17-01-2020 11:44 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN'DAN ŞOFÖR ES­NA­FI­NA ZİYARET

Sebiha ARSLAN : İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban,İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ile bir­lik­te Şoför Es­na­fı­na zi­ya­ret­te bu­lun­du.

KAY­MA­KAM ÇOBAN'DAN ŞOFÖR ES­NA­FI­NA ZİYARET

 


Çar­şam­ba günü (15.01.2020) Köy Mi­ni­büs du­ra­ğın­da Datça Mi­ni­büs­çü­ler Ko­ope­ra­ti­fi şo­för­le­ri­ni zi­ya­ret eden Kay­ma­kam Çoban Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Efkan Ka­ra­man ve şoför es­na­fıy­la bir süre soh­bet etti.
Zi­ya­ret­te gerek ula­şım ve ge­rek­se şoför es­na­fı­nın ya­şa­dı­ğı so­run­la­rı dile ge­ti­ren ,Datça Mi­ni­büs­çü­ler Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Efkan Ka­ra­man, ''Datça'da halk mi­ni­büs­le­ri 65 yaş ve üzeri üc­ret­siz yolcu ta­şı­ma uy­gu­la­ma­sın­dan ra­hat­sız. Muğla ve Mar­ma­ris gibi uzun gü­zer­gah­lar ne­de­niy­le zarar et­mek­te­yiz.Yıllardır  so­ru­nun çö­zü­mü için toplu ta­şı­ma­da de­ği­şik­li­ğe gi­dil­me­si­ni is­ti­yo­ruz.?Bu kural ,yasa ge­ti­ril­di­ği gün­den beri uy­ku­la­rı­mız kaçtı ça­lış­ma he­ve­si­miz kal­ma­dı. Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu  durumdan memnunsa Dat­ça- Mar­ma­ris ve Muğla hat­tı­na kendi oto­büs se­fer­le­ri­ni de koy­sun görelim''dedi.
Ka­ra­man söz­le­ri­nin de­va­mın­da '' Mar­ma­ris- Muğla hat­tın­da hiz­met veren mi­ni­büs­çü­le­rin her bi­ri­nin aylık 5 bin TL zarar ediyor.Ne mi­ni­büs­çü mağ­dur olsun, ne de 65 yaş ve üzeri in­san­la­rı­mız mağ­dur olsun. Be­le­di­ye de oto­bü­sü­nü koy­sun, is­te­di­ği kadar yolcu ta­şı­sın. Baş­tan beri bunu söy­lü­yo­rum. 65 yaş da mağ­dur ol­ma­sın. Neden, çünkü yarın ben de yaş­la­na­ca­ğım. Yasa çık­tıy­sa o da fay­da­lan­sın. Ancak bu uy­gu­la­ma benim üze­rim­den ol­ma­sın. Bir şey­le­ri ya­par­ken biz­le­ri ba­sa­mak yap­ma­sın­lar. Ba­sa­mak ol­mak­tan bık­tık, yo­rul­duk. Ara­ba­la­rı­mız­da 20 mi­lig­ram­lık an­ti­-dep­re­san hapı var. He­pi­miz tan­si­yon has­ta­sı olduk bu hale gel­dik" dedi.
Kay­ma­ka­m Çoban, mi­ni­büs­çü­le­rin is­tek­le­ri­ni din­le­dik­ten sonra yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, so­ru­na çözüm ara­yı­şı için Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­ri ile gö­rü­şe­ce­ği­ni söy­le­di.


Bu haber 786 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer