20-06-2019 13:04 GÜNDEM

KIB­RIS GA­Zİ­LE­Rİ­NE MA­DAL­YA VE BE­RAT­LA­RI TÖRENLE VE­RİL­Dİ

Sebiha ARSLAN : Datça' da yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Zaman, Cemil Cavga, Ali Ercüment Talu ve İbrahim Öztutan' a Kuzey Kıb­rıs ­Türk Cum­hu­ri­ye­ti ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len Milli Mü­ca­de­le Ma­dal­ya­sı ve Be­rat­la­rı düzenlenen törenle ,Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından taktim edildi.

KIB­RIS GA­Zİ­LE­Rİ­NE MA­DAL­YA VE BE­RAT­LA­RI TÖRENLE VE­RİL­Dİ

 

Muğla ve ilçelerinde  yaşayan Kıb­rıs Barış Ha­re­kâ­tın­da görev alan ga­zi­ ve vefat eden ga­zi­ ya­kın­la­rı­na Kuzey Kıb­rıs ­Türk Cum­hu­ri­ye­ti ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len Milli Mü­ca­de­le Ma­dal­ya­sı ve Be­rat­la­rı dü­zen­le­nen tö­ren­le tak­dim edil­di. Aile Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen tö­re­ne Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek, Aksaz Deniz Üs Ko­mu­ta­nı Tu­ğa­mi­ral Semih Ozan­güç, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Çiçek, Vali Yar­dım­cı­la­rı Tur­gut Çe­len­koğ­lu ile Fethi Öz­de­mir, Men­te­şe Kay­ma­ka­mı Caner Yıl­dız, Mar­ma­ris Kay­ma­ka­mı Ce­la­let­tin Yük­sel, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Coş­kun Sel, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Hakan Çe­tin­ka­ya, Kıb­rıs Ga­zi­le­ri ile aile­le­ri ka­tıl­dı.

Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ram­da şe­hit­le­ri­miz ve ebe­di­ye­te ir­ti­hal etmiş ga­zi­le­ri­miz için dua edil­di.Tören, Kuzey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len Milli Mü­ca­de­le Ma­dal­ya­la­rı ve Be­rat­la­rı­nın, Kıb­rıs Ga­zi­le­ri­ne Vali Ci­ve­lek ta­ra­fın­dan tak­dim edil­me­si ile sona erdi.
Muğla İl ge­ne­lin­de 354 Kıb­rıs Ga­zi­miz bu­lun­mak­ta­dır. Bugün 34 Ga­zi­mi­ze Kuzey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti Milli Mü­ca­de­le Ma­dal­ya­sı ve Be­rat­la­rı tev­cih edil­miş olup, diğer ga­zi­le­ri­mi­ze ise 2019 yılı içe­ri­sin­de ma­dal­ya ve be­rat­la­rı tev­cih edi­le­cek­tir.


Bu haber 441 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer