05-11-2019 11:53 GÜNDEM

KAYMAKAM ÇOBAN' INDA KATILDIĞI 2019 YILI 2. EKO­NO­Mİ DE­ĞER­LEN­DİR­ME TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın da aralarında bulunduğu, Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek Baş­kan­lı­ğın­da, ilin eko­no­mik du­ru­mu ve po­tan­si­ye­li ile devam eden kamu ve özel sek­tör ya­tı­rım­la­rı­nın, üre­tim ve is­tih­dam ko­nu­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği 2019 yılı 2. Eko­no­mi De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.

KAYMAKAM ÇOBAN' INDA KATILDIĞI 2019 YILI 2. EKO­NO­Mİ DE­ĞER­LEN­DİR­ME TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

 

Va­li­lik Top­lan­tı Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Vali Ci­ve­lek'in yanı sıra, Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Çiçek, Vali Yar­dım­cı­sı Fethi Öz­de­mir, Kaymakamımız  Mesut Çoban ve diğer  ilçe kay­ma­kam­la­rı, daire mü­dür­le­ri, şeh­rin eko­no­mik ak­tör­le­ri, es­naf­lar, işa­dam­la­rı, mes­lek ku­ru­luş­la­rı ve sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.

Güçlü eko­no­mi­si, di­na­mik nü­fu­suy­la her geçen gün güç­le­nen ül­ke­mi­zin 2023 he­def­le­ri­ne ulaş­ma sü­re­ci­ne azim­le, ka­rar­lı­lık­la, emin adım­lar­la iler­le­di­ği­ni be­lir­ten Vali Ci­ve­lek, “Her yön­den ge­li­şi­me, de­ği­şi­me, ye­ni­li­ğe açık, gerek sos­yal, ge­rek­se eko­no­mik ge­liş­me po­tan­si­ye­li­ne sahip Muğla'mızın sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma­sı, ge­liş­me­si, re­ka­bet gü­cü­nün art­tı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da özel sek­tör, kamu ve STK iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yo­nu içe­ri­sin­de son za­man­lar­da uy­gu­la­ma­ya yan­sı­tı­lan ça­lış­ma­la­rın bilgi pay­la­şı­mın­da bu­lu­na­ca­ğız.” dedi.

Vali Ci­ve­lek, üre­tim­le­riy­le, ih­ra­cat­la­rıy­la, is­tih­dam­la­rıy­la ve ya­tı­rım­la­rıy­la ül­ke­mi­zin bü­yü­me­si­ne, ge­liş­me­si­ne ye­rel­den ulu­sa­la katkı sağ­la­yan iş dün­ya­sı tem­sil­ci­le­ri, esnaf ve sa­nat­kâr­lar ile özel sek­tör tem­sil­ci­le­ri­ne te­şek­kür ede­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.

Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, KOS­GEB Muğla İl Mü­dür­lü­ğü ve Güney Ege Kal­kın­ma Ajan­sı (GEKA) ta­ra­fın­dan ili­mi­zin eko­no­mi­si­ni il­gi­len­di­ri­len teş­vik, hibe ve des­tek­le­me­ler­le il­gi­li ko­nu­lar­da birer sunum ya­pıl­dı.

Su­num­la­rın aka­bin­de görüş ve öne­ri­ler dile ge­ti­ril­di. 


Bu haber 395 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer