31-05-2019 16:54 GÜNDEM

KAYMAKAM ÇOBAN' INDA KATILDIĞI, 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Sebiha ARSLAN : Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve İlçemizde Refik Kaymakam adayı olarak staj yapan Yakup Papaker ‘inde aralarında bulunduğu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek baş­kan­lı­ğın­da gerçekleşti.

KAYMAKAM ÇOBAN' INDA KATILDIĞI, 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

 


Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan Mayıs ayı Okul Gü­ven­li­ği De­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sın­da 2018-2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da gü­ven­li eği­tim ko­nu­sun­da ger­çek­leş­ti­ri­len fa­ali­yet­le­re yer ve­ril­di.
Va­li­lik Top­lan­tı Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek, Vali Yar­dım­cı­sı Rıza Dalan,  Kaymakamımız Mesut Çoban , ve İlçemizde  Refik  Kaymakam adayı olarak staj yapan  Yakup Papaker , diğer İlçe Kay­ma­kam­la­rı, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Coş­kun Sel, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Hakan Çe­tin­ka­ya, İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Per­vin Töre, il­gi­li kurum mü­dür­le­ri, okul mü­dür­le­ri ve okul aile bir­li­ği tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ta­li­ma­tı doğ­rul­tu­sun­da 2018-2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­dan her ay eği

 


­ti­min tüm pay­daş­la­rı,
 kol­luk güç­le­ri, STK'lar, okul mü­dür­le­ri ve okul aile bir­li­ği baş­kan­la­rı ile

top­lan­tı­lar ger­çek­leş­tir­dik­le­ri ifade eden Vali Ci­ve­lek, “Ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği ve ge­le­ce­ği­mi­zin gü­ven­ce­si ço­cuk­la­rı­mı­zın, ge­le­ce­ğe ha­zır­lar­ken on­la­ra ka­li­te­li eği­tim ver­mek he­pi­mi­zin so­rum­lu­lu­ğu­dur.” dedi.
Top­lan­tı­da 2018-2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da öğ­ren­ci­le­rin özel­lik­le er­gen­lik dö­nem­le­rin­de kar­şı­laş­mış ol­duk­la­rı si­ga­ra, alkol gibi ba­ğım­lı­lık ya­pı­cı madde kul­la­nım­la­rı­na karşı hayır di­ye­bil­me be­ce­ri­si­nin ka­zan­dı­rıl­ma­sı ama­cıy­la uy­gu­la­ma­ya ko­yu­lan 'Hayır Deme Be­ce­ri­si Ge­liş­tir­me Prog­ra­mı', gü­ven­li okul or­tam­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ama­cıy­la il ge­ne­lin­de­ki okul­la­rın bahçe, kan­tin, ye­mek­ha­ne or­tam­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si, öğ­ren­ci­le­rin okul or­ta­mı­na olan gü­ven­le­ri­nin ve bağ­la­rı­nın güç­len­di­ril­me­si­ni he­def­le­yen ça­lış­ma­lar hak­kın­da ka­tı­lım­cı­la­ra bil­gi­ler ve­ril­di.

Top­lan­tı görüş ve te­men­ni­le­rin ar­dın­dan sona erdi.


Bu haber 602 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer