24-06-2019 18:57 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN BAŞ­KAN­LI­ĞIN'DA,HALK TOP­LAN­TI­SI DÜ­ZEN­LENDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan ,Datça'da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın ta­lep­le­ri­ni din­le­mek ve so­run­la­ra çözüm yol­la­rı ara­mak ama­cıy­la halk­la bu­luş­ma top­lan­tı­sı dü­zen­len­di

KAY­MA­KAM ÇOBAN BAŞ­KAN­LI­ĞIN'DA,HALK TOP­LAN­TI­SI DÜ­ZEN­LENDİ

 

Kay­ma­kam Mesut Çoban Baş­kan­lı­ğın­da Per­şem­be günü (20.06.2019) saat 14:00 da Kum­luk Pla­jın­da bu­lu­nan Serap Çay Bah­çe­sin­de ger­çek­le­şen halk top­lan­tı­sı­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar,Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan,Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan,Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Onur Ta­ta­roğ­lu,Liman Baş­ka­nı Sel­çuk Ars­lan , sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri, esnaf ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da, özel­lik­le ilçe mer­ke­zin­de­ki bazı plaj­la­rın Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) ara­cı­lı­ğıy­la iş­let­me­le­re ki­ra­lan­ma­sı ko­nu­su dam­ga­sı­nı vurdu. Kay­ma­kam Mesut Çoban top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da kısa bir ko­nuş­ma ya­pa­rak, ön­ce­lik­le istek, şi­ka­yet ve ta­lep­le­rin din­le­me­si ama­cıy­la va­tan­daş­la­ra söz hakkı verdi.
Tüm Emek­li­ler Sen­di­ka­sı Datça İlçe Tem­sil­ci­si Hü­se­yin Sa­rı­baş, Datça'da sahil kı­yı­la­rı­nın belli ke­sim­ler ta­ra­fın­dan ki­ra­lan­ma­sı­nın ön­len­me­si ta­le­bin­de bu­lun­du. Sa­rı­baş özet­le "Kı­yı­lar­da iş­ga­le izin ve­ril­me­sin. Bu durum devam eder­se Datça'da yarın, emek­li ve yaş­lı­la­rın de­ni­ze gi­re­cek­le­ri alan­lar kal­ma­ya­cak" dedi.
Muğla Çevre Plat­for­mu (MUÇEP) Datça Tem­sil­ci­li­ği adına ko­nu­şan Kemal Suner ise özet­le "Bir şir­ket ar­ka­sı­nı dev­le­te da­ya­ya­rak ha­re­ket ede­mez. Böyle bir fır­sat eşit­siz­li­ği olur mu? Hiç bir kuv­vet Ana­ya­sa'nın üs­tün­de ola­maz.Kı­yı­lar­da ki­ra­la­ma ya­pı­lan tüm yer­ler için MUÇEP ola­rak dava aça­ca­ğız'' dedi.

''NEDEN BELEDİYEYE AİT BİR VETERİNER YOK''

Datça'da es­naf­lık yapan İlknur Yar­dım­cı ise Datça'da ki sokak hay­van­la­rı­nın bakım ve kı­sır­laş­tır­ma ve vb. iş­lem­ler için be­le­di­ye­nin ye­ter­siz ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di. Hay­van po­pü­las­yo­nu­nun çok ol­du­ğu Datça'da neden be­le­di­ye­ye ait ve­te­ri­ner yok ? dedi .Yar­dım­cı Ma­hal­le­sin­de çok fazla kedi ol­du­ğu­nu ve ka­rın­la­rı­nı do­yu­ra­bil­mek için ciddi mas­raf tabulunduğunu söy­le­di. Yar­dım­cı özet­le '' Datça Be­le­di­ye­si­ne hay­van­lar için yi­yecek ve kı­sır­laş­tır­ma ya­pıl­ma­sı­nı söy­le­mek için git­tim. Fakat yet­ki­li merci yü­zü­me dahi bak­ma­dı , beni dik­ka­te alma­dı.Sokak ta ya­ra­lı bir sokak hay­va­nı bul­dum ve yine kendi ce­bim­den ödeme yap­tım. Mar­ma­ris'te uygun fi­yat­lı ve­te­ri­ner bul­dum ve hay­van­la­rı kı­sır­laş­tır­mak için Mar­ma­ris'e gö­tür­düm’’ dedi.

''VETERİNERE İHTİYA­CI­MIZ YOK !SO­KAK­TA YAR­DI­MA MUH­TAÇ ,YA­RA­LI VE KI­SIR­LAŞ­TIR­MA HİZMET­LERİNİ ZATEN ÜC­RETSİZ YA­PI­YO­RUZ ''

Baş­kan Gür­sel Uçar ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Kendi Bün­ye­miz­de ve­te­ri­ner ih­ti­ya­cı­mız yok. Çünkü Be­le­di­ye­mi­zin an­laş­ma­lı bir ve­te­ri­ner he­ki­mi var oda Ve­te­ri­ner Hakkı Ka­fa­lı. Sokak hay­van­la­rı­nın te­da­vi ve kı­sır­laş­tır­ma­sı­nı ta­ma­men üc­ret­siz ya­pı­yo­ruz.Bu­nun­la ala­ka­lı Be­le­di­ye­miz her zaman ya­nı­nız­da ''dedi.
Sevil Fidan isim­li esnaf ise tu­riz­min daha uzun ay­la­ra ya­yıl­ma­sı için ta­lep­te bu­lun­du.

Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, kı­yı­la­rın ki­ra­lan­ma­sı ile il­gi­li şi­ka­yet­ler üze­ri­ne yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, MUÇEV yet­ki­li­le­riy­le ko­nu­yu gö­rüş­tü­ğü­nü söy­le­di. Çoban, "Şunu söy­le­me­li­yim ki, kı­yı­la­rı ya önün­de iş­let­me­si olan esnaf ki­ra­la­ya­cak ya d

 

Kay­ma­kam Mesut Çoban Baş­kan­lı­ğın­da Per­şem­be günü (20.06.2019) saat 14:00 da Kum­luk Pla­jın­da bu­lu­nan Serap Çay Bah­çe­sin­de ger­çek­le­şen halk top­lan­tı­sı­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar,Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan,Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan,Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Onur Ta­ta­roğ­lu,Liman Baş­ka­nı Sel­çuk Ars­lan , sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri, esnaf ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da, özel­lik­le ilçe mer­ke­zin­de­ki bazı plaj­la­rın Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) ara­cı­lı­ğıy­la iş­let­me­le­re ki­ra­lan­ma­sı ko­nu­su dam­ga­sı­nı vurdu. Kay­ma­kam Mesut Çoban top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da kısa bir ko­nuş­ma ya­pa­rak, ön­ce­lik­le istek, şi­ka­yet ve ta­lep­le­rin din­le­me­si ama­cıy­la va­tan­daş­la­ra söz hakkı verdi.
Tüm Emek­li­ler Sen­di­ka­sı Datça İlçe Tem­sil­ci­si Hü­se­yin Sa­rı­baş, Datça'da sahil kı­yı­la­rı­nın belli ke­sim­ler ta­ra­fın­dan ki­ra­lan­ma­sı­nın ön­len­me­si ta­le­bin­de bu­lun­du. Sa­rı­baş özet­le "Kı­yı­lar­da iş­ga­le izin ve­ril­me­sin. Bu durum devam eder­se Datça'da yarın, emek­li ve yaş­lı­la­rın de­ni­ze gi­re­cek­le­ri alan­lar kal­ma­ya­cak" dedi.
Muğla Çevre Plat­for­mu (MUÇEP) Datça Tem­sil­ci­li­ği adına ko­nu­şan Kemal Suner ise özet­le "Bir şir­ket ar­ka­sı­nı dev­le­te da­ya­ya­rak ha­re­ket ede­mez. Böyle bir fır­sat eşit­siz­li­ği olur mu? Hiç bir kuv­vet Ana­ya­sa'nın üs­tün­de ola­maz.Kı­yı­lar­da ki­ra­la­ma ya­pı­lan tüm yer­ler için MUÇEP ola­rak dava aça­ca­ğız'' dedi.

''NEDEN BELEDİYEYE AİT BİR VETERİNER YOK''

Datça'da es­naf­lık yapan İlknur Yar­dım­cı ise Datça'da ki sokak hay­van­la­rı­nın bakım ve kı­sır­laş­tır­ma ve vb. iş­lem­ler için be­le­di­ye­nin ye­ter­siz ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di. Hay­van po­pü­las­yo­nu­nun çok ol­du­ğu Datça'da neden be­le­di­ye­ye ait ve­te­ri­ner yok ? dedi .Yar­dım­cı Ma­hal­le­sin­de çok fazla kedi ol­du­ğu­nu ve ka­rın­la­rı­nı do­yu­ra­bil­mek için ciddi mas­raf tabulunduğunu söy­le­di. Yar­dım­cı özet­le '' Datça Be­le­di­ye­si­ne hay­van­lar için yi­yecek ve kı­sır­laş­tır­ma ya­pıl­ma­sı­nı söy­le­mek için git­tim. Fakat yet­ki­li merci yü­zü­me dahi bak­ma­dı , beni dik­ka­te alma­dı.Sokak ta ya­ra­lı bir sokak hay­va­nı bul­dum ve yine kendi ce­bim­den ödeme yap­tım. Mar­ma­ris'te uygun fi­yat­lı ve­te­ri­ner bul­dum ve hay­van­la­rı kı­sır­laş­tır­mak için Mar­ma­ris'e gö­tür­düm’’ dedi.

''VETERİNERE İHTİYA­CI­MIZ YOK !SO­KAK­TA YAR­DI­MA MUH­TAÇ ,YA­RA­LI VE KI­SIR­LAŞ­TIR­MA HİZMET­LERİNİ ZATEN ÜC­RETSİZ YA­PI­YO­RUZ ''

Baş­kan Gür­sel Uçar ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Kendi Bün­ye­miz­de ve­te­ri­ner ih­ti­ya­cı­mız yok. Çünkü Be­le­di­ye­mi­zin an­laş­ma­lı bir ve­te­ri­ner he­ki­mi var oda Ve­te­ri­ner Hakkı Ka­fa­lı. Sokak hay­van­la­rı­nın te­da­vi ve kı­sır­laş­tır­ma­sı­nı ta­ma­men üc­ret­siz ya­pı­yo­ruz.Bu­nun­la ala­ka­lı Be­le­di­ye­miz her zaman ya­nı­nız­da ''dedi.
Sevil Fidan isim­li esnaf ise tu­riz­min daha uzun ay­la­ra ya­yıl­ma­sı için ta­lep­te bu­lun­du.

Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, kı­yı­la­rın ki­ra­lan­ma­sı ile il­gi­li şi­ka­yet­ler üze­ri­ne yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, MUÇEV yet­ki­li­le­riy­le ko­nu­yu gö­rüş­tü­ğü­nü söy­le­di. Çoban, "Şunu söy­le­me­li­yim ki, kı­yı­la­rı ya önün­de iş­let­me­si olan esnaf ki­ra­la­ya­cak ya da hiç kimse ki­ra­la­ma­ya­cak. MUÇEV, bir baş­ka­sı­na ki­ra­ya ver­me­yecek. Bu sa­hi­li ki­ra­la­mak, dük­kan ki­ra­la­ma­ya ben­ze­mez. Es­na­fa söy­lü­yo­rum, kim­se­nin gi­ri­şi­ne çı­kı­şı­na, gü­neş­len­me­si­ne, otur­ma­sı­na ka­rı­şa­maz­sı­nız. Ancak varsa şez­lon­gu­nuz, varsa şem­si­ye­niz, ver­diy­se­niz çayın pa­ra­sı­na ka­rı­şa­bi­lir­si­niz" dedi.
HAK­SIZ İŞGALE, YAP­TI­RIM UY­GU­LA­NA­CAK
Datça'da, MUÇEV ile belli bir söz­le­şe­me­ye da­ya­lı ola­rak ya­pı­lan ki­ra­la­ma­la­rın dı­şın­da işgal al­tın­da olan yer­le­rin de bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Çoban, "Bun­la­rı teker teker tes­pit edi­yo­ruz. Ecri mi­sil­li­ni uy­gu­la­ya­ca­ğız. Varsa ce­za­sı, ce­za­sı­nı ya­za­ca­ğız. Çünkü bu so­run­lar­la ben mu­ha­tap olu­yor­sam, kimse ku­su­ra bak­ma­sın, ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğız. Hakkı ol­ma­yan yeri işgal edene, ge­rek­li yap­tı­rı­mı uy­gu­la­ya­ca­ğız. MUÇEV ile il­gi­li söz­le­şe­me­ye da­ya­lı ki­ra­la­ma­nın haklı ya da hak­sız ol­du­ğu­nu bu­ra­da tar­tış­mı­yo­ruz. Bu söz­leş­me iptal edi­le­ne kadar ge­çer­li­dir. Ancak şunu bir kez daha söy­lü­yo­rum ve ga­ran­ti­si­ni ve­ri­yo­rum. Esnaf ki­ra­lar­sa ki­ra­la­ya­cak, ki­ra­la­ya­cak­sa ki­ra­la­ya­cak" diye ko­nuş­tu.
Top­lan­tı soru cevap şek­lin­de yak­la­şık dört saat devam etti.

a hiç kimse ki­ra­la­ma­ya­cak. MUÇEV, bir baş­ka­sı­na ki­ra­ya ver­me­yecek. Bu sa­hi­li ki­ra­la­mak, dük­kan ki­ra­la­ma­ya ben­ze­mez. Es­na­fa söy­lü­yo­rum, kim­se­nin gi­ri­şi­ne çı­kı­şı­na, gü­neş­len­me­si­ne, otur­ma­sı­na ka­rı­şa­maz­sı­nız. Ancak varsa şez­lon­gu­nuz, varsa şem­si­ye­niz, ver­diy­se­niz çayın pa­ra­sı­na ka­rı­şa­bi­lir­si­niz" dedi.
HAK­SIZ İŞGALE, YAP­TI­RIM UY­GU­LA­NA­CAK
Datça'da, MUÇEV ile belli bir söz­le­şe­me­ye da­ya­lı ola­rak ya­pı­lan ki­ra­la­ma­la­rın dı­şın­da işgal al­tın­da olan yer­le­rin de bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Çoban, "Bun­la­rı teker teker tes­pit edi­yo­ruz. Ecri mi­sil­li­ni uy­gu­la­ya­ca­ğız. Varsa ce­za­sı, ce­za­sı­nı ya­za­ca­ğız. Çünkü bu so­run­lar­la ben mu­ha­tap olu­yor­sam, kimse ku­su­ra bak­ma­sın, ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğız. Hakkı ol­ma­yan yeri işgal edene, ge­rek­li yap­tı­rı­mı uy­gu­la­ya­ca­ğız. MUÇEV ile il­gi­li söz­le­şe­me­ye da­ya­lı ki­ra­la­ma­nın haklı ya da hak­sız ol­du­ğu­nu bu­ra­da tar­tış­mı­yo­ruz. Bu söz­leş­me iptal edi­le­ne kadar ge­çer­li­dir. Ancak şunu bir kez daha söy­lü­yo­rum ve ga­ran­ti­si­ni ve­ri­yo­rum. Esnaf ki­ra­lar­sa ki­ra­la­ya­cak, ki­ra­la­ya­cak­sa ki­ra­la­ya­cak" diye ko­nuş­tu.
Top­lan­tı soru cevap şek­lin­de yak­la­şık dört saat devam etti.


Bu haber 443 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer