22-01-2019 10:51 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN BAŞ­KAN­LI­ĞIN­DA 'SIFIR ATIK PRO­JESİ' EĞİTİM TOPLANTISI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın eşi Emine Er­do­ğan'ın hi­ma­ye­le­rin­de Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan “Sıfır Atık Pro­je­si” ta­nı­tım top­lan­tı­sı Kay­ma­kam Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.

KAY­MA­KAM ÇOBAN BAŞ­KAN­LI­ĞIN­DA 'SIFIR ATIK PRO­JESİ' EĞİTİM TOPLANTISI YA­PIL­DI

 

Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de 18 Ocak Cuma günü saat 14:00 da ger­çek­le­şen top­lan­tı da , Muğla Çevre Ve Şehircilik İl Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Mar­ma­ris Çevre Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan 'Sıfır Atık Pro­je­si' ile il­gi­li slayt gös­te­ri­si eş­li­ğin­de is­ra­fın ön­len­me­si, kay­nak­la­rın daha ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı, atık olu­şum se­bep­le­ri­nin göz­den ge­çi­ri­le­rek, atık olu­şu­mu­nun en­gel­len­me­si veya mi­ni­mi­ze edil­me­si, atı­ğın oluş­ma­sı du­ru­mun­da kay­na­ğın­da ayrı ayrı top­la­na­rak geri ka­za­nı­mı­nın sağ­lan­ma­sı­nı kap­sa­yan

Sıfır Atık Pro­je­siy­le il­gi­li sunum ya­pılarak , pro­je­nin uy­gu­lan­ma­sı ile il­gi­li bil­gi­ler ve­ril­di.
Datça'da pro­je­nin verimli olması  için ge­rek­li ça­lış­ma­ ve yaptırımları  hep beraber  ya­pı­la­cağını  ifade eden Kay­ma­kam Mesut Çoban ,'' Bu tür pro­je­ler­le Tür­ki­ye'nin çok büyük bir eko­no­mik kay­bı­nın ön­üne geçilmiş olacak. eko­no­mi­de bu an­lam­da çok ciddi bir kayıp söz ko­nu­su, ye­ni­den dö­nüş­tü­rü­le­bi­lecek pek çok ürünü çöpe atı­yo­ruz. Çöpe at­mak­la bu tür bir kayıp var, bir de on­la­rın do­ğa­da dö­nüş­tü­rül­me­si zor ol­du­ğu için çev­re­yi de kir­le­ti­yor, ve  onun da  ge­tir­di­ği ma­li­yet­le­re kat­lan­mak zo­run­da­yız ” Datça da özel­lik­le özel iş­let­me sa­hip­le­rin­den (Otel ,Res­tou­rant ,  Kafe,  Bar ve vb. iş­let­me sa­hip­le­ri) ve ev ha­nım­la­rı­mız­dan bu ko­nuy­la il­gi­li daha çok des­tek bek­li­yo­ruz''dedi.
Top­lan­tı­ya İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan , Müf­tü­ Nu­ret­tin Çelik,Genç­lik Hiz­met­le­ri Ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan,Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut ,Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Mü­dü­rü Vil­dan Yüce , Datça Be­le­di­ye­si Çevre Mü­dür­lü­ğü So­rum­lu­la­rı  İle Kamu Kurum ,Ku­ru­luş Tem­sil­ci­le­ri ve Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­nın Tem­sil­ci­le­ri Ka­tıl­dı.
Top­lan­tı ka­tı­lım­cı­la­rın soru cevap şek­lin­de­ki so­ru­la­rıy­la sona erdi.


Bu haber 877 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer