19-06-2019 14:04 GÜNDEM

KAYMAKAM ÇOBAN 'INDA KATILDIĞI BA­ĞIM­LI­LIK­LA MÜ­CA­DE­LE İL KO­OR­Dİ­NAS­YON KU­RU­LU TOP­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek baş­kan­lı­ğın­da, İlçe Kaymakamımız Mesut Çoban' ında katıldığı Ba­ğım­lı­lık­la Mü­ca­de­le İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.

KAYMAKAM ÇOBAN 'INDA KATILDIĞI BA­ĞIM­LI­LIK­LA MÜ­CA­DE­LE İL KO­OR­Dİ­NAS­YON KU­RU­LU TOP­LAN­DI


Va­li­lik Top­lan­tı Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Vali Esen­gül Ci­ve­lek'in yanı sıra; Vali Yar­dım­cı­la­rı Tur­gut Çe­len­koğ­lu, Rıza Dalan, Kaymakamımız Mesut Çoban ve diğer ilçe kay­ma­kam­la­rı, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Coş­kun Sel, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Hakan Çe­tin­ka­ya, İl Sağ­lık Mü­dü­rü İsken­der Gen­cer, kurum üyesi ku­rum­la­rın tem­sil­ci­le­ri ve ilçe sağ­lık mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.

Top­lan­tı­da; İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len Nar­ko­tik Eği­tim Tırı Pro­je­si kap­sa­mın­da yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar ile alkol ve madde ba­ğım­lı­la­rı­na, aile ve ya­kın­la­rı­na psi­ko­lo­jik des­tek ve sos­yal hiz­met des­te­ği sunan Muğla Ye­şi­lay Da­nış­man­lık Mer­ke­zi (YEDAM)'ın bi­li­nir­li­ği­nin art­tı­rıl­ma­sı yö­nün­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi ve­ril­di. Ay­rı­ca ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le­nin ba­şın­da gelen tütün kont­rol ça­lış­ma­la­rı­nın za­ma­nın­da etkin ve ke­sin­ti­siz bir şe­kil­de devam et­me­si ama­cıy­la yeni uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan de­ne­tim planı hak­kın­da ka­tı­lım­cı­lar bil­gi­len­di­ril­di.

Top­lan­tı kar­şı­lık­lı görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan sona erdi.


Bu haber 327 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer