mez­den gel­me­si müm­kün değil.? Bu olum­suz­luklar yemek ile ilgili bir olum­suz­luk ola­bi­lir , oku­lun ça­tı­sın­da, bah­çe­sin­de,yada çev­re­sin­de ola­bi­lir.?Her gün her öğ­ret­me­ni­miz­den bek­len­ti­miz okula gi­din­ce et­ra­fın­da ço­cuk­lar için gü­ven­li ol­ma­ya­cak bir durum varmı diye, en azın­dan gör­sel ola­rak tet­ki­ki­ni yap­mak ge­re­ki­yor.?Yemekle­rin da­ğı­tıl­dı­ğı alan­ları ,okul ser­vis­le­ri­nin du­ru­mu ,kan­tin­le­rin de­ne­tim­le­ri ve bunun gibi çocukların olum­suz et­ki­le­ne­bi­le­ce­ği alan­lar­la il­gi­li de­ne­tim­le­rin sık­lık­la ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor'' dedi.

‘'Di­ji­tal Ba­ğım­lı­lı­ğa'' ­da dik­kat çeken Kay­ma­kam Çoban ''Okul­la­rı­mız­da öğ­ret­men­le­ri­miz­de bunun gay­re­ti içer­sin­de.Ama  önce ken­di­mi­zin kur­tul­ma­sı ge­re­ki­yor di­ji­tal ba­ğım­lı­lık­tan. Sonra ço­cuk­la­rın buna müpte­la ol­ma­ma­sı için gay­re­t gös­ter­me­me­miz ge­re­ki­yor.?Bu ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le nok­ta­sın­da­ da okul­la­rı­mı­zın bun­dan et­ki­len­me­me­si nok­ta­sın­da ça­lış­ma­la­rı­mız ola­cak '' dedi.


Bu haber 1407 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer